Balansbudget Vanaf Welke Leeftijd?

Balansbudget Vanaf Welke Leeftijd
Onderhandelaarsakkoord VVT: hoe verwerk ik BalansBudget en stoppen met werken na 45 jaar? In dit artikel nemen we je mee in hoe je deze wijzigingen verwerkt in Profit. Er is hiervoor geen update nodig van de Profit CAO VVT. Stoppen met werken na 45 jaar Per 1 september 2021 is het voor medewerkers mogelijk om na 45 jaar te hebben gewerkt in zorg/welzijn hun carrière af te sluiten.

100.001.250 ‘RVU periodieke uitkering’100.005.552 ‘RVU periodiek: aantal periodes’100.005.553 ‘RVU periodiek: drempel per maand’100.005.554 ‘RVU periodiek: drempel schatting’100.005.555 ‘RVU periodiek: aantal maanden’100.005.556 ‘RVU periodiek: cumulatieve drempel’100.005.557 ‘RVU periodiek: cumulatieve uitkering’100.007.026 ‘RVU eindheffing periodieke uitkering’

Speelt het uitbetalen van de RVU regeling dan en je deze looncomponenten. Je maakt voor het uitbetalen van de RVU regeling een nieuw dienstverband aan volgens de groene tabel. Let hierbij erop dat als ‘Soort inkomstenverhouding’ gekozen wordt voor 53, in de eigenschappen van de medewerker bij instantie Belastingdienst.

 • De RVU regeling moet op een nieuw dienstverband (nieuw nummer inkomstenverhouding) worden uitbetaald.
 • Met de activering Meerdere dienstverbanden (standaard actief in de Zorg en Onderwijs template/omgevingen), hoef je de medewerker niet uit dienst te melden om vervolgens een nieuwe medewerker aan te maken.

Het toevoegen van een nieuw dienstverband kan ook door het huidige dienstverband af te sluiten en een nieuw nevendienstverband te maken onder de huidige medewerkercode. Dit kan zowel via als via, Deze werkwijze geldt bijvoorbeeld ook voor doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd.

Zonder de activering Meerdere dienstverbanden meld je de medewerker uit dienst en weer in dienst. Dit kan niet halverwege de periode. Voeg in dat geval een nieuwe medewerker toe en hoog het nummer inkomstenverhouding handmatig op. BalansBudget Het BalansBudget is een regeling voor verlofsparen, waarmee de medewerker vanaf 1 september 2021 maximaal 100 weken verlof kan sparen.

Alle medewerkers kunnen ervoor kiezen om een gedeelte van hun salaris, of andere arbeidsvoorwaarden te sparen tot aan het fiscaal maximum van 100 maal de arbeidsduur per week. Vanaf 1 januari 2020 mochten medewerkers van 60 jaar en ouder al vooruitlopend op de invoering van het Balansbudget beginnen met sparen.

Overhevelen van verlof via Insite/Profit. Bijvoorbeeld bij inzet van tijd-voor-tijd, PBL-uren of bovenwettelijk verlof kan dit gedaan worden door middel van een verlofcorrectie via InSite of Profit. Je kunt hierbij werken met Keuzemodel. Inzetten van een eenmalige bron.Als de medewerker een eenmalige bron zoals vakantietoeslag of eindejaarsuitkering wil inzetten voor het verlof, dan kun je in de periode van uitbetaling van deze bronnen gebruik maken van het kopen van verlofuren. Zie hiervoor het artikel,Inzetten van een variabele bron.Op dit moment is het niet mogelijk om maandelijks een wisselend bedrag aan ORT in te zetten voor het kopen van verlof t.b.v. het BalansBudget. Als de medewerker een variabele bron als ORT wil inzetten, dan kun je ervoor kiezen om een maandelijkse inhouding te doen, ter hoogte van de gemiddelde ORT, en de waarde van deze ORT in te zetten als een verlofcorrectie. Via het roosterpakket.Er zijn roosterpakketten waarmee je kunt regelen dat de medewerker in plaats van ORT krijgt uitbetaald, de waarde van deze ORT omzet in verlof. Mutaties kunnen dan in Profit of in het roosterpakket worden ingevoerd als verlofcorrecties op de verlofsoort voor het BalansBudget.

Door het bijhouden van het BalansBudget in Profit is het eventueel mogelijk om de waarde van het verlofrecht te journaliseren, zodat dit in de financiële rapportage kan worden opgenomen. Het is niet mogelijk een maximum in te stellen op een verlofsoort.

