Welke Informatie Mag Een Bank Vragen?

Welke Informatie Mag Een Bank Vragen
Wat kan de bank opvragen? – Banken staan hierdoor in een spagaat. Aan de ene kant moeten zij de verplichtingen uit de Wwft nakomen en bij verdachte transacties de relatie opzeggen. Aan de andere kant is het grote risico dat deze maatregelen tot maatschappelijk gezien onaanvaardbare situaties leiden.

 1. De vragen die de bank aan haar klanten stelt raken ontegenzeggelijk aan het recht op privacy van de klant.
 2. Wat mag en kan de bank eigenlijk opvragen? De bank mag in beginsel geen uitleg vragen omtrent alle transacties op een rekening, dit zou disproportioneel zijn.
 3. Ook moet het opvragen van informatie proportioneel zijn, dat wil zeggen: in verhouding met het doel van de betreffende wet.

Verzoeken die niet raken aan de doelstellingen van de Wwft of Wft zijn niet rechtmatig. Tevens mag irrelevante informatie worden ontzegd. Alhoewel het een positieve maatschappelijke ontwikkeling is dat banken maatregelen nemen om financiële criminele activiteiten tegen te gaan, moeten zij hierbij de privacy van de klanten respecteren.

Wat moeten banken melden?

Banken zijn verplicht om ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland te melden. Dit staat in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), U meldt zowel uitgevoerde transacties als transacties die nog niet afgerond zijn (voorgenomen transacties). Zo draagt u bij aan de strijd tegen witwassen, onderliggende delicten en financieren van terrorisme.

Kan de bank je gegevens inzien?

Verplichte controle – Banken hebben de plicht ongebruikelijke transacties op te sporen. Banken en andere financiële instellingen hebben een poortwachtersfunctie. Ze moeten voorkomen dat criminelen misbruik maken van het financiële stelsel. Het gaat dan om witwassen en het financieren van terrorisme. Banken moeten het ‘ken-uw-klant-principe’ hanteren door:

nieuwe klanten goed te leren kennen (cliëntenonderzoek) transacties van bestaande klanten te monitoren

Ongebruikelijk transacties moeten ze zo snel mogelijk signaleren en melden. De melding moet worden doorgegeven worden aan de, : Controle op witwassen | Consumentenbond.nl

Welke transacties worden gecontroleerd?

Op dit moment mag u alle aankopen contant betalen. Bij contante aankopen boven de € 10.000 moet de verkoper een cliëntenonderzoek doen. Maar niet alle verkopers accepteren contant geld. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om contante betalingen vanaf € 3.000 te verbieden.

Wat is een verdachte transactie bank?

Wat zijn ongebruikelijke transacties? – Ongebruikelijke transacties zijn bijvoorbeeld:

een contante storting van een groot bedrag voor een creditcardals er een groot bedrag aan contant geld wordt omgewisseld in een andere valuta of van kleine naar grote waardebiljetten (coupures)als uw klant grote bedragen opneemt of uitgeeftals uw klant geld overmaakt naar een risicoland als u zelf een transactie verdacht vindt

FIU-Nederland heeft per meldersgroep indicatoren opgesteld waarmee u kunt controleren of het gaat om een ongebruikelijke transactie.

Kan je zomaar 10000 euro overmaken?

EEN GROTE GELDSOM OVERSCHRIJVEN NAAR DE BANKREKENING VAN JE KIND: PLAYING SAFE OR TAKING THE RISK? De overschrijving van een (grote) geldsom naar een bankrekening waarvan u zelf geen titularis bent met de bedoeling om te schenken, wordt naar juridisch vakjargon omschreven als een bancaire gift.

Te denken valt aan de situatie waarbij je kind een grote aankoop gaat doen. De ouders wensen hun kind hierbij financieel te ondersteunen d.m.v. een geldsom te transfereren van hun bankrekening naar deze van het kind. Mag dit zomaar? Dient dit te worden gemeld aan bepaalde instanties? Staat er een maximale limiet op het bedrag dat wordt overgeschreven? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, dient eerst een andere vraag beantwoord te worden: ‘Playing safe or taking the risk?’ U bent volledig vrij om de grootte van het over te schrijven bedrag te kiezen, zonder dat u hiervan ‘iets op papier moet zetten’.

Echter, de gevolgen van het al dan niet melden van de bancaire gift zijn afhankelijk van het feit of u na de datum van overschrijving nog drie jaar blijft leven of niet.

 • Playing safe
 • Wanneer u de gedane overschrijving laat vaststellen in een notariële akte of een onderhands geschrift en deze gaat aanbieden ter registratie, dan dient u een ‘schenkbelasting’ te betalen.
 • De overschrijving is dan een schenking die belast wordt aan:
 • 3% voor erfgenamen in de opgaande of neerdalende lijn (ouders of kinderen)
 • 7% voor alle andere personen
 • In de hypothese dat u 10.000,00 EUR overschrijft naar de bankrekening van uw kind en ervoor kiest om dit te laten vaststellen in een notariële akte of een onderhands document om ter registratie aan te bieden, dan betaalt u aan schenkbelasting:
 • 300,00 EUR (3% van 10.000)
 • Hiermee heeft u wel voor ‘de veilige optie gekozen’.

Ongeacht op welk moment u nadien komt te overlijden, zijn geen verdere belastingen meer verschuldigd op de eerder gedane overschrijving. Er werd immers reeds schenkbelasting betaald. Taking the risk Kiest u ervoor om de geldsom over te schrijven en verder helemaal niets te doen? Dat kan!

 1. Als u na de datum van overschrijving nog minstens drie jaar blijft leven, dan zal de overgeschreven geldsom op geen enkele manier belast worden.
 2. In deze hypothese heeft u dus met succes ‘het risico’ genomen om geen notariële akte of onderhandse overeenkomst ter registratie te hebben aangeboden, en evenmin schenkbelasting te hebben moeten betalen.
 3. Let wel, indien u binnen de drie jaar na datum van overschrijving komt te overlijden, dan wordt het overgeschreven (geschonken) bedrag beschouwd als zijnde nog aanwezig in uw erfenis.
 4. Dit heeft tot gevolg dat er hogere successierechten moeten betaald worden door uw erfgenamen.
 5. De successierechten voor uw kinderen bedragen :
 6. 0,00 – 50.000,00 EUR: 3%

50.001,00 – 250.000,00 EUR: 9% > 250.000,00 EUR: 27% In de hypothese dat uw erfenis bestaat uit een geldsom van 50.000,00 EUR en u heeft in de periode van drie jaar voor uw overlijden een bedrag van 10.000,00 EUR overgeschreven naar de bankrekening van uw kind zonder enige vorm van registratie, dan zal de totale erfbelasting berekend worden op het bedrag van 60.000,00 EUR: 3% op de eerste 50.000,00 EUR: 1.500,00 EURO

 • 9% op de volgende 10.000,00 EUR: 900,00 EURO
 • 2.400,00 EURO

Het hoeft echter niet enkel zwart-wit te zijn. Er is namelijk sprake van een ‘ grijze schemerzone’, Indien u beslist om de overschrijving niet te registreren, kan u in de drie jaar volgend op de datum van overschrijving alsnog beslissen om de overschrijving te laten registreren (bv.

 1. U lijdt aan een terminale ziekte waardoor u op het moment van de overschrijving uw levensduurte niet kan inschatten).
 2. Hierdoor vermijdt u dat uw kind op het overgeschreven bedrag alsnog successierechten moet betalen.
 3. Echter moet u wel rekening houden met de hypothese waar u kiest om de overschrijving niet te laten registreren en waar u in de periode van drie jaar na datum van overschrijving op ongelukkige wijze komt te overlijden (bv.

auto-ongeval, hartaderbreuk,,,).

 1. Indien deze situatie zich voordoet, dient uw kind op de gedane overschrijving mogelijks 9% of 27% aan successierechten te betalen, wat zeer hoog is in vergelijking met het vlakke schenkingstarief van 3% dat wordt geheven op bankoverschrijvingen aan uw kind die u wel laat registreren.
 2. De vraag luidt dan ook opniew: ” Playing safe or taking the risk?”
 3. Voor meer advies kan u uiteraard terecht bij één van onze specialisten Familiaal Vermogensrecht.
 4. Vanessa VLIEGEN Marco KEMPS

: EEN GROTE GELDSOM OVERSCHRIJVEN NAAR DE BANKREKENING VAN JE KIND: PLAYING SAFE OR TAKING THE RISK?

Hoeveel geld mag je storten op je rekening zonder melding?

Kan je zomaar contant geld storten? – Hoeveel Contant Geld Mag Je Storten Zonder Melding? Contant geld storten doet iedereen natuurlijk weleens. Echter, het kan voorkomen dat je een bedrag thuis hebt liggen dat in de duizenden euro’s loopt. Je kunt je dan afvragen hoeveel contant geld je mag storten zonder dat er melding van wordt gemaakt.

 • Je mag €10.000 contant storten zonder dat je bank hier melding van maakt.
 • Contant betalen in een winkel is verboden vanaf een bedrag van €3.000.
 • Als je meer dan dit bedrag stort dan is je bank of de winkelier verplicht dit te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.
 • Het antwoord hierboven is een korte samenvatting van het artikel.

