Vanaf Welke Leeftijd Hoef Je Niet Meer Te Solliciteren?

Vanaf Welke Leeftijd Hoef Je Niet Meer Te Solliciteren
Wanneer geen sollicitatieplicht – In de volgende gevallen hoeft u niet te solliciteren als u een WW-uitkering heeft:

U bent 1 jaar verwijderd van uw AOW-gerechtigde leeftijd. U bent met vakantie (en voldoet aan de voorwaarden die daarvoor gelden). U bent met toestemming van UWV bezig een eigen bedrijf te starten. U kunt niet werken door weersomstandigheden of werktijdverkorting. U volgt een opleiding die voor uw re-integratie noodzakelijk is (UWV beoordeelt dit). U werkt op basis van een proefplaatsing. U verleent mantelzorg met instemming van UWV.

Welke leeftijd solliciteren?

Tot welke leeftijd heb ik een sollicitatieplicht? Beste Maarten, Indien u recht heeft op een WW-uitkering, heeft u ook verplichtingen om uw recht op WW te behouden. Een van deze verplichtingen is de plicht om te solliciteren naar een nieuwe baan. Het uitgangspunt van het UWV is dat iedere werkloze dient te solliciteren, ongeacht zijn of haar leeftijd.

Indien een werkloze binnen 1 jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, wordt ze door het UWV vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Als u dat wilt, mag u echter wel blijven zoeken naar werk. De pensioengerechtigde leeftijd verschuift elk jaar een beetje, kijk dus goed op vanaf welke leeftijd je vrijgesteld wordt van solliciteren.

Ook heeft deze regeling binnen de politiek diverse keren ter discussie gestaan, dus het kan goed dat de wet- en regelgeving binnenkort gaat veranderen. Mochten er andere omstandigheden meespelen, dan kan het UWV u vrijstellen van sollicitatieplicht. Dus voor volledige duidelijkheid zult u contact op moeten nemen met het UWV.

Hoe lang sollicitatieplicht IOAW?

Als u de IOAW of IOAZ ontvangt, moet u tot u de AOW-leeftijd bereikt : solliciteren. werk accepteren dat de sociale dienst aanbiedt. veranderingen in uw situatie doorgeven aan de sociale dienst.

Heb ik sollicitatieplicht?

Sollicitatieplicht – Als u een WW-uitkering krijgt, moet u zich aan de sollicitatieplicht houden. Dat betekent dat u minstens 4 keer per 4 weken moet solliciteren. Ook moet u uw cv op werk.nl plaatsen. UWV kan andere afspraken met u maken over solliciteren. Bijvoorbeeld als u ook vrijwilligerswerk doet.

Hoelang solliciteren?

De duur van de zoektocht naar een baan is per persoon verschillend. Onderzoek wijst uit dat we gemiddeld zeven maanden doen over het vinden van een nieuwe baan. Hoelang je op zoek bent naar een nieuwe baan is afhankelijk van verschillende factoren zoals leeftijd, ervaring, de branche waarin je solliciteert en de situatie waarin je zit.

Hoe lang sollicitatieplicht IOW?

Misschien interessant onderwerp om aan te snijden? Ik heb zelf momenteel een ioaw uitkering, Ben nu 65 jaar en 8 maanden, dus zit nu 9 maanden voor mijn aow leeftijd. In de uitzending van 1 mei 2018 is er in het programma max vandaag een onderwerp geweest over dat de sollicitatieplicht voor oudere werkloze vervalt 1 jaar voor het pensioen.

 1. In de nieuwe maatregel geldt volgens jullie uitzending ook Quote”Minister koolmees van sociale zaken en werkgelegenheid maakt met de nieuwe maatregel een einde aan de ongelijkheid in de sollicitatieplicht.
 2. Alle ouderen werklozen mogen nu een jaar voor hun aow leeftijd stoppen met solliciteren.Het gaat daarbij om werklozen van 65 jaar die op hun 66ste hun eerste aow ontvangen.