Hoeveel is BalansBudget?

1. Wat is het balansbudget? – Elke medewerker krijgt jaarlijks een bedrag van maximaal € 500,- bruto, om naar eigen keuze in te zetten. De medewerker heeft hiervoor vier mogelijkheden:

 1. uitkeren als brutoloon
 2. inzetten voor opleiding en ontwikkeling
 3. aankopen van extra verlofuren voor herstel
 4. deelnemen aan het generatiepact voor belastende functies

Hoeveel weken vakantie per jaar VVT?

Cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) — FBZ — Vakbond voor zorgprofessionals Pensioenfonds Het pensioen is ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn). Belangrijkste resultaten cao-onderhandelingen

Structurele salarisverhoging – Per 1 maart 2022 krijgen alle werknemers een salarisverhoging van 2% met een bodem van € 65. De schalen FWG 25 tot en met FWG 65 (IP-nummers 6 tot en met 60) krijgen daarbovenop 1,25%. – Per 1 maart 2023 krijgen alle werknemers een salarisverhoging van 3%. – Per 1 maart 2022 wordt in de FWG-schalen 15 tot en met 55 een aantal van de onderste periodieken verwijderd, zodat de aanvangssalarissen in het loongebouw worden verbeterd. Er is een eerste stap gezet in het verbeteren van de reiskostenvergoeding, die ingaat op 1 juli 2022. Voor de tijd die je bent ingeroosterd voor een bereikbaarheidsdienst ontvangt je een vaste vergoeding van € 3,50 bruto per uur voor maandag t/m vrijdag tussen 06.00 uur en 00.00 uur; voor zaterdag, zondag, feestdagen en de nachten bedraagt de vergoeding € 7 bruto. Voor de uren die je na oproep daadwerkelijk tijdens een bereikbaarheidsdienst werkt, krijg je een toeslag van 25%. Daarnaast krijg je deze uren gecompenseerd in tijd. Het verlofspaarsaldo op het BalansBudget wordt geïndexeerd voor een periode van in ieder geval 5 jaar. De Landingsbaan wordt per 1 januari 2022 onderdeel van de cao (zie ook verderop). Werknemers krijgen eigen regie over wat ze nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Functiegerichte scholing en scholing die de werkgever verplicht stelt, worden volledig vergoed in tijd en geld. De werkgever vergoedt alle noodzakelijke kosten die voor de (her)registratie voor de Wet BIG nodig zijn. De daarvoor benodigde tijd wordt als werktijd beschouwd. Harmonisatie gratificatie: per 1 januari 2023 krijgen ook werknemers in de thuiszorg een gratificatie bij een 12½ jarig dienstjubileum (een kwart van het bruto maandsalaris) en bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De gratificatie bij een 50-jarig dienstverband vervalt. De salarisgarantie bij herindeling FWG in een lagere functie wordt per 1 juli 2022 ook van toepassing op de thuiszorg en geldt vanaf dat moment dus voor de hele VVT. In de cao wordt toegevoegd dat de werkgever zorgdraagt voor facilitering van de Zorgadviesraad (adviesraad van zorgprofessionals) in tijd en middelen. Cao-partijen nemen in de vernieuwde cao een hardheidsclausule Werknemers kunnen daar een beroep op doen als de harmonisatie en vernieuwing van de cao-bepalingen voor hen nadelig uitpakken.

Salarisschalen Werkgevers bepalen op basis van de functie-indeling van FWG VVT het loon van werknemers door middel van salarisschalen en -tredes. Je ontvangt het salaris dat hoort bij de periodiek die overeenkomt met de ervaring van de werknemer en/of de mate waarin de werknemer aantoonbaar bekwaam is om de functie zelfstandig uit te voeren.

Je schuift ieder jaar een trede op totdat het maximum van de schaal is bereikt. Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Op 1 juli 2022 wordt de eigen bijdrage voor woon-werkverkeer afgeschaft. Werknemers ontvangen voor het reizen naar een aangewezen locatie (niet zijnde de woning van een cliënt) een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer.

Vanaf 1 juli 2022 bedraagt de vergoeding € 0,09 netto per kilometer tot een maximum van 30 km enkele reis. Werknemers die vanuit huis direct naar cliënten reizen krijgen hiervoor een vergoeding afhankelijk welk voertuig wordt gebruikt. De werknemer maakt hierover afspraken met de werkgever.

