Welke Gegevens Mag Een Verhuurder Vragen?

Welke Gegevens Mag Een Verhuurder Vragen
Welke documenten mag een verhuurder opvragen? – De verhuurder mag aan de kandidaat huurder vragen om enkele documenten vrijwillig voor te leggen, Aan de hand van de huurderscheck kan de verhuurder de kandidaat huurders op een objectieve manier vergelijken.

LoonfichesIdentiteitsgegevensAanslagbiljet van de personenbelastingBewijs van goed gedrag en zedenGezondheidstoestand van de huurder

Welke gegevens mag verhuurder vragen?

Alleen gereguleerde verhuur – Verhuurders mogen alleen inkomensindicaties opvragen voor adressen waar verhuurd wordt tegen een gereguleerde huurprijs (sociale huurwoningen). Van geliberaliseerde (vrije sector) huurwoningen, mogen zij géén inkomensindicaties opvragen.

Dat dit niet mag, wil helaas niet zeggen dat alle verhuurders deze regels naleven. De Belastingdienst weet niet op welke adressen geliberaliseerd verhuurd wordt en kan dus ook niet controleren of het terecht is dat een verhuurder inkomensindicaties opvraagt. Daarom neemt de Belastingdienst maatregelen als verhuurders herhaald in de fout gaan.

De Belastingdienst kan dan besluiten om deze verhuurder niet langer toegang tot de inkomensgegevens te geven.

Wat mag verhuurder niet vragen?

Op dit moment mag de verhuurder jou nog steeds niet vragen naar je etnische oorsprong, nationaliteit, burgerlijke staat, of een uittreksel uit het strafregister. Wil hij toch meer weten over jouw gezondheidssituatie? Dat kan als jijzelf schriftelijk toestemming verleent, of wanneer die informatie echt ter zake doet.

Hoeveel mag mijn huurbaas vragen?

Huurcontract voor zelfstandige woningen: sociale huurwoning of vrijesectorwoning – Uw huurcontract voor uw zelfstandige woning is in 2022 ingegaan. Is de kale huur € 763,47 of lager? Of is uw huurcontract ingegaan in 2023 en is de kale huur € 808,06 of lager? Dan huurt u een sociale huurwoning.

In 2022 is € 763,47 de maximale huur bij nieuwe verhuring van een sociale huurwoning. En in 2023 is dat € 808,06. Dat heet liberalisatiegrens. Uw huurcontract voor uw zelfstandige woning is in 2022 ingegaan. Is de kale huur hoger dan € 763,47? Of is uw huurcontract ingegaan in 2023 en is de kale huur hoger dan € 808,06? Dan heeft u een vrijesectorwoning.

Voor een vrijesectorwoning is er geen maximale huur. De verhuurder mag vragen wat hij wil. Is uw huur vóór 2022 ingegaan? Doe dan een check om te weten of u in een sociale huurwoning woont, Of juist in de vrije sector.

Wat zoekt een verhuurder?

Tip 1: Een goede voorbereiding is het halve werk. – De meeste verhuurders vragen (uiteindelijk) om een loonstrook, werkgeversverklaring of een ander bewijs van jouw inkomen. Voor ondernemers is dat meestal de IB-aangifte en/ of jaarcijfers. Daarnaast vraagt een verhuurder om een identiteitsbewijs. Vraag deze alvast op, zodat je later snel kunt handelen als dat nodig is.

Wat willen verhuurders horen?

De naam van de verhuurder te verwerken in je bericht. Te vertellen waarom juist deze woning of buurt je aanspreekt om te laten zien dat je de advertentie goed hebt gelezen. Eventuele voorwaarden die in de advertentie staan te verwerken in je bericht, bijvoorbeeld door aan te geven dat je niet rookt.

Wat mag je wel en niet in een huurwoning?

28 oktober 2022 Laatste update: 04 juli 2023 Je huurwoning mag je niet verbouwen of renoveren. Ook mag je niks veranderen aan de buitenkant van de woning. Het maakt hierbij niet uit of je een sociale huurwoning betrekt of een huurwoning die je in de vrije sector gevonden hebt.

Wat kan je vragen aan een huurder?

30 september 2019 Je bent eigenaar van een onroerend goed en je wil dat goed verhuren. Daar komt één en ander bij kijken. Want je onroerend goed wil je niet zomaar in handen laten van een huurder die zijn huurdersverplichtingen niet nakomt. Daarom vraag je wat achtergrondinformatie aan kandidaat-huurders.

Maar opgelet, je mag niet zomaar alles vragen. Selecteren mag, discrimineren niet. Een huurder ‘screenen’? Als verhuurder heb je de vrijheid om je huurders te kiezen, Maar deze vrijheid is niet onbeperkt. Het principe van de contractuele vrijheid wordt begrensd door fundamentele normen en waarden, zoals het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie.