Hieronder lees je precies waarom je niet meer dan €10.000 mag storten en niet meer dan €3.000 contant mag afrekenen. Daarnaast lees je ook wie verantwoordelijk is voor het maken van een melding en welke gegevens er tijdens zo’n melding worden doorgegeven.

Wie controleert bankrekening?

Taken van De Nederlandsche Bank (DNB) – DNB houdt prudentieel toezicht. Dit betekent dat DNB erop toeziet of partijen op de financiële markten aan hun verplichtingen kunnen voldoen. DNB controleert daarom hoe financieel gezond een financiële instelling is.

Welke banken monitoren niet?

Diverse in Nederland actieve banken doen niet mee met monitoring van transacties Diverse Nederlandse banken doen niet mee met Transactie Monitoring Nederland, het initiatief van grote banken om gezamenlijk transacties te controleren op fraude. Onder meer Bunq, Revolut, N26 en Openbank doen niet mee, en Van Lanschot op dit moment nog niet.

Van Lanschot wil wel gaan meedoen nu particuliere transacties met een wetswijziging ook onder de regels gaan vallen, blijkt uit een, Van Lanschot bevestigt dat. “Omdat ons zakelijk betalingsverkeer beperkt is, nemen wij op dit moment nog niet deel aan Transactie Monitoring Nederland. Wij ondersteunen de aanpak van Transactiemonitoring Nederland en volgen de ontwikkelingen op de voet.

Wij hebben hierover ook regelmatig contact met hen. In het komende jaar gaan wij samen met TMNL de mogelijkheden van deelname verkennen.” Banken zijn niet verplicht om mee te doen met de monitoring van transacties, schrijft de krant. Vrijwel alle grote banken en diverse kleinere doen wel mee, mogelijk omdat het uitbesteden van de monitoring op termijn goedkoper is.

De banken moeten wel eigen transacties controleren op mogelijke fraude. Het is nog onbekend of de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens positief zullen adviseren over het gewijzigde wetsvoorstel. De vorige versie uit oktober, Door het delen van gegevens zouden de banken een sleepnet voor transacties maken.

Dat is in het nieuwe voorstel ondervangen door alleen geanonimiseerde gegevens te gebruiken, zegt het ministerie. Dat nieuwe voorstel is nog niet online te vinden. De Tweede Kamer praat volgende maand over het nieuwe voorstel. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad van State buigen zich er nog over.

Welke banken monitoren?

ING, Rabobank, ABN Amro, enzovoort: elke bank surveilleert – Ruud is niet alleen. Radar sprak verschillende klanten die tegen witwascontroles van hun banken aanliepen. (Hun verhalen zie je hierboven; de reacties van ING, bunq en SNS kun je hier lezen.) Elke bank is namelijk verplicht om de transacties van haar klanten te controleren, om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan.

 • Als een bank een transactie ‘ongebruikelijk’ vindt, dan kan ze de klant om verantwoording vragen, zoals bij Ruud.
 • De bank meldt de in haar ogen ongebruikelijke transacties ook bij de Financial Intelligence Unit, die onder het ministerie van Justitie valt.
 • De FIU beslist of een transactie verdacht genoeg is om door te spelen aan de politie.

De bank mag ondertussen zelf beslissen of ze de klant met de ongebruikelijke transactie nog wel betrouwbaar vindt. Zo niet, dan kan de rekening geblokkeerd worden of de klant zelfs helemaal weggestuurd. (Al kan de bank particuliere klanten niet zomaar wegsturen, omdat iedereen recht heeft op een zogenaamde ‘basisbetaalrekening’.) 12.000 bankmedewerkers houden zich nu bezig met dit soort controles.

Dat leverde in 2021 ruim 1,2 miljoen ongebruikelijke transacties op, die banken en andere financiële instellingen doorstuurden naar de Financial Intelligence Unit. Daar werken slechts 90 mensen fulltime. Zij beoordeelden 97.000 van de 1,2 miljoen transacties als verdacht en gaven die dus door aan politie en opsporingsdiensten.

Dat leidde uiteindelijk tot ongeveer 100 aanhoudingen per jaar.

Wat geeft de bank door aan de Belastingdienst?

Highlights –

Banken zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van klanten door te geven aan de Belastingdienst. Bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om vast te stellen of en hoeveel iemand belasting moet betalen. Maar ook: in welk land iemand belasting moet betalen.Banken leveren die gegevens direct en geautomatiseerd aan bij de Belastingdienst. Ook consumenten krijgen als extra service van hun bank een afschrift van de gegevens die naar de Belastingdienst zijn gestuurd. Daarnaast zijn banken verplicht om specifieke klantgegevens aan de Belastingdienst door te geven. Dit op verzoek van de Belastingdienst.De Belastingdienst gebruikt deze gegevens onder meer voor de vooraf ingevulde aangifte (VIA) inkomstenbelasting. De VIA maakt optimaal gebruik van bij banken beschikbare gegevens. Dat voorkomt fouten en bespaart de belastingbetaler veel tijd bij het invullen van de aangifte. De VIA brengt ook een kostenbesparing voor de overheid met zich mee. De Belastingdienst kan aangiften inkomstenbelasting veel efficiënter verwerken en makkelijker controleren.Sinds 2016 moeten banken ook het fiscale woon- of vestigingsland van hun klanten opvragen en doorgeven aan de Belastingdienst. Ze moeten ook gegevens doorgeven over personen en organisaties die in het buitenland belastingplichtig zijn, zoals gegevens over spaartegoeden, rekeningsaldi, dividendinkomsten en de opbrengsten van de verkoop van effecten.De Belastingdienst wisselt die gegevens uit met belastingdiensten in het buitenland. Die uitwisseling gebeurt tussen een aantal landen, waaronder alle EU-landen, die horen bij de Common Reporting Standard (CRS), Deze afspraken zijn gemaakt om belastingontduiking te voorkomen.Ook hebben Nederlandse banken te maken met de Amerikaanse Belastingdienst (IRS). De Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is de Amerikaanse wet die wereldwijd belastingontduiking door Amerikaans belastingplichtigen bestrijdt. Banken moeten op grond van deze wet en afspraken tussen de Nederlandse en Amerikaanse overheid onder meer vaststellen of een klant een zogenoemde ‘U.S. person’ is. En gegevens van die personen doorgeven aan de Belastingdienst die ze op haar beurt weer doorstuurt naar de Amerikaanse belastingdienst.

Hoeveel contant geld is verdacht?

Rabobank stuurt klant brief over opnemen contant geld: hoe zit dat? • • • Op Twitter is er momenteel enige ophef over een brief die een klant van de Rabobank heeft ontvangen. In de brief staat dat het de bank is opgevallen dat de klant vaak contant geld opneemt. De bank vraagt deze klant om minder contant geld op te nemen en wijst daarnaast op de risico’s van contant geld én op alternatieve betaalmethoden.

“Een inbreuk op de privacy”, “Niet normaal” en “Ongepast”, zo valt her en der op Twitter te lezen. Hoe zit dat eigenlijk? Kassa neemt contact op met de Rabobank voor informatie. Een geanonimiseerde scan van deze brief doet sinds gisteren de ronde op Twitter en doet daar de nodige stof opwaaien: de term ‘Rabobank’ staat op het moment van schrijven dan ook hoog in het rijtje ‘trending’.

Een goede reden om er eens in te duiken. Waarom is er het één en ander te doen omtrent deze brief en wat is er precies aan de hand? Daar gaan we het nu over hebben. In de brief – die als onderwerp ‘Het opnemen van contant geld’ heeft – staat onder meer “Het is ons opgevallen dat u regelmatig contant geld opneemt van uw rekening.

 1. In deze brief informeren wij u over de risico’s van contant geld en vragen wij u om het opnemen van contant geld te verminderen.” Daarnaast geeft de Rabobank de klant “een aantal alternatieven voor het gebruik van contant geld”.
 2. De echtheid van de brief is door de Rabobank bevestigd: de bank zegt dat ze dit doen vanuit hun rol als poortwachter van het financiële stelsel en stelt dat de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) de bank de taak voorschrijft om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen.

Het artikel gaat verder na onderstaande tweet. Op Twitter vallen de nodige negatieve reacties te lezen. De brief wordt door veel boze twitteraars gezien als bemoeizuchtig en als een inbreuk op de privacy. Ook wordt de bank erop gewezen dat contant geld gewoon een wettig betaalmiddel is en dat het de bank geen pas geeft om zich te bemoeien met de manier waarop klanten betalingen verrichten.

 1. Daarnaast wordt de brief door enkelen in een context geplaatst van de vermeende war on cash, de theorie die stelt dat banken en overheden van plan zijn om contant geld geheel uit te faseren en al het betalingsverkeer digitaal willen laten verlopen.
 2. De reden daarvoor zou zijn dat banken en overheden de volledige controle over jouw uitgaven willen hebben en willen bepalen waar jij je geld aan spendeert.

