Welke Gegevens Mag Een Makelaar Vragen?

Welke Gegevens Mag Een Makelaar Vragen
Al diverse malen kwam in het nieuws dat makelaars de wet overtreden met het eisen van aanvullende gegevens van onder andere geïnteresseerde huurders. Al voordat de bezichtiging plaatsvindt, eisen makelaars aanvullende privacygevoelige informatie van de aspirant-huurders.

U kunt hierbij denken aan loonstroken, bankafschriften, uittreksels bevolkingsregister en werkgeversverklaringen. Deze gang van zaken is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Een makelaar mag de aanvullende gegevens alleen opvragen indien de geïnteresseerde huurder (waarschijnlijk) een huurovereenkomst gaat tekenen.

Aan de hand van die gegevens kan de makelaar beoordelen of de huur kan worden betaald. In de fase daaraan voorafgaand mag de makelaar alleen naar de contactgegevens vragen (naam, telefoonnummer en e-mailadres). Ook indien de geïnteresseerde toestemming geeft voor de verwerking van de aanvullende (persoons)gegevens, handelt de makelaar nog steeds in strijd met de wet.

 • Die toestemming is namelijk niet vrijelijk gegeven.
 • Pas als een aspirant-huurder een huurovereenkomst gaat tekenen, mag de makelaar dus informatie over het inkomen (salarisstrook), een verhuurdersverklaring en gegevens over de burgerlijke staat opvragen.
 • De makelaar mag echter niet vragen naar het burgerservicenummer.

Alleen in bijzondere situaties mag de makelaar vragen naar het vermogen en de schulden van de aspirant-huurder. Indien een makelaar zich niet houdt aan de privacywetgeving, staat het de betrokkene vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te stappen.

Hoeveel loonfiches voor huur?

Wie op zoek gaat naar een huurwoning, moet vaak veel informatie prijsgeven aan de eigenaar of het immokantoor: hoeveel je verdient, of je huisdieren hebt dan wel of je alleenstaand of een alleenstaande ouder bent. Mag dat eigenlijk wel? “De inspecteur” zocht het uit.

 • Een nieuw huurpand zoeken, is geen gemakkelijke opdracht.
 • Voor één woning staan vaak twintig andere geïnteresseerden klaar.
 • De meeste verhuurders en immokantoren vragen vooraf al veel informatie over jou.
 • Nog voor je het pand hebt gezien, moet je al vertellen hoe je financiële situatie eruit ziet.
 • Sommigen vragen zelfs naar een loonfiche voor je kennis hebt gemaakt.

Mag dat zomaar? “De inspecteur” van Radio2 vraagt raad aan Stefaan Leliaert. Hij is makelaar en verbonden aan het BIV, het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. Leliaert kent de verontwaardiging over de loonfiche. “Een immokantoor mag een loonfiche opvragen, maar je bent niet verplicht om die vanaf het eerste contact al door te geven.

 1. Een verhuurder of immokantoor mag bij een eerste contact wel vragen naar een indicatie van je maandelijkse inkomsten of je financiële middelen.
 2. Een loonfiche eisen, kan pas wanneer het echt concreet wordt.” De immosector vraagt naar eigen zeggen naar de loonfiche omdat die kandidaat-huurders wil beschermen.

“Sommige kandidaat-huurders hebben geen goed zicht op wat ze maandelijks kunnen betalen aan huur. Ze dromen van een groot huis, maar je moet dat ook kunnen betalen”, zegt Leliaert. “We baseren ons nog altijd op de 1 op 3 regel. Dat betekent dat één derde van je loon naar het huurgeld moet kunnen gaan.” Sowieso stelt Leliaert dat de huur nooit hoger mag zijn dan de helft van je inkomen.

See also:  Vanaf Welke Leeftijd Disney Films?

Kan verhuurder BRP inzien?

Minister Plasterk van BZK wil verhuurders geen inzage geven in persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP). Hij schrijft dit in antwoord op vragen van VVD-Tweede Kamerleden Van der Linde en De Caluwe. De beide VVD-ers wilden van de minister weten of en hoe verhuurders inzage kunnen krijgen in persoonsgegevens van (potentiële) huurders, om bijvoorbeeld fraude, overlast en schending van het huurcontract tegen te gaan.

Hoe kan ik bewijzen dat ik geen inkomen heb?

Als u geen inkomensverklaring kunt krijgen, stuurt de Belastingdienst u een verklaring waarin staat dat u (nog) geen inkomensverklaring kunt krijgen. Dat document moet u meenemen wanneer de corporatie bij de toewijzing uw gegevens controleert.

Wat mag een huisbaas doen?