Stoppen met sollicitatiebrieven schrijven Als in 2019 de AOW-leeftijd naar 66 jaar en 4 maanden gaat, mogen werklozen als zij 65 jaar en 4 maanden zijn stoppen met sollicitatiebrieven schrijven. De maatregel verandert niets aan de situatie van degenen die op latere leeftijd werkloos raken en tevergeefs naar een nieuwe baan zoeken, maar de bestaande ongelijkheid in de sollicitatieplicht wordt er in elk geval door beëindigd”(Ünquote) Ook ontvangers van IOW-, ZW- en WGA-uitkeringen komen vanaf mei voor vrijstelling in aanmerking.

Heb dus ontheffing aangevraagd van de sollicitatieplicht maar de gemeente ziet geen geen grondslag hiervoor en zeg dat de regel dat alle oudere werklozen die 1 jaar voor hun aow leeftijd zitten en niet meer hoeven te solliciteren niet voor de ioaw geldt, maar uitsluitend voor( Ook ) ontvangers van IOW-, ZW- en WGA-ww-uitkeringen gelden.

Denk dat hier dus een fout gemaakt wordt, want volgens mij moet je dus lezen geldt oor alle oudere werknemers die 1 jaar voor hun aow leeftijd zitten en Ook ontvangers van IOW-, ZW- en WGA-uitkeringen begrijp dat ik inmiddels niet de enige ben met dit probleem want vele gemeentes doen dus heel erg moeilijk hierover.

De link van jullie uitzending: https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/geld-werk-recht/sollicitatieplicht-oudere-werkloze-vervalt-een-jaar-voor-het-pensioen/ Ik heb nog een andere link gevonden waaruit je kan concluderen dat dit dus voor alle personen geldt, daar staan dus alle uitkeringen die genoemd worden voor ontheffing die allen via het uwv lopen.

de ioaw en nog 2 andere uitkeringen lopen via de gemeente, daar staat over vermeldt dan de gemeentes dus gewoon de ontheffingsplicht individueel kunnen verstrekken. Kunnen jullie uitsluitsel aan mij geven hoe of wat en ik ga er vanuit dat er nog talloze mensen zullen zijn met een ioaw uitkering die dus in het zelfde schuitje zitten gezien de klachten op de diverse forums.

Wat is de sollicitatieplicht?

Als je een WW-uitkering krijgt, heb je sollicitatieplicht. Dit betekent dat je minimaal vier keer per vier weken moet solliciteren. Natuurlijk wil je zelf zo snel mogelijk weer aan het werk. Maar soms loopt het niet zoals je wil. Olympia Werkvertrouwen kan je dan daarbij helpen.

 • Je hebt geen werk meer, of verliest een deel van je gewerkte uren.
 • Je mist daardoor niet alleen je collega’s en werkzaamheden, maar ook inkomsten.
 • Gelukkig kun je dan een WW-uitkering aanvragen via het UWV om je inkomensverlies te compenseren.
 • Het UWV vraagt van jou dat je je best doet om een nieuwe baan te vinden.

Hoe vaak ben je dan verplicht om te solliciteren? Minstens vier keer per vier weken moet je een sollicitatie aan het UWV kunnen laten zien. Bewaar je ondernomen acties dan ook altijd goed.

Wat is het verschil tussen IOW en IOAW-uitkering?

Wat is de IOW en wat is het verschil met de IOAW? Gepubliceerd op: 06-04-2009 | Laatst bijgewerkt op: 07-03-2018 IOW staat voor Inkomensvoorziening Oudere Werklozen en is een tijdelijke uitkering op bijstandsniveau na afloop van het recht op (WW). De IOW gaat in op 1 december 2009. Voor wie is de IOW bedoeld? U heeft recht op een IOW-uitkering als u:

 • tussen 30 september 2006 en 1 juli 2011 werkloos bent geworden, en
 • u op dat moment zestig jaar of ouder was, en
 • u langer dan drie maanden recht heeft gehad op een WW-uitkering