Reden voor mensen om zich kwaad en/of ongerust te maken. Maar is dat wel terecht? Online kom je regelmatig theorieën tegen over het verdwijnen van contant geld. De heftige reacties die deze brief oproept, kun je dan ook in deze context plaatsen. Toch is daarvan in werkelijkheid geen sprake: het (ECB) is dat contant geld niet komt te verdwijnen.

En daarover zeggen ze het volgende: “Contant geld blijft voorlopig het standaard betaalmiddel. Contant geld vertegenwoordigt waarde, kan betrouwbaar op echtheid worden gecontroleerd en van vervalsingen worden onderscheiden en er is geen tussenkomst van derden nodig om betalingen te verwerken. Geen enkel ander betalingsinstrument combineert deze drie elementen zo effectief als contant geld.” Digitaal en contactloos betalen is weliswaar een stuk meer ingeburgerd geraakt, en daardoor is het gebruik van contant geld automatisch minder gangbaar dan het bijvoorbeeld tien of twintig jaar geleden was.

Maar, zo zegt de ECB: “Digitaal betalen mag voor veel mensen handig zijn, maar niet voor iedereen. Contactloos betalen zal contant geld als betaalmiddel niet vervangen, maar als alternatief ernaast bestaan.” En ook De Nederlandsche Bank maakt zich in samenwerking met organisaties die betrokken zijn bij betalingsverkeer hard voor de beschikbaarheid van contant geld.

Dat doen ze in het zogenaamde, waarover ze stellen: “Het doel van deze afspraken is dat mensen die nog steeds met contant geld willen betalen dit ondanks de voortgaande digitalisering van het retailbetalingsverkeer kunnen blijven doen.” Hoewel online her en der anders wordt beweerd, blijft contant geld voorlopig gewoon bestaan als wettelijk betaalmiddel.

Van het verdwijnen van contant geld is dan ook geen sprake. De Rabobank houdt – net als alle banken, overigens – een oogje in het zeil als het gaat om jouw bij- en afschrijvingen. Daar zijn ze overigens ook open over, dus van enige geheimzinnigheid is in dit geval toch echt geen sprake.

 • Bovendien kan dat aan de andere kant bijvoorbeeld ook gaan om fraudepreventie waar jij als klant juist voordeel van hebt: denk aan de bank die verdachte transacties tijdig signaleert en blokkeert.
 • Maar om terug te keren naar dit specifieke geval, als “poortwachter van het financiële systeem” moet de bank naar eigen zeggen een logische verklaring hebben voor wat betreft de herkomst van het geld waar klanten over beschikken.

En dat heeft weer te maken met de eerder genoemde Wwft. Lang verhaal kort: er is geen reden voor paniek. Het interesseert de bank niets hoeveel jij wekelijks betaalt voor jouw boodschappen, of jij wekelijks honderd euro uit de muur trekt, hoe hoog de rekening van dat etentje is uitgevallen en of je niet toevallig tóch sigaretten hebt gekocht, het gaat om (geautomatiseerde) controle op ongebruikelijke of opvallende signalen die mogelijk kunnen duiden op witwassen. Rabobank over het volgen van inkomende en uitgaande betalingen © Rabobank Wij namen zelf ook even contact op met de Rabobank naar aanleiding van de ontstane ophef. Hoe zit dat eigenlijk precies met die brief? Hoe vaak worden klanten benaderd? En aan wat voor bedragen moeten we dan denken? De Rabobank verzekert ons allereerst dat er geen sprake is van plannen om contant geld uit te faseren, en dat er voldoende legitieme redenen zijn voor klanten om contant geld te gebruiken: “We zetten ons samen met andere partijen in om contant geld beschikbaar en bereikbaar te houden.

Cash is een wettelijk betaalmiddel, er zullen altijd mensen zijn die contant geld bij zich hebben en willen gebruiken, voor een drankje op het terras, om beter zicht te houden op uitgaven enzovoort, en dat is natuurlijk prima.” Maar, zo vervolgt de woordvoerder van de Rabobank: “Tegelijkertijd is cash is ook een geliefd middel voor criminelen om geld wit te wassen.

Om de risico’s die komen kijken bij het gebruik van grote hoeveelheden cash geld te verminderen, worden er maatwerkmaatregelen getroffen die erop gericht zijn om klanten minder kwetsbaar te maken voor criminelen en hun activiteiten. Bijvoorbeeld door bij gebruik van cash in grote hoeveelheden of met grote coupures te waarschuwen voor deze risico’s en te wijzen op alternatieven die veiliger, sneller en gebruiksvriendelijker zijn.” En dan praktisch: hoe groot is nou de kans dat jij als klant zo’n brief krijgt? Daarvan kunnen we in zijn algemeenheid zeggen dat die kans heel klein is: het moet echt gaan om opvallende en substantiële bedragen, zo vertelt de woordvoerder van de Rabobank.

 • En hoewel wij hebben afgesproken om geen concrete bedragen te noemen, kunnen we wel vertellen dat het gaat om serieus geld en dat er bij normale geldopnames geen haan is die met een wantrouwend oog naar jouw geldopnames kijkt.
 • Ortom, de ophef op Twitter is in zekere zin dan ook een storm in een glas water.
See also:  Welke Deo Mag Mee In Handbagage?

In theorie kunnen klanten inderdaad zo’n brief krijgen, maar in de praktijk geldt voor de overgrote meerderheid dat ze qua pingedrag nooit in de buurt komen van het zogenaamde signaalbedrag op basis waarvan bepaalde controle- en detectiemechanismes in werking treden. Sorteren op: Nieuwste eerst Oudste eerst Beoordeling 5 jan.2023 – 22:18 Walgelijk en onze eigen schuld het volk heeft de macht als we massaal contant geld gaan gebruiken en niet de bedrijven maar het volk bestaat uit schapen die gedwee zonder na te denken steeds meer digitaal gaan betalen. En anderen dus de mogelijkheid geven om macht over je uit te oefenen. Dit is serieus!! 19 dec.2022 – 19:27 De Rabobank heeft het mij als klein zakelijk ondernemer het 2 jaar geleden heel moeilijk gemaakt. Het begon met een zakelijke rekening die ik erbij móest nemen. Ik deed alles met een prive rekening wat voor mij prima en overzichtelijk was.

 • Maar nee, ik móest er een zakelijke rekening erbij doen.
 • Als ik dit niet zou doen, zou mijn rekening worden opgeheven bij de Rabobank.
 • Vervolgens heb ik van ons spaarrekening wat geld opgenomen en dit na een paar maanden later weer teruggestort.
 • Hier kreeg ik vervolgens ook vragen over.
 • Ik moest hier op antwoorden.

Anders dreigden ze mij uit het klantenbestand te halen. Ik stuur ook wel eens wat geld naar het buitenland 100, soms 200 en soms rond de 300 euro. Dit zijn met name voor medische kosten of voor levensonderhoud voor familie en vrienden in het buitenland.

Bij het gedeelte omschrijving schreef ik niets omdat dit een prive aangelegenheid is. Nee, dit kon niet! De Rabobank moest weten waarnaar ik het geld naar over maakte en waarvoor het gebruikt zou worden. Ik heb met bovenstaande drie punten heel veel ellende gehad. Ik voelde me heel miezerig. Je wordt bijna behandeld als een terorrist die “zwart geld” overmaakt naar het buitenland.

Rabobank had totaal geen schaamte. Mijn maag draaide ervan om. 16 dec.2022 – 9:45 Tegelijkertijd staan er in de kranten berichten over een advies van de overheid inzake een noodpakket ingeval van een calamiteit. En wat maakt daar deel van uit??? Precies, contant geld! Zie bijvoorbeeld “https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/terrorismebestrijding/vraag-en-antwoord/wat-zit-er-in-een-noodpakket”. 14 dec.2022 – 20:42 als het herhaaldelijk om grote bedragen gaat, moet de bank controleren. (crimineel geld witwassen)als ik bij een bank een groot bedrag contant stort, vragen ze waar het geld vandaan komt, ik kan dan gewoon antwoorden dat ik mijn auto op marktplaats verkocht heb. 14 dec.2022 – 14:11 Het belang van contant geld !!! Ik leg hier uit waarom het verhogen van het contante geld in omloop, niet alleen vrijheid is, maar veel meer: – Ik heb een briefje van 50 euro in mijn zak. Ik ga naar het restaurant en betaal daarmee.

 1. De traiteur gebruikt het dan om de was te betalen.
 2. De eigenaar van de waswinkel gebruikt het later om de kapper te betalen.
 3. De kapper gebruikt het om boodschappen te doen.
 4. Na onbeperkte aantal keren doorgeven is er in de echte economie nog steeds een briefje van 50 euro.
 5. Ik ga naar een restaurant en betaal het diner met een pinpas of creditcard.

De bankkosten zijn rond de 2 euro per transactie. Na slechts 20 transacties, van de aanvankelijke 50 euro waar ik het over had in het begin van het voorbeeld zijn er nog maar 10 over in de echte economie. De overige 40 euro belandde in het bankstelsel. Welke Informatie Mag Een Bank Vragen 17 dec.2022 – 20:05 Je kunt hwt wel nuanceren.2 Euro per transactie? Maak dat maar een factor 22 kleiner (en zelfs nog minder afhankelijk van het gekozen systeem). Ik ben zeker niet tegen het gebruik van contanten, maar dit drogargument is klinkklare onzin in het geval van pinbetalingen.