De hoofdverplichtingen van de verhuurder – Een verhuurder van een woning heeft eigenlijk drie hoofdverplichtingen die dagelijks moeten worden uitgevoerd. De verhuurder moet een woning ter beschikking stellen, woning onderhouden en rustig woongenot verschaffen.

Kan een verhuurder een huurder zomaar uit de woning zetten?

Uw verhuurder mag niet zomaar de huur opzeggen van uw woning. Dat kan alleen met een goede reden. Bijvoorbeeld omdat u geluidsoverlast geeft. Het maakt niet uit of u een vast huurcontract heeft. Of een tijdelijk huurcontract.

Hoe huurder weigeren?

Mag ik een kandidaat huurder weigeren? – Je mag geen kandidaat huurder weigeren op basis van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, vermogen, geloof, politieke overtuiging, taal, sociale afkomst, gezondheidstoestand of handicap,

Kan verhuurder nieuwe huurder weigeren?

Wat zijn de verschillen bij winkelpanden en bedrijfspanden bij contractovername en indeplaatsstelling – Als eerst is het belangrijk om te weten wat voor soort bedrijfsruimte u (ver)huurt. Hier gelden namelijk andere regels voor. In dit artikel vindt u onder welke categorie uw bedrijfsruimte valt.

Voor middenstandsbedrijfsruimten (artikel 7:290 BW) is op grond van artikel 7:307 BW indeplaatsstelling wettelijk geregeld. Indeplaatsstelling houdt in dat een huurder zijn onderneming mag verkopen en de verhuurder zo kan dwingen om de nieuwe eigenaar van het bedrijf als huurder in het pand te accepteren.

Voor bedrijfs- en kantoorruimten (artikel 7:230a BW) is dit niet het geval. Het overdragen van de rechten en verplichtingen uit deze huurovereenkomst van de ene huurder naar de andere huurder is slechts mogelijk door contractoverneming (artikel 6:159 BW).

 1. In deze wet staat beschreven dat voor contractoverneming bij bedrijfs- en kantoorruimte instemming van de verhuurder vereist is.
 2. Die instemming kan ook stilzwijgend plaatsvinden.
 3. Nu wilt u als verhuurder natuurlijk niet iedere huurder in uw pand.
 4. Unt u als verhuurder zo maar iemand weigeren? In principe heeft de verhuurder de vrijheid om wel of niet in te stemmen.
See also:  Vanaf Welke Leeftijd Mag Je Red Bull Kopen?

Toch is het zo dat wanneer een verhuurder de toestemming voor contractovername weigert, hij wel een onderbouwd bezwaar moet hebben tegen de overnamekandidaat. Zo oordeelde het Gerechtshof van Den Haag bijvoorbeeld dat de verhuurder slechts nog de helft van de huurprijs kon vorderen bij de huurder.

Kan je een huis huren zonder vast inkomen?

Ja, ook zonder inkomen kunt u reageren op woningen. Er worden woningen aangeboden zonder minimum inkomensgrens. Op deze woningen kunt u reageren als u geen inkomen heeft. Zodra u een woning heeft gevonden, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen zodat u de huur kunt betalen.

Is bruto huur kale huur?

Huurprijs – De huurprijs bestaat meestal uit twee delen; netto huur en bruto huur. De netto huur wordt ook wel de kale huur genoemd en is de prijs die u betaalt voor de woonruimte. De bruto huur is de kale huurprijs plus eventuele servicekosten.

Kan je huren zonder loonfiche?

30 september 2019 Je bent eigenaar van een onroerend goed en je wil dat goed verhuren. Daar komt één en ander bij kijken. Want je onroerend goed wil je niet zomaar in handen laten van een huurder die zijn huurdersverplichtingen niet nakomt. Daarom vraag je wat achtergrondinformatie aan kandidaat-huurders.

Maar opgelet, je mag niet zomaar alles vragen. Selecteren mag, discrimineren niet. Een huurder ‘screenen’? Als verhuurder heb je de vrijheid om je huurders te kiezen, Maar deze vrijheid is niet onbeperkt. Het principe van de contractuele vrijheid wordt begrensd door fundamentele normen en waarden, zoals het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie.

Om discriminatie tegen te gaan bepaalt de Vlaamse Woninghuurwet dat een verhuurder aan een kandidaat-huurder alleen de documenten mag opvragen die noodzakelijk zijn om na te gaan of de kandidaat in kwestie aan zijn verplichtingen als huurder zal kunnen voldoen.