Vergoeding incidentele dienstreizen Als je in opdracht van je werkgever incidenteel een dienstreis moet maken, ontvang je hiervoor een vergoeding. De werkgever vergoedt de kosten van het openbaar vervoer of, als de werkgever toestemming geeft om te reizen met eigen auto, € 0,28 netto per kilometer. Vergoeding werkverkeer (naar, van en tussen cliënten/locaties) De werkgever en werknemer bepalen samen welk vervoersmiddel wordt gebruikt.

De vergoeding wordt per voertuig anders berekend. In artikel 4.5.2 van de Cao VVT staat wat wanneer van toepassing is. Voor reizen naar en tussen cliënten in de wijk met de auto/motor geldt een vergoeding van € 0,19 netto voor de eerste 10 km per werkdag en € 0,28 netto daarboven.

See also:  Welke Groente Mag Je Niet Opnieuw Opwarmen?

Eindejaarsuitkering (dertiende maand) Werknemers ontvangen een eindejaarsuitkering over het brutosalaris exclusief vakantiegeld, eventueel meerwerk en overige toeslagen en vergoedingen. De hoogte van de eindejaarsuitkering is 8,33%. Onregelmatigheidstoeslag (ORT) Werknemers ontvangen onregelmatigheidstoeslag als de functie is ingedeeld in FWG 65 of lager.

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de tijd en de dag die wordt gewerkt. Lees hieronder verder om de hoogte van de ORT te bekijken.

Maandag t/m vrijdag Tussen 00:00 uur en 06:00 uur – 44% Tussen 06:00 uur en 07:00 uur – 22% Tussen 20:00 uur en 22:00 uur – 22% Tussen 22:00 uur en 00:00 uur – 44% Zaterdag Tussen 06:00 uur en 08:00 uur – 38% Tussen 12:00 uur en 22:00 uur – 38% Tussen 22:00 uur en 06:00 uur – 49% Zon- en feestdagen Hele dag 60% Op 24 en 31 december Tussen 18:00 uur en 00:00 uur – 60%

Opleidingsplan Je werkgever stelt in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging een Strategisch Opleidingsplan (SOP) vast, dat de basis vormt voor het jaarlijkse opleidingsplan. In dit opleidingsplan wordt onder andere beschreven welke opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden de instelling biedt, welke loopbaanpaden de organisatie kent en welke scholing door de werkgever verplicht wordt gesteld.

Je ontwikkeling/scholing Op initiatief van de werknemer en/of werkgever vinden periodiek ontwikkelingsgesprekken plaats. Hierin worden afspraken gemaakt over je persoonlijke ontwikkeling en professionele ontwikkeling, je loopbaanwensen en wat er nodig is om duurzaam inzetbaar te blijven. Functiegerichte scholing en scholing die verplicht worden gesteld door je werkgever, worden volledig vergoed in tijd en geld.

Volg je niet-direct functiegerichte scholing? Dan maak je met je werkgever afspraken over welke vergoeding je krijgt in tijd en geld. Op jouw initiatief gaat je werkgever het gesprek aan over de voor jouw werk relevante professionele statuten. Vergoeding kosten (her)registratie op grond van Wet BIG Als je werkt in een functie waarvoor een verplichting tot (her)registratie geldt op grond van de Wet BIG, dan vergoedt je werkgever alle noodzakelijke kosten die voor de (her)registratie gemaakt moeten worden.

 • Je maakt met je werkgever afspraken over welke activiteiten en kosten als noodzakelijk moeten worden beschouwd voor (her)registratie.
 • De daarvoor benodigde tijd wordt als werktijd beschouwd.
 • Functiewaardering en inschaling Functies binnen de Cao VVT worden ingedeeld in functiegroepen 5 t/m 80 volgens het systeem: FWG VVT.

Op basis van een functiebeschrijving wordt een functie in een functiegroep ingedeeld. Wat zegt jouw cao over vergoeding van verenigingscontributie? De contributie die je betaalt voor het lidmaatschap van je beroepsvereniging, heeft de status van vakbondscontributie.

 1. Indien je in aanmerking wilt komen voor teruggave, moet je dit zelf bij je werkgever kenbaar maken.
 2. Het kan je een aanzienlijk voordeel opleveren.
 3. Op basis van artikel 8.5.2.
 4. Cao VVT blijven een aantal regelingen uit de Cao V&V 2006-2007 en de Cao T van toepassing tenzij er binnen een organisatie een eigen regeling afgesproken is tussen ondernemingsraad en werkgever.