Je vergeet ook gemakshalve dat contanten de middenstand gemiddeld meer per betaling kosten dan elektronische betalingen, vooral door het aantal handelingen (wisselen, kas opmaken, administreren, etc) dat ermee gepaard gaat. Bovendien moeten de meeste winkels het geld weer storten op de eigen rekening.

Bij grotere coupures en kleingeld worden hiervoor ook extra kosten door de bank in rekening gebracht. Of dat wel of niet terecht is, is een andere discussie. Bij betaling per creditcard wordt er door de creditcardmaatschappij een percentage van de betaling ingehouden.

 1. Daar wordt bijvoorbeeld de ‘gratis’ verzekering van aankopen uit bekostigd en deel van het verdienmodel.
 2. Dat is ook de reden waarom creditcardbetalingen in sommige winkels niet geaccepteerd worden.14 dec.2022 – 13:58 Heerlijk domme reactie van de Rabobank, het is nu goed dat het OM dezelfde praktijken van deze bank onderzoekt op witwassen van gelden.14 dec.2022 – 12:58 Mensen!!! massaal contant betalen.

We laten ons toch niet onder curatele zetten. Je wordt de hele dagen gevolgd! Hoezo privacy? Vanaf heden betaal ik alles contant! Trouwens ook veel betere controle op je geld.14 dec.2022 – 11:40 Wij zijn niet bij de RABO, maar we kregen laatst een telefoontje van de ABN of het klopte dat we een bedragje (1x) van 357 euro hadden overgemaakt voor ‘gardening work’ naar een prive-persoon in het VK.

Ja dat klopte maar waarom deze belangstelling? Er werd toen ook iets gemompeld over WFT. Wij dachten toen WTF? Wanneer het nou 357.000 was geweest. Ja dit was een zeer legitieme overboeking. Banken moeten in eerste instantie zorgen dat ze ZELF geen rare dingen doen. GEEVEEDEE 14 dec.2022 – 11:34 Het gaat een bank helemaal geen ene moer aan hoevaak en hoeveel geld jij opneemt en ik vind het onbeschoft dat ze iemand zomaar zo’n brief sturen.

Nog even en ze sturen niet zo’n brief, maar meteen de politie naar je huis. Sta je daar als alleenstaande moeder(baby op de arm, andere huilend aan je rokken) oid die per week steeds een x-bedrag opneemt om eten te kunnen kopen, anders heb je geen controle over je uitgaven, willen ze je in de boeien slaan omdat ze een vermoeden van witwassen hebben??? Je zal maar per week betaald krijgen voor je baan, dan moet je wel als je zoveel mogelijk contant wil blijven betalen.

Ik zou meteen een fikse klacht indienen bij mijn bank.14 dec.2022 – 11:20 Grof gezegd het is onbeschoft van de bank zich met privé zaken te bemoeien”, hun bemoeizucht gaat hier alle grenzen te buiten. Het is niet aan hun onder het “mom van zich ermee te bemoeien, als ik zo’n brief zou ontvangen zou ik op z’n minst excuus eisen en de zekerheid eisen nooit meer zo’n schrijven te ontvangen en een klacht indienen.14 dec.2022 – 10:29 Er staat 2 x een woordje in het artikel dat mij wantrouwig maakt “VOORLOPIG”.14 dec.2022 – 10:40 “Contant geld blijft voorlopig het standaard betaalmiddel.

“Tegelijkertijd is cash is ook een geliefd middel voor criminelen om geld wit te wassen. # Omdat een kleine hoeveelheid mensen “crimineel” is worden 16 miljoen + niet “criminelen” niet vertrouwd.# 14 dec.2022 – 10:28 Veel mensen weten het verschil niet tussen digitaal betalen en digitaal geld.

 1. Als we in de ( verre ) toekomst alleen nog maar digitaal geld hebben is het zeer goed mogelijk dat het van bovenaf bepaald wordt waar je je geld aan uit ‘mag’ geven.
 2. En zouden er limieten kunnen gaan gelden voor uitgaven aan bv vakanties of andere ‘milieubelastende’ zaken.
 3. De overheid bepaald alles.
 4. En dat is geen complotgedachte maar gewoon al realiteit in landen als Korea en China.14 dec.2022 – 13:58 In Zweden is het al heel normaal om alles digitaal te doen, maar maak je niet ongerust.

Bij ABN/AMRO ga je een vergoeding betalen voor opnames vanaf € 1200 per jaar. Voor iedereen eenvoudiger en sneller. Wen er maar aan 14 dec.2022 – 10:05 heb meegemaakt by een bank ging geld afhalen om iets wat ik gekocht had bij een bedrijf en toen vroeg de bank waar is dat geld voor om een pellet kachel te kopen zei ik moest de proforma factuur overleggen moesten ze weten je eigen geld schandalig ik zou niet t lef hebben om dat te vragen ze weten toch al alles van ons heb je n mobiel word je gevolgd en ook bij een betaling per pin big brother is watching you 14 dec.2022 – 9:59 Hall o, Ik heb in het verleden grote persoonlijke problemen gehad,

 1. Ik nam toen regelmatig veel te veel geld op,
 2. Ik spaarde ook niet,
 3. Ortom ik zat altijd om geld verlegen,
 4. Ik wilde dat de bank mij toen had gevraagd voor een persoonlijk gesprek en of hulpverlening had ingeschakeld 14 dec.2022 – 14:00 De bank interesseert het je echt niet of je problemen hebt, wat ze wel interesseert hoeveel geld ze aan je kunnen verdienen.14 dec.2022 – 9:53 Je mag ook al niet meer dan 560,00 cash in huis geven of het dubbele als je met z,n 2 en woont,

Anders moet je het opgeven als vermogen, Het moet niet gekker worden.13 dec.2022 – 20:44 Ik heb ook een brief gehad en hebben 2x gebeld, een of andere stagiare vroeg wat voor bedrijven allemaal gestort hadden want die kende zij niet. Was gewoon een tradetracker netwerk, plus 500 en nog wat grote bedrijven.

Door hun domme gezeur heb ik bij aegon een hypotheek aangevraagd en niet bij de rabobank. Vooral zo doorgaan rabobank.13 dec.2022 – 20:10 Bewust kritiekloos artikel, of slecht onderzoek? De anonieme schrijver van bovenstaand artikel heeft blijkbaar in de draad op Twitter niet gezien dat ondernemers ook brieven van hun bank ontvangen over teveel contant geld storten.

Als voorbeeld een ondernemer die volgend jaar maximaal 5% van zijn omzet contant mag storten. En niet eens “als het meer is, dan kost het x”. Nee, max 5%. En dat is dan niet afschaffen, maar gebruik van contact geld wordt zwaar ontmoedigd en bijna onmogelijk gemaakt.

En denk maar niet dat een AH of Jumbo zo’n brief krijgt. De lokale middenstand wordt wederom door de politiek ingezet om de burger in een keurslijf te plaatsen. Herinnert u zich de corona toegangspas nog? Ook die werd via de horeca, die in zwaar weer zat en dus eigenlijk geen weerstand kon bieden, doorgedrukt.17 dec.2022 – 20:19 Volgens mij heb je de coronatoegangspas niet meer nodig en kun je weer gaan en staan als voorheen, maar werd door angstige mensen gedacht (vaak erg hardop) dat de maatregelen voor eeuwig zouden zijn en we in een distopie ala Orwells’ 1984 zouden belanden.

Ironisch genoeg werd er vooral op Facebook geschreeuwd.13 dec.2022 – 9:23 “Het interesseert de bank niets hoeveel jij wekelijks.” Nee nog niet, maar ik vrees dat banken dit in de toekomst dit wel zullen gaan doen, en dat de banken en of de (r)overheid mee gaan kijken met iemand zijn uitgaven.

zoals: Iemand betaald nooit met een pasje in een supermarkt en neemt ook nooit geld op uit een geld automaat, en dus gaat deze persoon verdacht worden van het hebben van zwart inkomen, iedereen moet immers eten, waar betaald die zijn eten anders van? 14 dec.2022 – 18:00 De banken niet, de ecb wel.13 dec.2022 – 5:52 Wat een dom gezwets in het artikel, totaal kritiekloos en sommige reacties zijn veel te naïef.

Kaag had onlangs al verteld dat de staatskas meer gespekt moeten worden omdat de uitgaven hoog zijn. Met die €100 grens, gaat de staat je uitgaven controleren en over alles belasting heffen over de meest onbenullige zaken. Ik heb al sommige berichten gezien waarbij de bank om uitleg vraagt, wat voor transacties het zijn.

In het artikel wordt over €100 per week pinnen gepraat maar er zijn ook mensen die bijv een horloge kopen van een paar duizend euro en dat cash doen of een bijv een PlayStation verkoop op marktplaats. Zowel de verkoper als de koper kan dan vragen krijgen van de bank en als je pech hebt, wordt je rekening geblokkeerd.