Om discriminatie tegen te gaan bepaalt de Vlaamse Woninghuurwet dat een verhuurder aan een kandidaat-huurder alleen de documenten mag opvragen die noodzakelijk zijn om na te gaan of de kandidaat in kwestie aan zijn verplichtingen als huurder zal kunnen voldoen.

See also:  Welke Muziek Mag Ik Gebruiken Op Youtube?

De regels zijn algemeen en abstract geformuleerd. In de praktijk is het dus niet eenvoudig om een legitieme selectie van een huurder te onderscheiden van een ongeoorloofde discriminatie. Er bestaan grijze zones. Wat mag Als verhuurder mag je enkel informatie van de kandidaat-huurder vragen die noodzakelijk is voor de verhuring.

Het gaat om informatie over:

zijn identiteit zijn woonplaats zijn inkomen

Wat mag niet Informatie vragen over de geboorteplaats mag niet. Wat het inkomen betreft, mag je als verhuurder enkel naar de hoogte van het inkomen vragen, niet naar de aard (inkomsten verkregen als loontrekkende of zelfstandige) en niet naar de bron (een uitkering als vervangingsinkomen).

Om de hoogte van het inkomen te kennen, mag je documenten zoals loonfiches, rekeninguittreksels of een belastingaanslagbiljet vragen aan de kandidaat-huurder. Het opvragen van documenten die peilen naar de gezondheidstoestand of het gerechtelijk verleden van de huurder mag dan weer niet. Een objectieve verantwoording? Discrimineren is en blijft uit den boze.

Maar een verschil in behandeling van de huurder maakt geen discriminatie uit wanneer het redelijk en objectief verantwoord wordt. Je kan hierbij denken aan een huurder die overmatige schulden heeft waardoor hij niet aan de huurdersverplichtingen kan voldoen.

Discriminatie op basis van een handicap mag vanzelfsprekend niet. Maar als de woning door deze huurovereenkomst op een onredelijke manier aangepast moet worden, mag je de huurder met een beperking weigeren. Een kandidaat-huurder afwijzen op grond van ras, huidskleur, afkomst en etnische of nationale afstamming kan echter nooit objectief worden verantwoord.

Bron: Fednot

Hoe krijg je een huurder eruit?

Waarom kan je een huurder er niet uitzetten bij verkoop van een woning. – Een huurder eruit zetten bij verkoop van een woning is helaas niet mogelijk omdat een huurder huurbescherming heeft. Dit gaat zelfs zo ver dat dit ook geld wanneer er in het huurcontract staat dat de huurder akkoord gaat met beëindiging van de huur als de verhuurder de woning verkoopt.

Is een huurcontract geldig zonder registratie?

Feitelijk samenwonenden (iedereen die niet gehuwd is of niet wettelijk samenwoont) – Neen, de opzegging van de vertrekkende huurder volstaat. De vertrekkende huurder kan voor een periode van 6 maanden wel worden aangesproken tot het betalen van de huurprijs, wanneer hij geen nieuwe huurder voorstelt.

huurder X vanaf (datum) niet langer onder de huurovereenkomst valt en dat zijn plaats wordt ingenomen door Y, die vanaf (datum) onder de huurovereenkomst valthuurder X vanaf (datum) niet langer onder de huurovereenkomst valt en dat Y de huurovereenkomst vanaf dan alleen verderzet.

Het addendum moet geregistreerd worden. Dit is gratis. Huisdieren zijn altijd toegelaten in huurwoningen, tenzij de huurwoning niet geschikt is voor het huisdier. De huurwetgeving bepaalt hierover niets. De huurder heeft wel het recht om huisdieren te houden, maar ook de plicht om de woning in goede staat achter te laten bij het einde van de huurovereenkomst en de plicht om het welzijn van de dieren te respecteren.

Huisdieren mogen ook geen overlast veroorzaken. Een algemeen verbod op het houden van eender welk huisdier in een huurwoning zal niet afgedwongen kunnen worden. Verhuurders mogen ook geen bepaling opnemen in huurcontracten dat huisdieren al dan niet zijn toegestaan. Kleine dieren die geen schade veroorzaken aan de huurwoning of geen overlast geven, zijn steeds toegelaten.

Voor grotere dieren zal gekeken moeten worden naar de concrete situatie. Verhuurders mogen huurders niet langer eenzijdig uit de huurwoning zetten omdat ze huisdieren houden. Als huurder en verhuurder geen akkoord bereiken, zal enkel de vrederechter nog kunnen beslissen of het huisdier is toegestaan.