In de Cao V&V 2006-2007 (artikel 7.3) staat dat de werkgever een bijdrage verstrekt in de jaarlijkse contributie in de bij FBZ aangesloten beroepsorganisaties. In de actuele cao staat de geldende lijst van verenigingen. De vergoeding bedraagt ten minste de helft van het contributiedeel dat betrekking heeft op beroepsinhoudelijke aspecten en beroepsontwikkeling.

De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld. Opzegtermijn In de Cao VVT is opgenomen dat de wettelijke opzegtermijnen van toepassing zijn. Opzegging vindt in de regel plaats per de eerste van de maand. Stoppen met 45 jaar Mensen voor wie langer doorwerken te zwaar valt, kunnen na 45 dienstjaren stoppen met werken.

Er is een regeling afgesproken voor mensen die minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een zwaar beroep en aantoonbaar 45 jaar in zorg en welzijn gewerkt hebben. Om het gat tot aan de AOW-leeftijd te overbruggen betalen werkgevers een maandelijkse uitkering.

Standaard arbeidsduur Een fulltime dienstverband is 36 uur per week (1.872 uur per jaar). Indien gewenst kunnen werkgever en werknemer hogere wekelijkse gemiddelde overeenkomen, met een maximum van 40 uur.55 jaar of ouder en diensten Als je 55 jaar of ouder bent, word je niet ingeroosterd voor een nacht-, bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- of aanwezigheidsdienst tussen 23.00 – 07.00 uur, tenzij je daar geen bezwaar tegen hebt.

Vakantiedagen Bij een dienstverband van 36 uur heb je recht op 144 wettelijke en 93,4 uur bovenwettelijke doorbetaalde vakantie-uren per jaar. Dit ‘verlofmandje’ is bedoeld om verlofuren te kunnen opnemen op feestdagen, calamiteiten en ander kortverzuimverlof.

 • Dit komt neer op 237,4 uur per jaar.
 • Werknemers die meer of minder dan 36 uur per week werken, krijgen vakantie-uren naar rato.
 • BalansBudget Sinds 1 september 2021 kun je via het BalansBudget maximaal 100 weken (naar rato van het dienstverband) sparen om tijdelijk, in alle fasen van de loopbaan, minder of niet te werken of het werk af te bouwen aan het einde van de carrière.

Dit bevordert de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In de Cao VVT 2022-2023 is afgesproken dat het verlofspaarsaldo op het BalansBudget wordt geïndexeerd voor een periode van in ieder geval 5 jaar. Cao-partijen willen zo snel als mogelijk een spaarfonds laten oprichten.

 1. Eventuele rendementen van dit tijdspaarfonds worden ingezet voor de indexering van de verlofspaarsaldi.
 2. Toekomstige regeling: LandingsBaan In de Cao VVT 2019-2021 zijn afspraken gemaakt waardoor het voor werknemers mogelijk wordt om in aanloop naar hun pensioen minder te gaan werken.
 3. Werknemers kunnen stapsgewijs hun contractsomvang afbouwen naar 50% van de huidige omvang.

Hiervoor kunnen werknemers van 60 jaar of ouder hun BalansBudget aanspreken, maar ook de werkgever gaat hierin een bijdrage leveren. In de Cao VVT 2022-2023 is afgesproken dat de LandingsBaan per 1 januari 2022 onderdeel is van de cao. Verlof bijzondere gebeurtenissen In de Cao VVT wordt er verlof verleend bij diverse bijzondere gebeurtenissen.

In sommige situaties gaat dit van je vakantie-uren af. In andere situaties krijg je de uren van de werkgever. Lees verder om te bekijken wat in welke situaties van toepassing is. In de Cao VVT staat dat de werkgever betaald verlof verleent indien je redelijkerwijs de gebeurtenis niet buiten werktijd om kan plannen.

Lees hieronder wat er voor wat voor verlof van toepassing is.