Dit is een totale wanbeleid! Hopelijk worden mensen voor 15 maart wakker.14 dec.2022 – 14:07 Op 15 maart worden verkiezingen gehouden voorde Provinciale Staten, heeft dus niets te maken met het minvfin maar alles met de provincie waar u woont. Overigens worden alle bedragen welke de €35000 te boven gaan gemonitord en is de ontvanger daarvan zoals horlogeverkopers, juweliers, garages en notarissen volgens de wet gehouden dat de koper zich laat legitimeren 13 dec.2022 – 5:25 Het voordeel van contant geld, beter overzicht over je uitgave patroon, mbt de dagelijkse boodschappen bijvoorbeeld.

 • Ik neem ook vaker wat op als ik over de markt loopt.
 • Ik ding mear af als ik mei contant betaald.
 • €22.50? Ik heb een twintigie of vijftig euries.
 • Negen van de tien keer krijg ik het dan voor minder mee.
 • Contactloos gaat emotioneel ook contactloos.
 • Je swaffelt je pas dicht langs het de betaalautomaat en hop €22,50 hier €12 daar, nog even wat kleine bedragen links en rechts geswaffelt en weer meer uit gegeven dan nodig.

Het gevaar van contant geld, grapjassen. Heb het liever eens over het gevaar van plastic geld. En vooral mbt micro payments. Stuur daar eens een brief over rond. Vooral naar de ouders van jonge kinderen. Banken = witte boorden criminelen.13 dec.2022 – 5:58 Ik denk dat dit de bedoeling is dat je meer geld gaat uitgeven; meer belastingcenten want dat is waar het om draait 14 dec.2022 – 14:05 Je vergeet de financiële dienstverleners zoals verzekerings maatschappijen.13 dec.2022 – 0:33 Mensen dit verstuurd de bank nooit hoor laat u s.v.p niet misleiden hoor 13 dec.2022 – 20:22 De bank heeft zelf gereageerd op Twitter en bevestigd dat de brief echt is.

Zie ook bovenaan deze pagina en in het artikel.13 dec.2022 – 0:31 Dit is volkomen in lijn van onze wetgeving en bijzonder klantgericht. Zoals Kassa ook al concludeert, is er niets aan de hand. Het zou pas bijzonder worden wanneer al die bijna 9 miljoen Nederlandse klanten een dergelijke brief krijgen.13 dec.2022 – 20:25 Ook ondernemers krijgen brieven waarin wordt gesteld dat ze het komende jaar slechts 5% van hun omzet over het afgelopen contant mogen afstorten.

Contact geld wordt via diverse wegen ontmoedigd. Wees alert.13 dec.2022 – 21:00 * over het afgelopen jaar 12 dec.2022 – 22:09 Vind dit niet een zuchtje in borrelglaasje. Verplichten van digitaal geld. Niet meer je geld opkunnen nemen als bank omvalt, Geen boodschappen kunnen doen als pin het niet doet,Volgens laatste berichten mvr.kaag,wil iedere 100 euro die je uitgeeft kunnen controleren,

 • Dus ook als je iets bij marktplaats koopt moet je het digitaal betalen en niet meer contant,
 • Vind dat elke 100 euro gecontroleerd moet worden 12 dec.2022 – 21:28 Wat een gedoe weer op her roeptoeter platform Twitter.
 • Hoe zo privacy? Een keurige brief van de bank aan een klant.
 • Een melding van iets opvallends en tips hoe je met minder contant geld ook zaken kan betalen.

Ook opvallend dat deze klant het nodig vindt om hier mee in de publiciteit te treden. Behoefte aan aandacht vermoedelijk. Dit is een zuchtje in een borrelglaasje.13 dec.2022 – 5:31 Ja heel opvallend je eigen geld willen opnemen om contant te willen betalen. RSIN 8531 62 402 : Rabobank stuurt klant brief over opnemen contant geld: hoe zit dat?

Welk bedrag moet je melden?

Melden ongebruikelijke transacties – Of u onder de verplichtingen van de Wwft valt, hangt af van uw bedrijfsactiviteiten. In de Wwft staat een opsomming van bedrijven, particulieren en beroepsgroepen die een instelling zijn in de zin van deze wet. Het gaat om onder andere banken, notarissen, belastingadviseurs en accountants, maar ook handelaren in goederen, als er transacties plaatsvinden in contanten voor € 10.000 of meer.

Contante transacties boven de € 20.000 moeten altijd gemeld worden Contante transacties tussen € 10.000 en € 20.000 moeten onderzocht worden in het kader van wel of geen ongebruikelijke transactie. U moet documenteren waarom er wel of niet gemeld moet worden. Transacties die aanleiding geven om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme, moeten altijd gemeld te worden.

Het is dus niet zo dat er een vast bedrag is (van bijvoorbeeld € 10.000) waarboven er een melding gedaan moet worden. Soms moet u – ongeacht het bedrag van de transactie – een melding doen. Als bijvoorbeeld betaald wordt met biljetten van € 500 of met heel veel kleine biljetten, dan kan dit mogelijk gaan om witwassen.

See also:  Met Welke Antibiotica Mag Je Niet Drinken?

Wat valt onder ongebruikelijke transacties?

Wat zijn ongebruikelijke transacties? – Ongebruikelijke transacties zijn bijvoorbeeld stortingen, opnames of betalingen die niet passen in het normale proces van een rekening. Of een betaling ongebruikelijk is, bepaalt de instelling aan de hand van een lijst met risico’s. Deze lijst verschilt per instelling. Vaak voorkomende risico’s zijn:

 • ongewoon grote geldopnames, stortingen en betalingen met contant geld;
 • geldwisseltransacties van ongewoon grote bedragen;
 • grote transacties die niet verklaard kunnen worden uit de gewone bedrijfsvoering van een klant;
 • betalingen naar een hoogrisicoland (link naar Engelstalige pagina) of een oorlogsgebied.

Kan je transacties verbergen?

Betalingen die als vaste last worden getoond maar dat niet zijn kun je ook verbergen. Ze zijn dan niet meer zichtbaar in je overzicht. Met het wijzigen van een categorie of het verbergen van een vaste last verbeter je jouw inzichten en help je ook mee om de functionaliteit te verbeteren.

Hoeveel geld kan je opnemen zonder controle?

Uitgelogd – U bent succesvol uitgelogd. Heeft u biljetten of muntgeld nodig? U kunt contant geld opnemen met uw betaalpas of creditcard. U kunt op dit moment niet contactloos geld opnemen via Apple Pay, Google Pay of uw ABN AMRO betaalpas. Wel kunt u geld opnemen zonder betaalpas bij alle Geldmaat automaten.

Hoeveel geld mag je per jaar storten?

Per jaar mag je maximaal €10.000 aan contant geld storten. Muntgeld storten is niet mogelijk.

Hoeveel geld mag je in je zak hebben?

Hoeveel contant geld mag ik thuis bewaren? In Nederland geldt er geen limiet voor de hoeveelheid geld die u in huis mag hebben. Contante bedragen boven de €560 euro moet u wel opgeven bij uw belastingaangifte. Dit is €1120 als u een fiscale partner heeft.

Kan je 50000 euro overmaken?

Rabobank verhoogt tarieven betaalpakketten en wijzigt limiet overboeken – Kassa • • • • Kantoor van de Rabobank in Utrecht en een Rabo Scanner © Gebouw Rabobank: Vysotsky (via Wikimedia Commons) Particuliere klanten van de Rabobank betalen per 1 april 2023 flink meer voor hun betaalpakketten en – indien van toepassing – voor het ontvangen van papieren afschriften.

 • Ook wijzigt de Rabobank de limiet voor overboeken van 50.000 euro naar 5.000 euro.
 • Toch meer geld overboeken? Dan geldt er vier uur bedenktijd.
 • We zetten de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij.
 • Laten we beginnen met de verschillende particuliere betaalpakketten.
 • We noemen de huidige tarieven en we noemen de tarieven die per 1 april 2023 van kracht zijn.

De Rabobank onderscheidt de volgende vier pakketten:

Rabo DirectPakket : Huidige prijs: € 2,25 per maand. Vanaf 1 april 2023: € 2,95 per maand Rabo BasisPakket : Huidige prijs: € 3,70 per maand. Vanaf 1 april 2023: € 4,45 per maand Rabo TotaalPakket : Huidige prijs: € 5,65 per maand. Vanaf 1 april 2023: € 6,50 per maand Rabo RiantPakket : Huidige prijs: € 6,25 per maand. Vanaf 1 april 2023: € 7,50 per maand

De Extra Betaalrekening gaat € 1,75 per maand kosten, waar het huidige maandtarief € 1,10 bedraagt. Het aanvragen van een nieuwe betaalpas kost € 4,95, behalve voor houders van een Rabo JongerenRekening: zij betalen niets voor een nieuwe pas. Een extra Raboscanner kost € 19,95 aan administratiekosten en de koersmarge voor zowel betaal- als geldautomaten in vreemde valuta stijgt van 1,2 procent naar 1,4 procent.