U heeft ook recht op een IOW-uitkering als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en u:

 • tussen 31 december 2007 en 1 juli 2011 recht heeft gekregen op een loongerelateerde WGA-uitkering in het kader van de WIA
 • op de dag waarop het recht op deze loongerelateerde WGA-uitkering ontstond, 60 jaar of ouder was

De IOW-uitkering wordt verstrekt na afloop van de WW-periode. Als het recht op een IOW-uitkering bestaat, houdt u dat recht totdat u 65 jaar bent geworden. De IOW vervalt per 1 juli 2016. De reden daarvoor is dat de overheid denkt dat als gevolg van het massaal uitstromen van de babyboomers uit de arbeidsmarkt er een structureel tekort zal zijn aan arbeidskrachten en langdurige werkloosheid niet meer zal voorkomen.

 • Een voorbeeld.
 • Hans is op 1 juli 2007 werkloos geworden.
 • Hij was op dat moment net 60 jaar.
 • Hij heeft recht op 38 maanden WW.
 • Per 1 september 2010 heeft Hans recht op een IOW-uitkering tot hij 65 wordt op 1 juli 2012.
 • Gerard werkte bij hetzelfde bedrijf maar was 62 jaar toen hij ontslagen werd.
 • Gerard heeft ook recht op 38 maanden WW.
See also:  Welke Taart Mag Je Als Je Zwanger Bent?

Hij komt dus niet meer in de IOW terecht. Geen recht (meer) op IOW-uitkering U heeft geen recht (meer) op een IOW-uitkering als u:

 • niet meer in Nederland woont, tenzij u in het buitenland meewerkt aan activiteiten die bijdragen aan uw inschakeling op de arbeidsmarkt
 • illegaal bent
 • gedetineerd bent
 • de 65-jarige leeftijd heeft bereikt
 • uw WW-uitkering blijvend geheel geweigerd is

Verschillen tussen IOAW en IOW De en de IOW lijken erg veel op elkaar. Toch zijn er wel een aantal belangrijke verschillen:

 • de IOW wordt uitgevoerd door het UWV, de IOAW door de gemeente
 • het inkomen van uw partner wordt bij de IOW buiten beschouwing gelaten

Voor de IOW gelden verder dezelfde voorwaarden als voor de IOAW. De belangrijkste zijn:

 • U bent verplicht om inlichtingen te verstrekken die van belang zijn om het recht op uitkering te kunnen vaststellen.
 • U moet solliciteren en algemeen geaccepteerd werk dat wordt aangeboden aannemen.
 • U mag gedurende maximaal zes maanden in het buitenland (EU en EER landen + Zwitserland) naar werk zoeken, u moet dan wel een verklaring overleggen van een toekomstig werkgever die u voor tenminste zes maanden wil aannemen.
 • Ontheffing verplichtingen IOW
 • Het UWV kan u een individuele ontheffing geven van deze verplichtingen, bijvoorbeeld als er sprake is van een:
 • Calamiteit
 • Mantelzorg
 • Vrijwilligerswerk
 1. Een calamiteitenontheffing kan worden verleend wanneer u wordt geconfronteerd met een plotselinge, ernstige crisissituatie in de privésfeer, zoals een sterfgeval in uw gezin.
 2. Een mantelzorgontheffing kan worden verleend wanneer u zodanig intensieve mantelzorg verleent dat tijdelijk redelijkerwijs niet van u kan worden verlangd dat u voldoet aan bijvoorbeeld de sollicitatieplicht en de plicht om algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden.
 3. Daarnaast kan het UWV een ontheffing verlenen voor vrijwilligerswerk wanneer de verwachting is dat het een tijdje verrichten van vrijwilligerswerk, zonder te hoeven solliciteren, ertoe bijdraagt dat de afstand tot de arbeidsmarkt van u daardoor wordt verkleind.
 4. Niet nakomen van verplichtingen
 5. Komt u uw verplichtingen niet na, dan kan het UWV de IOW uitkering weigeren, beëindigen en/of een boete opleggen.
 • Recht op vakantiegeldU heeft recht op 8% vakantiegeld op de betaalde uitkering. Het vakantiegeld wordt eenmaal per jaar in de maand mei uitbetaald. Als uw IOW-uitkering eindigt, volgt de betaling bij de beëindiging.
 • Recht op vakantieU heeft recht op vier weken vakantie per jaar. In sommige gevallen heeft u recht op drie maanden vakantie per jaar.
 • Betaling van de uitkeringU kunt kiezen of u de IOW-uitkering per vier weken of per maand krijgt uitbetaald.