Reden Recht op verlof Verlof kosten werkgever Hoeveelheid dagen
Ondertrouw
Eigen huwelijk
Registratie partnerschap
Huwelijks- / Geregistreerd partnerschap jubileum 25- en 40 jaar
Huwelijk/bruiloft eerste graad
Huwelijk/bruiloft tweede graad
Huwelijk/bruiloft derde graad
Het 25-, 40-, 50-, 60-jarig huwelijk van je eigen ouders of pleegouders of schoonouders
Bevalling partner
Overlijden iemand in je familiekring (kind, partner, (adoptie)ouders, broer, zus) Bij het overlijden van bijv. je kind, (relatie-)partner, (adoptie) ouders en broer en zus), maak je met je werkgever maatwerkafspraken over de tijd die je nodig hebt om met deze gebeurtenis om te gaan.
Verhuizing

Ziekmelding Als je ziek bent, moet je de ziekmeldingsprocedure die in jouw instelling geldt, volgen. Loondoorbetaling bij ziekte Gedurende het eerste ziektejaar behoudt de werknemer het volledige inkomen. Het tweede jaar behoudt de werknemer minimaal 70% van het inkomen.

 • Duurt de ziekte langer dan twee jaar, dan is het inkomen afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, de mate waarin er nog werk verricht kan worden en dat daadwerkelijk gebeurt.
 • Bezoek aan dokter of tandarts Afspraken bij de huisarts (of andere arts) en tandarts mogen alleen tijdens werktijd plaatsvinden als de werknemer geen mogelijkheid heeft buiten werktijd.

: Cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) — FBZ — Vakbond voor zorgprofessionals

Hoe lang zijn LFB uren geldig?

In de cao is afgesproken dat het opgebouwde LFB gedurende maximaal vijf jaar geïndexeerd wordt. Daarna wordt de waarde van de LFB-rechten bevroren tegen het uurloon van dat moment.

Wat is Balansregeling GGZ?

Balansregeling CAO GGZ Goedemorgen, Recent is er een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de nieuwe CAO GGZ. Een van de wijzigingen is de balansregeling. Dit betreft een keuzebudget van maximaal 500,- euro bruto per jaar (deeltijd naar rato). Om hiervoor in aanmerking te komen moet de medewerker vóór 1 juli in dienst zijn en vóór 1 juli van elk kalenderjaar zijn keuze voor de aanwending kenbaar maken.

Uitkering als bruto loon, ófInzet voor opleiding en ontwikkeling, ófAankoop extra verlofuren voor herstel, ófDeelname aan het generatiepact voor belastende functies

Indien door werknemer de keuze wordt gemaakt om het balansbudget in te zetten voor opleiding/ontwikkeling wordt het budget verhoogd met een opslag van 20%. Indien bij de invulling van de opleiding/ontwikkelingsactiviteiten ten minste 20 LFB uren in tijd worden ingezet wordt het budget met een opslag van 40% in plaats van 20% verhoogd.

Het voor opleiding/ontwikkeling geoormerkte balansbudget kan ook opgespaard worden voor inzet in een later jaar; uiterlijk in het jaar 2024. Het niet bestede deel van het voor opleiding/ontwikkeling geoormerkte balansbudget zal na afloop van 2024 worden uitbetaald als bruto loon onder aftrek van de eerder toegepaste opslag van 20% of 40%.

De afspraken en uitwerking van het balansbudget zijn nog in de maak, maar ik wil alvast na denken over hoe we dit in Youforce kunnen ondersteunen. Zijn er hier mensen die hier al over na hebben gedacht of die weten in hoeverre er vanuit Visma Raet een oplossing komt? Alvast bedankt voor het meedenken! : Balansregeling CAO GGZ

Hoe werkt balans budget?

BalansBudget – Het BalansBudget is een regeling om verlof te sparen. Dit betekent dat werknemers diverse soorten verlof mogen sparen – met een maximum van honderd keer de arbeidsduur per week – om later in te zetten om tijdelijk niet of minder te werken.

 • Er is een wetswijziging in voorbereiding om het mogelijk te maken dat er honderd keer de arbeidsduur per week gespaard kan worden zonder dat hierover loonbelasting moet worden betaald.
 • Momenteel is het mogelijk om te sparen tot vijftig keer de arbeidsduur per week.
 • Het is de bedoeling van sociale partners om de gespaarde BalansBudgetten onder te brengen in een extern fonds.

Voor werknemers van zestig jaar en ouder is het in de VVT al mogelijk om verlof te sparen tot 110 weken van de arbeidsduur. Deze uren worden door de werkgever op de balans gezet.

Hoeveel jaren dienst heb ik nodig voor volledig pensioen?