 1. Dat laatste houdt in dat je voortaan meer betaalt als je in het buitenland met je bankpas betaalt of geld opneemt in een vreemde munteenheid.
 2. Mensen die toegang hebben tot Rabo Online Bankieren en tóch periodiek een papieren rekeningafschrift willen ontvangen, zijn vanaf 1 april 2023 ook duurder uit.

Hieronder de huidige tarieven én de toekomstige tarieven:

Maandafschrift : Huidig tarief: € 0,80 per maand. Vanaf 1 april 2023: € 1,20 per maand Tweewekelijks afschrift : Huidig tarief: € 1,70 per maand. Vanaf 1 april 2023: € 2,50 per maand Wekelijks afschrift : Huidig tarief: € 3,60 per maand. Vanaf 1 april 2023: € 5,40 per maand Afschrift buitenland : Huidig tarief: € 1,70 per maand. Vanaf 1 april 2023: € 2,10 per maand

Wie een kopie van een rekeningafschrift opvraagt, betaalt daar momenteel € 0,80 voor. Vanaf 1 april 2023 wordt dat € 1,20 per kopie. En er is nog een belangrijke wijziging die per 1 april in werking treedt. Dat heeft te maken met de overboekingslimiet. Momenteel kun je per overboeking een bedrag van 50.000 euro overmaken.

Deze limiet wordt fors verlaagd, namelijk naar 5.000 euro per overboeking. Wil je tóch een grotere overboeking doen, bijvoorbeeld omdat je een grote uitgave in de planning hebt staan? Dan moet je zelf je overboekingslimiet verhogen. Het is belangrijk om dat op tijd te doen, want er zit een wachttijd aan verbonden.

Is je limiet eenmaal verhoogd, dan moet je vier uur wachten voordat je de overboeking kunt doen. Dat doet de Rabobank naar eigen zeggen om je extra tegen fraude te beschermen. Lees ook onderstaande artikel, Sorteren op: Nieuwste eerst Oudste eerst Beoordeling 1 feb.2023 – 16:22 Rabo vertelt niet dat ze buitenland toeslag per 1 sept 2022 in rekening gebracht hebben van 2 euro per maand en dat is omdat ik het buitenland woon en daar risico’s aan verbonden zijn, weet alleen niet welke. Deze rekening wordt alleen gebruikt voor mijn salaris/ uitkering en voor betalingen die voor nederland bestemt zijn. 23 jan.2023 – 20:56 Nooit anders geweest. De Rabo bepaald onder het mom van witwassen voor € 5000 euro en de legitieme overboeking is discuciabel waar zakenmensen, witwassen heet geen particulier tenzij er rare dingen denkelijk verdacht zijn. Ik doe haar zaken want zuster heet verpleeghuis, zeker niet onbemiddeld en denkt altijd dat ze het niet kan betalen en ben je al bijna verdacht als er beneden de norm schenkingen worden gedaan. 23 jan.2023 – 13:05 We hebben helaas geen overheid die praktisch nooit aan de kant van de volk staat! Die heeft deze uitbuiters vrij spel om onze bloed te zuigen. 23 jan.2023 – 12:45 Lijkt erg veel op een wurgcontract, stikken of slikken. De andere 3 banken zullen wel snel volgen. Het grootste gedeelte van de bankkantoren is gesloten wat een enorme kostenbesparing oplevert. Deze besparing had gebruikt kunnen worden om de tarieven stabiel te houden.

Alle kosten van fraude van de Rabobank zoals de Libor affaire en de kosten van de sukkels die opgelicht worden door hun geld op de kluisrekening van een geldezel te zetten, mogen de oplettende reguliere klanten betalen. Reden voor mij om mijn spaargeld NIET bij de Raboboeren te stallen. Er staan genoeg banken welke onder het Nederlands of Duits deposito garantie stelsel vallen op van spaarbank veranderen punt nl.

Voorbeeld, de Raboboeren geven 0,25 % rente, Lloydsbank geeft 1% rente, dat is 4 maal zoveel, 23 jan.2023 – 12:09 Blij dat ik een jaar of 8 terug weg gegaan ben bij die graaiersbende. Maar helaas kunnen de andere banken er ook wat van. Minder service, alle banken in de buurt sluiten en steeds meer betalen. Tja, de top van de banken moet ook wat “verdienen”. 23 jan.2023 – 11:46 Dat een bank de mogelijkheid biedt om de overboekingslimiet te wijzigen is prima, maar als een bank dat zelf en zonder toestemming van de klant gaat doen is er principieel iets mis. 23 jan.2023 – 11:33 Machtsmisbruik van de bovenste plank. Ondertussen ook het Mkb nog eens pesten ivm contant geld storten. Weinig meer sociaal of meedenkend, behalve aan hun eigen miljarden winst.23 jan.2023 – 10:11 Meer betalen voor mijn pakket en voor mijn twee wekelijkse afschriften?? Dat bedrag heb ik er graag voor over om mijn afschriften via de post te kunnen blijven ontvangen.

Die verlaagde limiet voor overboeken maakt mij niets uit, ik doe toch niet aan internepbankieren. Geld zelf overboeken??? dat is heel veel jaren geleden dat dat voor het laatst heb gedaan.22 jan.2023 – 9:36 Hoe sneller, ze het contante geld eruit hebben, hoe meer, zal je moeten betalen !!! Dat heet macht !!! En meer controle over jou en je geld !! 21 jan.2023 – 18:50 Schurken zijn het! Ik moet misschien maar eens opzoek naar een andere bank! Laats ook was onze random reader kapot (na tig jaar) en ik wist nig hoeveel moeite het kostte om een tweede te krijgen (eentje was toch wel genoeg voor een gezin redeneerde de bankmedewerker, waar bemoeit ie zich mee?) Nu hebben ze een slimmere oplossing bedacht.

Apparaatje kapot? Mag ik effe vangen? 15 eurie voor een nieuwe! WTF??? 21 jan.2023 – 13:49 Ook met hypotheken en dat je daarvoor überhaupt banken nodig hebt is discutabel. Banken lopen minimaal risico en dt zou hierdoor makkelijk door de overheid verstrekt/ georganiseerd kunnen worden.

Gaat niet gebeuren omdat de financiële wanorde, eurobonds, etc een financiële sector vereisen. Goed beschouwd heb je de banken alleen nog nodig voor commerciële activiteiten als verzekeringen en beleggingen. De rest is om het systeem in stand te houden en afzetterij 21 jan.2023 – 12:23 Schandalige prijsverhogingen bij RABObank van 30 tot 50%, die zich op geen enkele redelijke wijze laten rechtvaardigen.

Ik kan dit niet anders duiden dan als puur machtsmisbruik.20 jan.2023 – 23:54 Vroeger had je duizenden banken in Nederland met ongelofelijk veel personeel. Dus de panden waarin ze zaten kosten miljoenen. Toen de introductie van de smartphone kwam, kwamen er apps.

Zo ook bank apps. Zo kregen we eerder betalen met de bankpas en nu met de app. Duizenden bankgebouwen gingen daardoor sluiten. Waar nu nog kleine kantoren hier en daar nog staan. Met het sluiten gingen ook duizenden banen verloren. Daardoor konden banken veel meer geld overhouden. Toen waren het alleen nog de app ontwikkelaars en alle meeste administratie doen de klanten nu zelf in de app.

Waar halen banken het lef vandaan om alles maar te blijven verhogen terwijl ze zat geld hebben. Dat heet macht. Banken hadden allang genationaliseerd moeten worden. RSIN 8531 62 402 : Rabobank verhoogt tarieven betaalpakketten en wijzigt limiet overboeken – Kassa

Hoeveel cash mag je storten per maand?

In Nederland geldt er geen limiet voor de hoeveelheid geld die u in huis mag hebben. Contante bedragen boven de €560 euro moet u wel opgeven bij uw belastingaangifte. Dit is €1120 als u een fiscale partner heeft.

Hoeveel mag je op de bank hebben staan?

Belastingvrij sparen 2023 – De heffingsvrije grens voor belastingvrij sparen bedraagt 57.000 euro per persoon. Fiscaal partners hebben samen recht op een heffingsvrije grens van 114.000 euro. In 2022 was dit nog 50.650 euro per persoon of dus 101.300 euro voor fiscaal partners.

Wat te doen met veel contant geld?

Veiligst op de bank – Daarnaast heeft de verstopplek van je geld soms ook invloed op de vergoeding van de verzekering. “Veel verzekeringen zien de garage als onveilige plek en zullen het geld dus ook niet vergoeden als het hieruit gestolen wordt”, weet Ypma.

De beste plek om geld te bewaren is de bank. Mocht je toch een flink bedrag thuis willen bewaren, doe het dan in een kluis.” Ypma legt uit dat als er dan iets gebeurt, je er alles aan hebt gedaan om het geld zo goed mogelijk te beschermen tegen diefstal of brand. Ook het Nibud adviseert om niet je hele bankrekening leeg te halen en alles in huis te bewaren.

“Als het gestolen wordt, ben je het kwijt”, zegt Max Vermeer, woordvoerder van Nibud. Dit artikel is op 24 februari 2023 aangepast aan de actualiteit.

Welk bedrag moet een bank melden?