: Wat is de IOW en wat is het verschil met de IOAW?

Welke leeftijd IOAW-uitkering?

IOAW – U kunt misschien een IOAW-uitkering krijgen als u vóór 1 januari 1965 bent geboren en na uw 50e jaar werkloos bent geworden. De IOAW-uitkering zorgt voor een inkomen op (tenminste) het bijstandsniveau, voor u en uw partner. Als uw WW-uitkering is afgelopen, kunt u een IOAW aanvragen. Voor de IOAW gelden voorwaarden en de hoogte van de IOAW hangt af van uw inkomen.

Hoe vaak moet je solliciteren als je in de WW zit?

Heeft u geen afspraken gemaakt over het aantal sollicitaties? Zorg dan dat u minimaal 4 keer per 4 weken solliciteert. U bent ook verplicht te solliciteren op de vacatures die uw adviseur werk u toestuurt. De adviseur vraagt u regelmatig bewijzen te laten zien van uw sollicitatieactiviteiten.

Hoe controleert UWV als je op vakantie bent?

Wij checken gegevens die u doorgeeft bij de aanvraag van een uitkering. Ook vergelijken wij de gegevens die wij van u hebben met die van de Belastingdienst of de gemeente. Daarnaast controleren we telefonisch. Ook is het mogelijk dat een inspecteur uw werkplek bezoekt of bij u thuis komt.

Hoe lang nog IOW?

Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen tot 1 januari 2024 aanspraak maken op een IOW-uitkering. Heeft deze informatie u geholpen? Jammer. Graag horen we van u waarom niet.

Kun je WW aanvragen als je al een nieuwe baan hebt?

Ik heb een nieuwe baan gevonden Geef dit zo snel mogelijk aan ons door. Dit doet u met het ‘Wijzigingsformulier WW’ op Mijn UWV. U kiest hier onder ‘Verandering van uw werksituatie’ voor ‘Ik ga weer werken’.

Waarom ga je solliciteren?

Waarom heb je voor deze functie gekozen? – 1001 Sollicitatievragen: waarom heb je gesolliciteerd? Er bestaat een grote kans dat deze vraag je gesteld gaat worden tijdens je sollicitatiegesprek: waarom heb je op deze vacature gesolliciteerd? Of anders gesteld: waarom solliciteer je op deze functie? Hoe beantwoord je deze sollicitatievraag? Waarom wordt deze vraag eigenlijk gesteld? Hoe antwoord je? Voorbeeld Uiteraard willen de recruiters weten waarom je geïnteresseerd bent in de vacature.

 • In je voorbereiding heb je voor twee of drie elementen uit de vacature gekozen die je aanspreken.
 • Deze elementen benoem je in één zin.
 • Als de recruiter vraagt om verduidelijking heb je een mooie kapstok waaraan je de koppeling tussen de genoemde elementen en je eigen CV kan maken.Antwoord sowieso altijd naar waarheid.

Ook als de vacature eigenlijk te hoog (of te laag) is voor jouw niveau of je juist totaal andere werkervaring hebt. Leg uit waarom je juist die vacature interessant vindt en waarom je denkt dat je goed bij het profiel past. Leg uit wat de raakvlakken zijn tussen jouw werkervaring, opleidingen en/of interesses en de genoemde elementen uit de vacature.