 1. In ieder geval blijft de huurder steeds verantwoordelijk voor eventuele schade die een huisdier veroorzaakt aan de huurwoning.
 2. Met vragen over huisdieren in huurwoningen kunt u terecht bij de, de of de,
 3. Als er geen gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt is, gaat men ervan uit dat de woning zich aan het einde van de overeenkomst nog in dezelfde staat bevindt als toen de huurder de woning betrok.
See also:  Welke Kaas Mag Je Eten Bij Hoge Bloeddruk?

De huurder blijft wel aansprakelijk voor eventuele schade en herstellingskosten maar de verhuurder zal moeilijker kunnen bewijzen dat er schade is. Een huurcontract voor een woning (hoofdverblijfplaats) moet schriftelijk opgesteld worden en het moet verplicht geregistreerd worden door de verhuurder, binnen de 2 maanden vanaf de ondertekening van het huurcontract.

 • Als de verhuurder het contract niet laat registreren, dan mag de huurder dat zelf laten doen.
 • Via kunt u nagaan of uw huurcontract al geregistreerd is (‘Mijn huurcontracten raadplegen’ in de rubriek ‘Mijn woning en mijn onroerende goederen’).
 • Een huurcontract voor een woning (hoofdverblijfplaats) moet schriftelijk opgesteld worden en het moet verplicht geregistreerd worden door de verhuurder, binnen de 2 maanden vanaf de ondertekening van het huurcontract.

Studentenkamers vallen onder de registratieplicht, maar er is geen sanctie als dat niet gebeurt. De registratie is gratis voor een onroerend goed dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon. De verhuurder moet wel een boete betalen als het contract niet tijdig is geregistreerd.

kan de nieuwe eigenaar bij verkoop de huurder, die er minder dan 6 maanden woont, uit het huis zetten omdat hij niet gebonden is aan het huurcontract. Woont de huurder er langer dan 6 maanden, dan zal de verhuurder makkelijker een contract van 9 jaar kunnen opzeggen.kan de huurder een contract van 9 jaar beëindigen zonder opzegtermijn en zonder opzegvergoeding. Dit kan slechts tijdens de periode dat het huurcontract niet geregistreerd is.kan de huurder een contract van korte duur (tot 3 jaar), afgesloten na 1 januari 2019, beëindigen zonder opzegtermijn en zonder opzegvergoeding. Dit kan slechts tijdens de periode dat het huurcontract niet geregistreerd is.

De huurder moet de verhuurder wel op de hoogte brengen en het contract wordt dan beëindigd op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gedaan. Als de verhuurder het contract niet laat registreren, dan mag de huurder dat zelf laten doen. Via kunt u nagaan of uw huurcontract al geregistreerd is.

Waaraan moet een verhuurder voldoen?

Rechten en plichten verhuurder – Je hebt als verhuurder drie verplichtingen: je moet de woning ter beschikking stellen, je moet de woning onderhouden en je moet de huurder woongenot verschaffen. Hier staan twee rechten tegenover: de huurder moet op tijd huur betalen en je mag geen overlast hebben van de huurder.

Voorgaande houdt onder andere in dat er sprake moet zij van rustig woongenot. Oftewel de verhuurder dient er zorg voor te dragen dat de huurder zijn woning behoorlijk kan bewonen. Hieronder wordt ook verstaan een situatie van een omwonende die overlast veroorzaakt. Voor wat betreft het onderhoud komt het groot onderhoud voor rekening van de verhuurder.

Denk bijvoorbeeld aan een reparatie aan de constructie of het schilderwerk buiten. Huurder en verhuurder hebben overigens allebei de verplichting om de woning goed te onderhouden. De ene voor het groot onderhoud en de ander voor het wat kleinere onderhoud.

Wat is de maximale huurverhoging in 2023?

Huurverhoging vanaf 1 juli 2023 voor kamer, woonwagen en standplaats maximaal 3,1% – Huurt u een kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats? Tot 1 juli 2022 mag uw verhuurder de (kale) huur met 2,3% verhogen, Vanaf 1 juli 2023 mag uw verhuurder de huur voor uw kamer, woonwagen of standplaats verhogen met maximaal 3,1%.

Hoe vaak mag huisbaas huur verhogen?

Uw verhuurder mag de huur niet onbeperkt verhogen. Alleen 1 keer in de 12 maanden. Dat is de regel. Meestal valt de huurverhoging op 1 juli.

See also:  Welke Voertuigen Mag Je Besturen Met Rijbewijs B?

Kan huurbaas je zomaar op straat zetten?

Uw verhuurder mag niet zomaar de huur opzeggen van uw woning. Dat kan alleen met een goede reden. Bijvoorbeeld omdat u geluidsoverlast geeft. Het maakt niet uit of u een vast huurcontract heeft. Of een tijdelijk huurcontract.