Melden ongebruikelijke transacties – Of u onder de verplichtingen van de Wwft valt, hangt af van uw bedrijfsactiviteiten. In de Wwft staat een opsomming van bedrijven, particulieren en beroepsgroepen die een instelling zijn in de zin van deze wet. Het gaat om onder andere banken, notarissen, belastingadviseurs en accountants, maar ook handelaren in goederen, als er transacties plaatsvinden in contanten voor € 10.000 of meer.

Contante transacties boven de € 20.000 moeten altijd gemeld worden Contante transacties tussen € 10.000 en € 20.000 moeten onderzocht worden in het kader van wel of geen ongebruikelijke transactie. U moet documenteren waarom er wel of niet gemeld moet worden. Transacties die aanleiding geven om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme, moeten altijd gemeld te worden.

Het is dus niet zo dat er een vast bedrag is (van bijvoorbeeld € 10.000) waarboven er een melding gedaan moet worden. Soms moet u – ongeacht het bedrag van de transactie – een melding doen. Als bijvoorbeeld betaald wordt met biljetten van € 500 of met heel veel kleine biljetten, dan kan dit mogelijk gaan om witwassen.

Hoeveel contant geld is verdacht?

Rabobank stuurt klant brief over opnemen contant geld: hoe zit dat? • • • Op Twitter is er momenteel enige ophef over een brief die een klant van de Rabobank heeft ontvangen. In de brief staat dat het de bank is opgevallen dat de klant vaak contant geld opneemt. De bank vraagt deze klant om minder contant geld op te nemen en wijst daarnaast op de risico’s van contant geld én op alternatieve betaalmethoden.

Een inbreuk op de privacy”, “Niet normaal” en “Ongepast”, zo valt her en der op Twitter te lezen. Hoe zit dat eigenlijk? Kassa neemt contact op met de Rabobank voor informatie. Een geanonimiseerde scan van deze brief doet sinds gisteren de ronde op Twitter en doet daar de nodige stof opwaaien: de term ‘Rabobank’ staat op het moment van schrijven dan ook hoog in het rijtje ‘trending’.

Een goede reden om er eens in te duiken. Waarom is er het één en ander te doen omtrent deze brief en wat is er precies aan de hand? Daar gaan we het nu over hebben. In de brief – die als onderwerp ‘Het opnemen van contant geld’ heeft – staat onder meer “Het is ons opgevallen dat u regelmatig contant geld opneemt van uw rekening.

 • In deze brief informeren wij u over de risico’s van contant geld en vragen wij u om het opnemen van contant geld te verminderen.” Daarnaast geeft de Rabobank de klant “een aantal alternatieven voor het gebruik van contant geld”.
 • De echtheid van de brief is door de Rabobank bevestigd: de bank zegt dat ze dit doen vanuit hun rol als poortwachter van het financiële stelsel en stelt dat de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) de bank de taak voorschrijft om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen.

Het artikel gaat verder na onderstaande tweet. Op Twitter vallen de nodige negatieve reacties te lezen. De brief wordt door veel boze twitteraars gezien als bemoeizuchtig en als een inbreuk op de privacy. Ook wordt de bank erop gewezen dat contant geld gewoon een wettig betaalmiddel is en dat het de bank geen pas geeft om zich te bemoeien met de manier waarop klanten betalingen verrichten.

Daarnaast wordt de brief door enkelen in een context geplaatst van de vermeende war on cash, de theorie die stelt dat banken en overheden van plan zijn om contant geld geheel uit te faseren en al het betalingsverkeer digitaal willen laten verlopen. De reden daarvoor zou zijn dat banken en overheden de volledige controle over jouw uitgaven willen hebben en willen bepalen waar jij je geld aan spendeert.

Reden voor mensen om zich kwaad en/of ongerust te maken. Maar is dat wel terecht? Online kom je regelmatig theorieën tegen over het verdwijnen van contant geld. De heftige reacties die deze brief oproept, kun je dan ook in deze context plaatsen. Toch is daarvan in werkelijkheid geen sprake: het (ECB) is dat contant geld niet komt te verdwijnen.

En daarover zeggen ze het volgende: “Contant geld blijft voorlopig het standaard betaalmiddel. Contant geld vertegenwoordigt waarde, kan betrouwbaar op echtheid worden gecontroleerd en van vervalsingen worden onderscheiden en er is geen tussenkomst van derden nodig om betalingen te verwerken. Geen enkel ander betalingsinstrument combineert deze drie elementen zo effectief als contant geld.” Digitaal en contactloos betalen is weliswaar een stuk meer ingeburgerd geraakt, en daardoor is het gebruik van contant geld automatisch minder gangbaar dan het bijvoorbeeld tien of twintig jaar geleden was.

Maar, zo zegt de ECB: “Digitaal betalen mag voor veel mensen handig zijn, maar niet voor iedereen. Contactloos betalen zal contant geld als betaalmiddel niet vervangen, maar als alternatief ernaast bestaan.” En ook De Nederlandsche Bank maakt zich in samenwerking met organisaties die betrokken zijn bij betalingsverkeer hard voor de beschikbaarheid van contant geld.

Dat doen ze in het zogenaamde, waarover ze stellen: “Het doel van deze afspraken is dat mensen die nog steeds met contant geld willen betalen dit ondanks de voortgaande digitalisering van het retailbetalingsverkeer kunnen blijven doen.” Hoewel online her en der anders wordt beweerd, blijft contant geld voorlopig gewoon bestaan als wettelijk betaalmiddel.

Van het verdwijnen van contant geld is dan ook geen sprake. De Rabobank houdt – net als alle banken, overigens – een oogje in het zeil als het gaat om jouw bij- en afschrijvingen. Daar zijn ze overigens ook open over, dus van enige geheimzinnigheid is in dit geval toch echt geen sprake.

Bovendien kan dat aan de andere kant bijvoorbeeld ook gaan om fraudepreventie waar jij als klant juist voordeel van hebt: denk aan de bank die verdachte transacties tijdig signaleert en blokkeert. Maar om terug te keren naar dit specifieke geval, als “poortwachter van het financiële systeem” moet de bank naar eigen zeggen een logische verklaring hebben voor wat betreft de herkomst van het geld waar klanten over beschikken.

En dat heeft weer te maken met de eerder genoemde Wwft. Lang verhaal kort: er is geen reden voor paniek. Het interesseert de bank niets hoeveel jij wekelijks betaalt voor jouw boodschappen, of jij wekelijks honderd euro uit de muur trekt, hoe hoog de rekening van dat etentje is uitgevallen en of je niet toevallig tóch sigaretten hebt gekocht, het gaat om (geautomatiseerde) controle op ongebruikelijke of opvallende signalen die mogelijk kunnen duiden op witwassen. Rabobank over het volgen van inkomende en uitgaande betalingen © Rabobank Wij namen zelf ook even contact op met de Rabobank naar aanleiding van de ontstane ophef. Hoe zit dat eigenlijk precies met die brief? Hoe vaak worden klanten benaderd? En aan wat voor bedragen moeten we dan denken? De Rabobank verzekert ons allereerst dat er geen sprake is van plannen om contant geld uit te faseren, en dat er voldoende legitieme redenen zijn voor klanten om contant geld te gebruiken: “We zetten ons samen met andere partijen in om contant geld beschikbaar en bereikbaar te houden.

Cash is een wettelijk betaalmiddel, er zullen altijd mensen zijn die contant geld bij zich hebben en willen gebruiken, voor een drankje op het terras, om beter zicht te houden op uitgaven enzovoort, en dat is natuurlijk prima.” Maar, zo vervolgt de woordvoerder van de Rabobank: “Tegelijkertijd is cash is ook een geliefd middel voor criminelen om geld wit te wassen.

See also:  Vanaf Welke Leeftijd Mag Je Een Helix?

Om de risico’s die komen kijken bij het gebruik van grote hoeveelheden cash geld te verminderen, worden er maatwerkmaatregelen getroffen die erop gericht zijn om klanten minder kwetsbaar te maken voor criminelen en hun activiteiten. Bijvoorbeeld door bij gebruik van cash in grote hoeveelheden of met grote coupures te waarschuwen voor deze risico’s en te wijzen op alternatieven die veiliger, sneller en gebruiksvriendelijker zijn.” En dan praktisch: hoe groot is nou de kans dat jij als klant zo’n brief krijgt? Daarvan kunnen we in zijn algemeenheid zeggen dat die kans heel klein is: het moet echt gaan om opvallende en substantiële bedragen, zo vertelt de woordvoerder van de Rabobank.

 • En hoewel wij hebben afgesproken om geen concrete bedragen te noemen, kunnen we wel vertellen dat het gaat om serieus geld en dat er bij normale geldopnames geen haan is die met een wantrouwend oog naar jouw geldopnames kijkt.
 • Ortom, de ophef op Twitter is in zekere zin dan ook een storm in een glas water.