De regels zijn algemeen en abstract geformuleerd. In de praktijk is het dus niet eenvoudig om een legitieme selectie van een huurder te onderscheiden van een ongeoorloofde discriminatie. Er bestaan grijze zones. Wat mag Als verhuurder mag je enkel informatie van de kandidaat-huurder vragen die noodzakelijk is voor de verhuring.

Het gaat om informatie over:

zijn identiteit zijn woonplaats zijn inkomen

Wat mag niet Informatie vragen over de geboorteplaats mag niet. Wat het inkomen betreft, mag je als verhuurder enkel naar de hoogte van het inkomen vragen, niet naar de aard (inkomsten verkregen als loontrekkende of zelfstandige) en niet naar de bron (een uitkering als vervangingsinkomen).

 1. Om de hoogte van het inkomen te kennen, mag je documenten zoals loonfiches, rekeninguittreksels of een belastingaanslagbiljet vragen aan de kandidaat-huurder.
 2. Het opvragen van documenten die peilen naar de gezondheidstoestand of het gerechtelijk verleden van de huurder mag dan weer niet.
 3. Een objectieve verantwoording? Discrimineren is en blijft uit den boze.

Maar een verschil in behandeling van de huurder maakt geen discriminatie uit wanneer het redelijk en objectief verantwoord wordt. Je kan hierbij denken aan een huurder die overmatige schulden heeft waardoor hij niet aan de huurdersverplichtingen kan voldoen.

 1. Discriminatie op basis van een handicap mag vanzelfsprekend niet.
 2. Maar als de woning door deze huurovereenkomst op een onredelijke manier aangepast moet worden, mag je de huurder met een beperking weigeren.
 3. Een kandidaat-huurder afwijzen op grond van ras, huidskleur, afkomst en etnische of nationale afstamming kan echter nooit objectief worden verantwoord.
See also:  Welke Kleding Mag Niet In De Droger?

Bron: Fednot

Kan een huisbaas zien wie er ingeschreven staat?

Nee, u kunt geen overzicht krijgen van wie er ingeschreven staan op uw adres.

Hoe werkt een adresonderzoek?

Tijdens een adresonderzoek controleren we of u nog steeds woont op het adres waar u ingeschreven staat. Daarvoor zoeken we contact met u. Als we u hebben bereikt, vragen we u om alsnog uw verhuizing door te geven. Of om informatie op te sturen waaruit blijkt dat uw inschrijving klopt.

Hoe lang mag je geen adres hebben?

Komt u langer dan 4 maanden in Nederland wonen, dan moet u zich als ingezetene laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Wat telt niet mee als inkomen?

Gezinsinkomen telt mee bij hoogte toeslag – Bij de berekening van de hoogte van uw toeslag bekijkt UWV het totale gezinsinkomen. Dat zijn uw eigen inkomsten en die van uw eventuele partner of andere persoon waarmee u een gezamenlijke huishouding heeft. Uw vermogen, zoals een eigen huis of spaargeld, telt niet mee als inkomen.

Hoe weet de Belastingdienst hoeveel ik verdien?

Geregistreerd inkomen bekijken op Mijn Belastingdienst Op de pagina ‘Inkomensverklaring en geregistreerd inkomen’ ziet u bij het betreffende jaar uw (geregistreerde) inkomen staan. Klik op ‘Inkomensverklaring opvragen’ om uw inkomensverklaring te downloaden.

Wat als je te weinig inkomen hebt?

Met een laag inkomen heeft u mogelijk recht op steun vanuit de Rijksoverheid en uw gemeente. Bijvoorbeeld met toeslagen, (bijzondere) bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, of een kindpakket (bijvoorbeeld een tegoedbon voor zwemles). Welke hulp u kunt krijgen hangt af van uw situatie.

Wat vraagt een verhuurder?

Particuliere verhuur – Particuliere verhuurders willen vaak weten of u wel genoeg verdient om de woning te kunnen betalen. Dus particulieren verhuurders willen vaak weten of u wel genoeg inkomen heeft. Documenten die u dan kunt meenemen:

Een inkomensverklaring, Deze vraagt u op bij de Belastingdienst. Het gaat om een verklaring van u, uw partner of meeverhuizende huisgenoten. Particuliere verhuurders tellen het inkomen van uw meeverhuizende kinderen meestal niet mee, dus van hen hoeft u geen inkomensverklaring mee te nemen. Uw jaaropgave van het afgelopen jaar. En die van uw partner of meeverhuizende huisgenoten (niet uw meeverhuizende kinderen), als zij in het afgelopen jaar inkomen uit werk of pensioen hadden. Uw laatste drie loonstrookjes. En die van uw partner of meeverhuizende huisgenoten (niet uw meeverhuizende kinderen), als zij inkomen uit werk hebben.