Je moet 45 jaar carrière opbouwen om recht te hebben op een volledig pensioen. In sommige gevallen kan je na 42, 43 of 44 jaren loopbaan met pensioen.

Kun je stoppen met werken na 40 dienstjaren?

Met pensioen na 40 dienstjaren: hoe werkt het? – Als je vanaf je 18 e hebt gewerkt, kun je na 40 dienstjaren al met pensioen, als je 58 bent. Klinkt logisch, toch? Helaas is dit niet voor iedereen weggelegd en moeten de meeste mensen gewoon nog 9 jaar wachten tot ze de AOW-leeftijd hebben bereikt.

 1. Werkenden die er al 40 jaar op hebben zitten, hebben de pensioenleeftijd zien ophogen.
 2. Toen zij begonnen met werken, was de verwachting dat ze met 65 jaar konden stoppen.
 3. Intussen is de AOW-leeftijd opgehoogd tot 67 jaar.
 4. Om ons pensioenstelsel houdbaar te houden, zal de leeftijd verder opgehoogd moeten worden.

Wat zijn jouw mogelijkheden om toch eerder te stoppen met werken?

Kan je na 42 jaar werken op pensioen?

De algemene regel bij het vervroegd pensioen is dat u minstens 63 moet zijn en een loopbaan van 42 jaar op de teller moet hebben. Maar het kan ook vanaf 60 jaar na een 44-jarige loopbaan en vanaf 61 of 62 jaar na een loopbaan van 43 jaar. Voor de pensioenadministratie bestaat een volledige carrière uit 45 jaar.

Welke jaren tellen mee voor je pensioen?

Alle gewerkte perioden tellen altijd mee voor uw pensioen. Voor uw pensioen mag u dus zo lang werken als u wilt én als uw werkgever het toestaat. Belangrijk: perioden waarin u opzeg-, verbrekings- en ontslagvergoedingen ontvangt, worden beschouwd als gewerkte perioden.

Hoeveel loonsverhoging krijgt de zorg in 2023?

Nieuws CAO VVT 2023 Op dit moment de vakbonden over het openbreken van de CAO van 2023. Dat betekent dat de huidige CAO waarschijnlijk verlengd wordt tot en met december 2024. De volgende wijzigingen liggen op tafel:

De lonen gaan omhoog met 10%. Op 1 oktober 2023 stijgt het loon met 5%. Vanaf 1 maart 2024 stijgt het loon met 2,5% en per 1 oktober 2024 opnieuw met 2,5%. De reiskostenvergoeding gaat met 70% omhoog naar €0,17 per kilometer. Geen maximale onregelmatigheidstoeslag meer. Deze wordt voortaan gekoppeld aan het loon van de werknemer. Zorgmedewerkers krijgen meer regie en zeggenschap over werktijden en roosters.

In 2023 geldt de CAO die vorig jaar is uitgebracht. Deze CAO VVT is namelijk voor twee jaar, zowel voor 2022 als voor 2023. De CAO wordt waarschijnlijk verlengd tot en met 2024. In de CAO is een loonsverhoging opgenomen. Verder staat in deze versie van de CAO de medewerker centraal.

 1. Je vindt onder andere maatregelen om de werkdruk te verlagen en een betere reiskostenvergoeding in vergelijking met de vorige CAO.
 2. Alle afspraken zijn terug te vinden in de  ,
 3. De huidige CAO is van kracht tot en met december 2023.
 4. Op dit moment onderhandelen de vakbonden over een verlenging van de CAO tot en met december 2024. Nieuwsgierig geworden? Download hier de,  CAO staat voor Collectieve Arbeidsovereenkomst.

VVT staat voor Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Werk jij bij een organisatie of instelling die hieronder valt of in de jeugdgezondheidszorg, dan gelden voor jou deze collectieve arbeidsafspraken. In de CAO vind je alle landelijk vastgestelde afspraken over salaris, werktijden, vakantie, pensioen, overwerk, reiskosten en meer.

 1. De CAO is doorgaans geldig voor 2 jaar, daarna wordt er opnieuw naar gekeken en worden er nieuwe afspraken gemaakt.
 2. Dit wordt gedaan door cao-partijen, waarbij het FNV de stem is van de medewerkers.
 3. Ga jij werken bij een werkgever die binnen de CAO VVT valt? Let dan naast de collectieve afspraken uit de CAO ook op de aanvullende arbeidsvoorwaarden die een werkgever zelf ter beschikking stelt.