Probeer duidelijk te maken waardoor je hart sneller gaat kloppen. Je kunt je hierop voorbereiden door jezelf te visualiseren alsof je al de functie uitvoert: hoe zou je dat dan doen? Waar heb je dan wel al ervaring mee en waarmee nog niet? Hoe zou jij de omschreven taken aanpakken? Werkervaring sluit aan op vacature: «De vacature vraagt om een administratieve duizendpoot die stressbestendig is.

In mijn huidige functie heb ik dagelijks te maken met deadlines, telefoons die om de vijf minuten over gaan en collega’s die mij allerlei verzoeken doen. Ik heb in mijn huidige functie aangetoond dit aan te kunnen.» Opleiding sluit aan op vacature: «U bent op zoek naar iemand die bestand is tegen deadlines en secuur werk kan afleveren.

 1. Tijdens mijn opleiding heb ik geleerd hoe ik om moet gaan met tijdsdruk en heb ik altijd al mijn opdrachten tijdig en zorgvuldig ingeleverd zonder in de stress te schieten.» Nevenwerkzaamheden sluiten aan op vacature: «In de vacature wordt iemand gevraagd die planningen bij kan houden.
 2. Ieder weekend organiseer ik voor mijn voetbalclub de wedstrijden, waarbij ik de planningen altijd al weken van tevoren klaar heb.
See also:  Vanaf Welke Leeftijd Mag Je Autorijden In Frankrijk?

Ook wijzigingen hierin verwerk ik zonder moeite: er is nog nooit iets fout gegaan.» : 1001 Sollicitatievragen: waarom heb je gesolliciteerd?

Hoeveel te vroeg komen voor sollicitatie?

De 10 meest voorkomende no-go’s tijdens een sollicitatiegesprek Vanaf Welke Leeftijd Hoef Je Niet Meer Te Solliciteren Of je nu voor de eerste of voor de tiende keer op sollicitatiegesprek gaat, het blijft spannend. Eén foutje meer maken dan een andere sollicitant en jouw droombaan kan naar iemand anders gaan. Bij JAMwerkt hebben we dit al vaak zien gebeuren en daarom helpen we je graag bij je sollicitatie om de kans van slagen zo hoog mogelijk te maken.

1. Je ziet er onverzorgd uit 2. Slechte timing 3. Klagen over je voormalige werkgever 4. Slechte voorbereidingen 5. Meteen over salaris beginnen 6. De ander niet aan het woord laten 7. Nonchalant zijn 8. Liegen 9. Onrustig overkomen 10. Het benoemen van clichés Wij bieden je een voorsprong!

Natuurlijk gaat het bij een sollicitatiegesprek vooral om je vaardigheden maar onbewust of bewust speelt je uiterlijk altijd een rol. Kleren met vlekken erop of een overhemd vol met kreuken zullen je potentiële werkgever opvallen en je kans op de functie verkleinen.

Hoe je iets doet is hoe je alles doet’ is hier een passende uitdrukking voor: je hebt geen aandacht voor details, dit zal je op de werkvloer ook niet hebben. Te laat komen op een sollicitatiegesprek is een absolute domper voor je potentiële werkgever. De eerste indruk word immers vaak gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek.

Door hier te laat te komen laat je de potentiële werkgever zien dat je afspraken niet respecteert, dit zal niet ten goede komen in je beoordeling. Zorg er daarom altijd voor dat je ruim op tijd aanwezig bent en houd rekening met eventuele vertragingen.

Als je echt een half uur te vroeg bent kan je altijd even buiten wachten, wij raden je aan 5 tot 10 minuten van te voren binnen te komen. Niemand vind het leuk om klagers of roddelaars in dienst te nemen. Door te klagen over je voormalige werkgever zal je dan ook een slechte indruk achter laten. De interviewer zal verwachten dat je dit later ook over hem of haar zal doen als hij of zij je de baan geeft.