Kan huurbaas huisdier weigeren?

Wat zegt de wet? In de Nederlandse wet is er niks geregeld over een huisdierenverbod in een huurovereenkomst. Dit betekent dat de verhuurder vrij is om een huisdierenverbod op te nemen in de huurovereenkomst.

Hoe komt de bank achter verhuur?

Opvragen in kadaster : Als je zelf een ander huis hebt gekocht en dus het oude huis hebt aangehouden om te verhuren, dan kan de bank dit zien in het kadaster. De bank kan zien op welk adres je bent ingeschreven.

Hoe kom ik zo snel mogelijk aan een huurwoning?

Stap 1: zoek huurwoningen in uw omgeving – Woningcorporaties bieden huurwoningen aan. Zoek op internet naar huurwoningen. Soms kunt u ook langsgaan bij de balie van de woningcorporatie. Om te reageren moet u zich eerst inschrijven bij de woningcorporatie.

Wat te doen bij bezichtiging huurwoning?

Wat moet ik weten over het bezichtigen van een huurwoning? – Een bezichtiging van een huis wil niet zeggen dat u direct akkoord gaat met het huren van de betreffende woning. Bij een bezichtiging draait het erom dat u het huis uitgebreid bekijkt en let op alle voor- en nadelen die de woning met zich meebrengt.

Welke informatie mag je vragen van de kandidaat huurder?

Bij de ondertekening van het contract Pas op het moment dat u een huurder hebt geselecteerd, mag u zijn identiteitsdocument vragen. Ook gegevens over de burgerlijke staat en andere info die nodig zijn om een goed huurcontract op te stellen, mag u nu pas vragen.

Wat mag een woningcorporatie vragen?

Woningcorporatie – Zoekt u een huurwoning via een woningcorporatie? Dan mag de woningcorporatie vragen wat uw inkomen is. Bijvoorbeeld omdat u voor sommige woningen niet te veel mag verdienen. De woningcorporatie mag uw inkomensgegevens pas vragen en vastleggen op het moment dat dat echt nodig is.

 • Bijvoorbeeld als u het huurcontract gaat tekenen.
 • En dus niet eerder, bijvoorbeeld omdat het voor de woningcorporatie handig is om alvast te hebben.
 • Vraagt de woningcorporatie direct als u zich inschrijft om een inkomensverklaring? Dan moet de woningcorporatie goed kunnen uitleggen waarom dat in die fase al nodig is.

Is er geen goede reden? Bijvoorbeeld omdat niet voor alle huurders een inkomenseis geldt? Dan mag de woningcorporatie niet naar uw inkomen vragen als u zich inschrijft. Sommige woningcorporaties willen voorkomen dat mensen zich inschrijven voor te dure woningen.

Kan de woningbouw je inkomen zien?

Inkomenscategorie beschermt uw privacy bij huurverhoging – Uw verhuurder kan geen misbruik maken van uw inkomensgegevens. Hier hoeft u niet bang voor te zijn. De wet beschermt uw privacy. Het precieze bedrag van uw (gezamenlijk) inkomen krijgt uw verhuurder niet te zien.

 1. Uw (gezamenlijk) inkomen valt in de inkomenscategorie ‘lager inkomen’. Uw verhuurder mag dan geen inkomensafhankelijke hogere huurverhoging voorstellen.
 2. Uw (gezamenlijk) inkomen valt in de categorie ‘(hoger) middeninkomen’. Uw verhuurder mag u dan een inkomensafhankelijke hogere huurverhoging voorstellen van maximaal € 50. Hij moet de verklaring waarin staat dat uw huishoudinkomen in de categorie ‘(hoger) middeninkomen’ valt meesturen bij zijn huurverhogingsvoorstel.
 3. Uw (gezamenlijk) inkomen valt in de categorie ‘hoog inkomen’. Uw verhuurder mag u dan een inkomensafhankelijke hogere huurverhoging voorstellen van maximaal € 100. Hij moet de verklaring waarin staat dat uw huishoudinkomen in de categorie ‘hoog inkomen’ valt meesturen bij zijn huurverhogingsvoorstel.

Zie voor de inkomensgrenzen van de verschillende inkomenscategorieën de pagina Wat is de maximale huurverhoging in 2023?

Kan de verhuurder mij eruit zetten?

Uw verhuurder mag niet zomaar de huur opzeggen van uw woning. Dat kan alleen met een goede reden. Bijvoorbeeld omdat u geluidsoverlast geeft. Het maakt niet uit of u een vast huurcontract heeft. Of een tijdelijk huurcontract.