Denk hierbij aan opleidingsmogelijkheden, collectieve verzekeringen, een fietsplan, bruto/netto uitruil van niet gedekte reiskosten, bruto/netto voordeel door inkopen via je werkgever etc. Dit zijn allemaal extra’s die jou mooie voordeeltjes opleveren.

Een eigen academie met onbeperkte leermogelijkheden Korting op de aanschaf van een computer/laptop of telefoon Korting op aankopen van of Korting op jouw fitnessabonnement of sportcontributie Korting bij Korting op het aanschaffen van een nieuwe fiets Een collectieve zorg- en schadeverzekering Mogelijkheid voor extra reiskostenvergoeding (bruto/netto uitruil)

Wat krijg je als je 25 jaar in dienst bent in de zorg?

Dit artikel geeft de werknemer die onafgebroken in dienst van de werkgever is geweest recht op een jubileumgratificatie van: – een kwart van het bruto maandsalaris bij een dienstverband van 12,5 jaar; – een half bruto maandsalaris bij een dienstverband van 25 jaar; – een heel bruto maandsalaris bij een dienstverband

Heb je recht op Verhuisdagen in de zorg?

Wanneer heb ik recht op bijzonder of buitengewoon verlof? In uw cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement staat wanneer u recht heeft op bijzonder (buitengewoon) verlof. Bijvoorbeeld voor een huwelijk of verhuizing. Bijzonder verlof is niet wettelijk geregeld.

Kun je LFB uren meenemen?

Levensfasebudget (LFB) Iedere werknemer krijgt extra ‘geoormerkte’ verlofuren naar rato van het dienstverband naast de 166 vakantie-uren. In 2010 is dit 20 uur, in 2011 is dit 30 uur en vanaf 2012 is dit 35 uur. Deze uren kunnen gespaard worden bij de werkgever of gestort worden in uw levensloop.

Welke uren vervallen?

Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen vervallen na half jaar – Wettelijke vakantiedagen die u niet heeft opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin u ze heeft opgebouwd. Vakantiedagen die u bijvoorbeeld in 2021 heeft opgebouwd, vervallen op 1 juli 2022.

Heeft iedereen PLB-uren?

Wat is het Persoonlijk Levensfase Budget (PLB)? – Ambtenarensalaris.nl Het Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) is een urenbudget voor ziekenhuismedewerkers, naast de gebruikelijke vakantie-uren en wettelijke verlofvormen. Doel van het PLB is de duurzame inzetbaarheid van de werknemer te verhogen door de mogelijkheid te geven uren op te nemen als de fase in iemands leven daar om vraagt.

 1. De regeling is opgenomen in hoofdstuk 12.2 van de,
 2. Iedere medewerker krijgt een jaarlijks budget van 57 uur bij een volledig dienstverband.
 3. Werkt u minder, dan wordt het aantal uur naar rato aangepast.
 4. Dat geldt ook als de medewerker gedurende een kalenderjaar in of uit dienst treedt.
 5. PLB-uren kunnen onder andere worden gebruikt voor scholing.

Hoewel PLB-uren zijn bedoeld om duurzame inzetbaarheid te bevorderen, kan het budget in overleg ook worden uitbetaald. In tegenstelling tot vakantie-uren geldt voor PLB-uren geen verjaringstermijn. Eenmaal opgebouwd verlof vervalt niet bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

 1. Wel stopt de opbouw als de ziekte of arbeidsongeschiktheid langer dan zes maanden duurt.
 2. Overgangsregeling 45-plussers De regeling kent ook een overgangsregeling voor medewerkers van 45 jaar en ouder die op 31 december 2009 in dienst waren van een werkgever waar de cao ziekenhuizen van toepassing is.

Voor medewerkers in de gehandicaptenzorg geldt een vergelijkbare regeling onder de naam, : Wat is het Persoonlijk Levensfase Budget (PLB)? – Ambtenarensalaris.nl

Wat is een belastende functie?

Afspraken generatiepact – Medewerkers met een belastende functie hebben onder voorwaarden recht om vanaf maximaal vier jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd deel te nemen aan de 80/90/100-regeling. Onder belastende functies wordt in ieder geval verstaan: direct cliëntgebonden functies in de begeleiding, verzorging, verpleging of behandeling en functies in de beveiliging en schoonmaak.

Hoeveel vakantie uren CAO GGZ?