Om deze reden zal hij of zij de functie liever aan iemand geven die positief is over zijn vorige werkgever. De voorbereidingen voor een sollicitatiegesprek zijn van groot belang. Door weinig tot geen kennis te hebben van het bedrijf of de functie waarvoor je solliciteert kom je al snel ongeïnteresseerd over.

 • Bovendien kan je niet afkomen met ‘ik weet het niet meer’ op een vraag die de interviewer aan je stelt.
 • Je hoeft natuurlijk niet een antwoord op alle mogelijke vragen in te studeren, maar zorg dat je goed voorbereid het gesprek in gaat.
 • Salaris wordt door veel mensen als belangrijke factor gezien van een baan.

Toch is het ongepast om hier over te praten tijdens een vroege fase in je sollicitatiegesprek. Het moet niet lijken alsof je interesse hebt in de baan vanwege het geld. Wij raden je aan om hiermee te wachten totdat de interviewer er zelf over begint. Zorg er voor dat je gesprekspartner merkt dat je naar hem luistert.

 1. Laat hem of haar uitpraten en zorg dat je niet constant aan het woord bent.
 2. Geef de potentiële werkgever genoeg ruimte om vragen te stellen over wat je vertelt en ben ook niet bang om hem of haar vragen te stellen.
 3. Vragen als: hoe lang ben jij hier al werkzaam, hoe ben jij bij dit bedrijf terecht gekomen, wat vind jij zelf van de sfeer in dit bedrijf kunnen je waardevolle informatie opleveren en worden over het algemeen positief opgenomen door de werkgever.

Alhoewel misschien niet alle sollicitatiegesprekken even spannend zijn, wil je zeker niet dat je ongeïnteresseerd over komt. Zorg er voor dat je rechtop in je stoel zit en ga je niet uitrekken of gapen tijdens het gesprek. Bij binnenkomst is het ook belangrijk dat je geen kauwgom meer in je mond hebt.

 1. Dit word door veel werkgevers als ongeïnteresseerd en disrespectvol gezien.
 2. Ongeacht of je nu wel of niet goed kan liegen, het nooit slim om te liegen over je kwaliteiten of ervaringen tijdens een sollicitatiegesprek.
 3. Minder fraaie zaken op je CV kan je altijd wel een beetje verbloemen maar keihard liegen is onverstandig.

Leugens komen vaak aan het licht en kunnen dan je (kansen op een) baan in gevaar brengen. Het is normaal dat je zenuwachtig bent voor een sollicitatiegesprek, dat weet je potentiële werkgever ook. Zorg er echter voor dat je niet constant aan het bewegen of frummelen bent, dit kan overkomen als een gebrek aan zelfvertrouwen.

 • Neem voor het gesprek even rustig de tijd om je gedachten op een rij te zetten en haal rustig adem, dit zal ervoor zorgen dat je rustiger bent tijdens het gesprek.
 • Voorbereiden op lastige vragen is natuurlijk goed maar zorg er voor dat je dit niet doet door met clichéantwoorden te komen.
 • Zo word de vraag ‘wat is je grootste valkuil’ in heel veel gevallen beantwoord met ‘mijn perfectionisme’.

Dit antwoord is ‘toevallig’ hetzelfde antwoord als de drie andere sollicitanten ook hebben gegeven. Woorden als ‘creatief en teamplayer’ voegen ook weinig waarde toe tijdens een sollicitatiegesprek. Zorg er voor dat je al je sterke en zwakke punten kan onderbouwen met een voorbeeld waaruit blijkt dat deze echt bij je passen.

 1. Bij JAM weten we als geen ander hoe spannend een sollicitatiegesprek kan zijn.
 2. Daarom helpen wij de jongeren, studenten en starters die via JAM solliciteren zo goed mogelijk met de voorbereidingen van hun sollicitatiegesprek.
 3. Onze regiomanagers zijn vaak al meerdere keren bij een bedrijf geweest en kunnen je dus precies vertellen met wie jij het gesprek gaat hebben en wat ze van je verwachten.