Vakantie-uren en verlof – Als je fulltime werkt, krijg je 166 vakantie-uren. Daarbij ontvang je levensfasebudget uren (35 uur per jaar bij een fulltime dienstverband). Bij een parttime dienstverband wordt deze aantallen verhoudingsgewijs aangepast. Vrij nemen gaat altijd in overleg.

Hoeveel procent loonsverhoging VVT?

Nieuws CAO VVT 2023 Op dit moment de vakbonden over het openbreken van de CAO van 2023. Dat betekent dat de huidige CAO waarschijnlijk verlengd wordt tot en met december 2024. De volgende wijzigingen liggen op tafel:

De lonen gaan omhoog met 10%. Op 1 oktober 2023 stijgt het loon met 5%. Vanaf 1 maart 2024 stijgt het loon met 2,5% en per 1 oktober 2024 opnieuw met 2,5%. De reiskostenvergoeding gaat met 70% omhoog naar €0,17 per kilometer. Geen maximale onregelmatigheidstoeslag meer. Deze wordt voortaan gekoppeld aan het loon van de werknemer. Zorgmedewerkers krijgen meer regie en zeggenschap over werktijden en roosters.

In 2023 geldt de CAO die vorig jaar is uitgebracht. Deze CAO VVT is namelijk voor twee jaar, zowel voor 2022 als voor 2023. De CAO wordt waarschijnlijk verlengd tot en met 2024. In de CAO is een loonsverhoging opgenomen. Verder staat in deze versie van de CAO de medewerker centraal.

Je vindt onder andere maatregelen om de werkdruk te verlagen en een betere reiskostenvergoeding in vergelijking met de vorige CAO. Alle afspraken zijn terug te vinden in de  , De huidige CAO is van kracht tot en met december 2023. Op dit moment onderhandelen de vakbonden over een verlenging van de CAO tot en met december 2024. Nieuwsgierig geworden? Download hier de,  CAO staat voor Collectieve Arbeidsovereenkomst.

VVT staat voor Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Werk jij bij een organisatie of instelling die hieronder valt of in de jeugdgezondheidszorg, dan gelden voor jou deze collectieve arbeidsafspraken. In de CAO vind je alle landelijk vastgestelde afspraken over salaris, werktijden, vakantie, pensioen, overwerk, reiskosten en meer.

 1. De CAO is doorgaans geldig voor 2 jaar, daarna wordt er opnieuw naar gekeken en worden er nieuwe afspraken gemaakt.
 2. Dit wordt gedaan door cao-partijen, waarbij het FNV de stem is van de medewerkers.
 3. Ga jij werken bij een werkgever die binnen de CAO VVT valt? Let dan naast de collectieve afspraken uit de CAO ook op de aanvullende arbeidsvoorwaarden die een werkgever zelf ter beschikking stelt.

Denk hierbij aan opleidingsmogelijkheden, collectieve verzekeringen, een fietsplan, bruto/netto uitruil van niet gedekte reiskosten, bruto/netto voordeel door inkopen via je werkgever etc. Dit zijn allemaal extra’s die jou mooie voordeeltjes opleveren.

Een eigen academie met onbeperkte leermogelijkheden Korting op de aanschaf van een computer/laptop of telefoon Korting op aankopen van of Korting op jouw fitnessabonnement of sportcontributie Korting bij Korting op het aanschaffen van een nieuwe fiets Een collectieve zorg- en schadeverzekering Mogelijkheid voor extra reiskostenvergoeding (bruto/netto uitruil)

Hoeveel uur is fulltime VVT?

3.1 De gemiddelde arbeidsduur – per 1 april 2022 2. Bij een fulltime dienstverband bedraagt de gemiddelde arbeidsduur 36 uur per week. Het is mogelijk om een hogere gemiddelde arbeidsduur af te spreken, waarbij een maximum geldt van gemiddeld 40 uur per week.

Hoeveel loonsverhoging VVT?

Werkgevers en de vakbonden kwamen eind juni tot een onderhandelingsakkoord over de cao vvt, maar volgens veel verpleegkundigen komt de loonsverhoging te laat. Het salaris van medewerkers in de vvt wordt in stappen verhoogd: 5% in oktober 2023, 2,5% in maart 2024 en nog eens 2,5% in oktober 2024.

Is de CAO VVT al definitief?

Ja! Vakbonden en werkgevers hebben een akkoord bereikt over de CAO VVT 2022.