Daarnaast kijken ze een keer goed naar je CV zodat jou kans om aangenomen te worden zo groot mogelijk is. Door een account aan te maken profiteer jij van al deze diensten en het kost jou helemaal niets! : De 10 meest voorkomende no-go’s tijdens een sollicitatiegesprek

See also:  Vanaf Welke Leeftijd Mag Je Werken Bij McdonaldS?

Hoe lang wachten op antwoord na sollicitatiegesprek?

Wat is een normale termijn waarbinnen je kunt verwachten dat een potentiële werkgever laat weten of je wel of niet op gesprek mag? Senior HR adviseur Marlica Ligtelijn van Rabobank Rotterdam: ‘ Normaal gesproken mag je binnen twee weken een reactie verwachten, tenzij vooraf duidelijk een andere termijn is aangegeven.

Is er een sollicitatieplicht bij een IOW-uitkering?

Verplichtingen IOW, IOAW en IOAZ U heeft een sollicitatieplicht.

Hoe hoog is de IOW-uitkering in 2023?

Bedragen IOAW per 1 januari 2023

Situatie
Werkloze werknemer met (gehuwde) partner, beiden 21 jaar of ouder € 1.892,86
Alleenstaande werkloze werknemer met 1 of meer meerderjarige medebewoners € 946,43
Alleenstaande werkloze werknemer € 1.489,06

Hoeveel is de IOW-uitkering?

Hoogte uitkering De hoogte hangt af van het moment waarop uw voorgaande WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering is ingegaan. De IOW-uitkering is nooit hoger dan 70% van het minimumloon. U kunt een toeslag (aanvulling op uw uitkering) krijgen als u een partner heeft die niets of heel weinig verdient.

Hoe controleert UWV sollicitaties?

Welke plichten controleren we via de telefoon? – Via een telefonische controle gaan wij na of u de juiste informatie over uzelf en uw situatie doorgeeft. En we controleren of u alle wijzigingen in uw situatie doorgeeft en of u dit op tijd doet. Ook controleren we of u zich houdt aan uw plichten om te re-integreren en actief te solliciteren.

Hoelang van te voren solliciteren?

Als je te laat komt, maak je niet zo’n goede eerste indruk. Maar ook te vroeg komen kan verkeerd worden opgevat. Probeer daarom altijd 5 tot 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn.

Wat als je in de WW komt?

Nieuwe baan met minder uren – De WW-uitkering vult uw inkomen aan als u gaat werken voor een lager inkomen dan uw WW-maandloon. De hoogte van de WW-uitkering wordt vastgesteld door uw inkomsten te verrekenen.70% van uw inkomen wordt verrekend met de WW-uitkering, u mag 30% van de inkomsten houden naast uw (gekorte) WW-uitkering.

Hoe vroeg van te voren solliciteren?

Als je te laat komt, maak je niet zo’n goede eerste indruk. Maar ook te vroeg komen kan verkeerd worden opgevat. Probeer daarom altijd 5 tot 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn.

Kan je werken als je 13 jaar bent?

Kinderen van 13 en 14 jaar mogen niet werken en zijn verplicht om naar school te gaan. Er zijn wel uitzonderingen op dit verbod. Zo mogen zij klusjes doen. Het werk mag geen nadelige gevolgen hebben voor hun veiligheid, gezondheid of ontwikkeling. Daarom zijn de mogelijkheden om te werken beperkt.

Wat voor werk mag ik doen als ik 13 of 14 jaar ben? Hoeveel uur mag ik werken als ik 13 of 14 jaar ben? Hoeveel pauze moet ik krijgen als ik 13 of 14 jaar ben? Mag ik meewerken aan een uitvoering als ik 13 of 14 jaar ben? Welk werk is verboden als ik 13 jaar ben? Hoeveel verdien ik met vakantiewerk of een bijbaan?

Welk tijdstip solliciteren?

Dit is de beste dag, tijd en maand om je vacatures online te zetten | LEV hr-professionals Vacature helemaal opgemaakt en nu ben je er klaar voor om live te gaan. Maar hoe zorg je ervoor dat je met je vacature zoveel mogelijk mensen bereikt? Hier hebben verschillende factoren invloed op zoals bijvoorbeeld het en je vacature optimaliseren voor Maar ook de dag en tijd waarop je de vacature online plaatst hebben invloed.

En hier kan jij als recruiter of vacaturehouder mooi op inspelen. We gebruiken in dit artikel de gegevens uit het onderzoek van die ruim 11.000 cv’s analyseerden (2020). Uit dit onderzoek blijkt dat maandag wederom dé dag is dat de meeste sollicitanten solliciteren (19,8%). Vanaf maandag daalt het aantal sollicitanten geleidelijk.

In het weekend solliciteren veruit de minste mensen. Op zaterdag namelijk 7,2% en zondag 8,5%. Zorg er dus voor dat je aan het begin van de week je vacature online zet. Het liefste op maandag! Vrijdag een vacature online zetten is echt zonde. In het weekend zullen minder mensen solliciteren en je vacature wordt maandag ondergesneeuwd door alle andere vacatures.

Voor wie dacht dat sollicitanten allemaal netjes buiten werktijden solliciteren heeft het mis. De meeste sollicitaties vinden plaats tussen 11:00 en 16:00 uur. Ook blijkt uit onze gegevens van 2020 dat meer dan de helft van onze sollicitanten tussen 11:00 en 17:00 solliciteren. Verder concludeert het onderzoek dat de meeste sollicitanten solliciteren tijdens de lunchpauze.

Wat jij hiermee kan als recruiter en/of vacaturehouder? Plaats voor het meeste bereik je vacature net voor óf aan het begin van deze primetime. Ook de maand waarin je je vacature online zet heeft invloed op het bereik. Nu is dit natuurlijk wat lastiger om rekening mee te houden, want als je in oktober op zoek wilt naar een nieuwe medewerker, dan wacht je niet tot januari.

 1. Toch is het goed om je bewust te zijn van welke periode sollicitanten het meest op zoek zijn naar een nieuwe baan.
 2. Uit het onderzoek van Robert Half blijkt dat de meeste sollicitaties van 2020 zijn verstuurd in april en januari.
 3. Oktober, september en november waren vorig jaar juist de minst populaire maanden om te solliciteren.

Wanneer je kijkt naar en daar analyseert hoe vaak er in het jaar 2020 gezocht is naar ‘vacature’ of ‘vacatures’, komen daar de volgende resultaten uit. Hieruit blijkt juist dat de piek vooral in januari, mei en november is. De daling van 32,32% van januari naar april heeft waarschijnlijk te maken met corona.

In mei trekt de interesse weer bij en loopt weer af in juli. Vanaf augustus loopt het weer in en december is de interesse wederom laag. In die laatste (feest)maand van het jaar zijn we denk ik met andere dingen bezig 😉 Maar wat kun jij met deze informatie? Zoals gezegd snap ik dat je niet maanden gaat wachten met werven van een nieuwe werknemer.

Maar wanneer je een vacature online zet in bijvoorbeeld juli, houd dan rekening met een langere wervingsperiode. Laat de vacature dus ook wat langer online staan, zodat je zoveel mogelijk mensen kan bereiken. Zet je de vacature online in januari dan kan je juist rekening houden met weer een kortere wervingsperiode. Geschreven door: Binnen LEV hr-professionals ben ik actief als Online (Recruitment) Marketeer. Ik houd me onder andere bezig met Recruitment Marketing, Vacature Marketing, Social Media, Advertising, E-mail marketing en Vacaturevideo’s. Zullen we ook connecten op LinkedIn ? : Dit is de beste dag, tijd en maand om je vacatures online te zetten | LEV hr-professionals