In theorie kunnen klanten inderdaad zo’n brief krijgen, maar in de praktijk geldt voor de overgrote meerderheid dat ze qua pingedrag nooit in de buurt komen van het zogenaamde signaalbedrag op basis waarvan bepaalde controle- en detectiemechanismes in werking treden. Sorteren op: Nieuwste eerst Oudste eerst Beoordeling 5 jan.2023 – 22:18 Walgelijk en onze eigen schuld het volk heeft de macht als we massaal contant geld gaan gebruiken en niet de bedrijven maar het volk bestaat uit schapen die gedwee zonder na te denken steeds meer digitaal gaan betalen. En anderen dus de mogelijkheid geven om macht over je uit te oefenen. Dit is serieus!! 19 dec.2022 – 19:27 De Rabobank heeft het mij als klein zakelijk ondernemer het 2 jaar geleden heel moeilijk gemaakt. Het begon met een zakelijke rekening die ik erbij móest nemen. Ik deed alles met een prive rekening wat voor mij prima en overzichtelijk was.

Maar nee, ik móest er een zakelijke rekening erbij doen. Als ik dit niet zou doen, zou mijn rekening worden opgeheven bij de Rabobank. Vervolgens heb ik van ons spaarrekening wat geld opgenomen en dit na een paar maanden later weer teruggestort. Hier kreeg ik vervolgens ook vragen over. Ik moest hier op antwoorden.

Anders dreigden ze mij uit het klantenbestand te halen. Ik stuur ook wel eens wat geld naar het buitenland 100, soms 200 en soms rond de 300 euro. Dit zijn met name voor medische kosten of voor levensonderhoud voor familie en vrienden in het buitenland.

Bij het gedeelte omschrijving schreef ik niets omdat dit een prive aangelegenheid is. Nee, dit kon niet! De Rabobank moest weten waarnaar ik het geld naar over maakte en waarvoor het gebruikt zou worden. Ik heb met bovenstaande drie punten heel veel ellende gehad. Ik voelde me heel miezerig. Je wordt bijna behandeld als een terorrist die “zwart geld” overmaakt naar het buitenland.

Rabobank had totaal geen schaamte. Mijn maag draaide ervan om. 16 dec.2022 – 9:45 Tegelijkertijd staan er in de kranten berichten over een advies van de overheid inzake een noodpakket ingeval van een calamiteit. En wat maakt daar deel van uit??? Precies, contant geld! Zie bijvoorbeeld “https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/terrorismebestrijding/vraag-en-antwoord/wat-zit-er-in-een-noodpakket”. 14 dec.2022 – 20:42 als het herhaaldelijk om grote bedragen gaat, moet de bank controleren. (crimineel geld witwassen)als ik bij een bank een groot bedrag contant stort, vragen ze waar het geld vandaan komt, ik kan dan gewoon antwoorden dat ik mijn auto op marktplaats verkocht heb. 14 dec.2022 – 14:11 Het belang van contant geld !!! Ik leg hier uit waarom het verhogen van het contante geld in omloop, niet alleen vrijheid is, maar veel meer: – Ik heb een briefje van 50 euro in mijn zak. Ik ga naar het restaurant en betaal daarmee.

 • De traiteur gebruikt het dan om de was te betalen.
 • De eigenaar van de waswinkel gebruikt het later om de kapper te betalen.
 • De kapper gebruikt het om boodschappen te doen.
 • Na onbeperkte aantal keren doorgeven is er in de echte economie nog steeds een briefje van 50 euro.
 • Ik ga naar een restaurant en betaal het diner met een pinpas of creditcard.

De bankkosten zijn rond de 2 euro per transactie. Na slechts 20 transacties, van de aanvankelijke 50 euro waar ik het over had in het begin van het voorbeeld zijn er nog maar 10 over in de echte economie. De overige 40 euro belandde in het bankstelsel. Welke Informatie Mag Een Bank Vragen 17 dec.2022 – 20:05 Je kunt hwt wel nuanceren.2 Euro per transactie? Maak dat maar een factor 22 kleiner (en zelfs nog minder afhankelijk van het gekozen systeem). Ik ben zeker niet tegen het gebruik van contanten, maar dit drogargument is klinkklare onzin in het geval van pinbetalingen.

Je vergeet ook gemakshalve dat contanten de middenstand gemiddeld meer per betaling kosten dan elektronische betalingen, vooral door het aantal handelingen (wisselen, kas opmaken, administreren, etc) dat ermee gepaard gaat. Bovendien moeten de meeste winkels het geld weer storten op de eigen rekening.

Bij grotere coupures en kleingeld worden hiervoor ook extra kosten door de bank in rekening gebracht. Of dat wel of niet terecht is, is een andere discussie. Bij betaling per creditcard wordt er door de creditcardmaatschappij een percentage van de betaling ingehouden.

Daar wordt bijvoorbeeld de ‘gratis’ verzekering van aankopen uit bekostigd en deel van het verdienmodel. Dat is ook de reden waarom creditcardbetalingen in sommige winkels niet geaccepteerd worden.14 dec.2022 – 13:58 Heerlijk domme reactie van de Rabobank, het is nu goed dat het OM dezelfde praktijken van deze bank onderzoekt op witwassen van gelden.14 dec.2022 – 12:58 Mensen!!! massaal contant betalen.

We laten ons toch niet onder curatele zetten. Je wordt de hele dagen gevolgd! Hoezo privacy? Vanaf heden betaal ik alles contant! Trouwens ook veel betere controle op je geld.14 dec.2022 – 11:40 Wij zijn niet bij de RABO, maar we kregen laatst een telefoontje van de ABN of het klopte dat we een bedragje (1x) van 357 euro hadden overgemaakt voor ‘gardening work’ naar een prive-persoon in het VK.

Ja dat klopte maar waarom deze belangstelling? Er werd toen ook iets gemompeld over WFT. Wij dachten toen WTF? Wanneer het nou 357.000 was geweest. Ja dit was een zeer legitieme overboeking. Banken moeten in eerste instantie zorgen dat ze ZELF geen rare dingen doen. GEEVEEDEE 14 dec.2022 – 11:34 Het gaat een bank helemaal geen ene moer aan hoevaak en hoeveel geld jij opneemt en ik vind het onbeschoft dat ze iemand zomaar zo’n brief sturen.

Nog even en ze sturen niet zo’n brief, maar meteen de politie naar je huis. Sta je daar als alleenstaande moeder(baby op de arm, andere huilend aan je rokken) oid die per week steeds een x-bedrag opneemt om eten te kunnen kopen, anders heb je geen controle over je uitgaven, willen ze je in de boeien slaan omdat ze een vermoeden van witwassen hebben??? Je zal maar per week betaald krijgen voor je baan, dan moet je wel als je zoveel mogelijk contant wil blijven betalen.

 1. Ik zou meteen een fikse klacht indienen bij mijn bank.14 dec.2022 – 11:20 Grof gezegd het is onbeschoft van de bank zich met privé zaken te bemoeien”, hun bemoeizucht gaat hier alle grenzen te buiten.
 2. Het is niet aan hun onder het “mom van zich ermee te bemoeien, als ik zo’n brief zou ontvangen zou ik op z’n minst excuus eisen en de zekerheid eisen nooit meer zo’n schrijven te ontvangen en een klacht indienen.14 dec.2022 – 10:29 Er staat 2 x een woordje in het artikel dat mij wantrouwig maakt “VOORLOPIG”.14 dec.2022 – 10:40 “Contant geld blijft voorlopig het standaard betaalmiddel.

“Tegelijkertijd is cash is ook een geliefd middel voor criminelen om geld wit te wassen. # Omdat een kleine hoeveelheid mensen “crimineel” is worden 16 miljoen + niet “criminelen” niet vertrouwd.# 14 dec.2022 – 10:28 Veel mensen weten het verschil niet tussen digitaal betalen en digitaal geld.

 1. Als we in de ( verre ) toekomst alleen nog maar digitaal geld hebben is het zeer goed mogelijk dat het van bovenaf bepaald wordt waar je je geld aan uit ‘mag’ geven.
 2. En zouden er limieten kunnen gaan gelden voor uitgaven aan bv vakanties of andere ‘milieubelastende’ zaken.
 3. De overheid bepaald alles.
 4. En dat is geen complotgedachte maar gewoon al realiteit in landen als Korea en China.14 dec.2022 – 13:58 In Zweden is het al heel normaal om alles digitaal te doen, maar maak je niet ongerust.

Bij ABN/AMRO ga je een vergoeding betalen voor opnames vanaf € 1200 per jaar. Voor iedereen eenvoudiger en sneller. Wen er maar aan 14 dec.2022 – 10:05 heb meegemaakt by een bank ging geld afhalen om iets wat ik gekocht had bij een bedrijf en toen vroeg de bank waar is dat geld voor om een pellet kachel te kopen zei ik moest de proforma factuur overleggen moesten ze weten je eigen geld schandalig ik zou niet t lef hebben om dat te vragen ze weten toch al alles van ons heb je n mobiel word je gevolgd en ook bij een betaling per pin big brother is watching you 14 dec.2022 – 9:59 Hall o, Ik heb in het verleden grote persoonlijke problemen gehad,

Ik nam toen regelmatig veel te veel geld op, Ik spaarde ook niet, Kortom ik zat altijd om geld verlegen, Ik wilde dat de bank mij toen had gevraagd voor een persoonlijk gesprek en of hulpverlening had ingeschakeld 14 dec.2022 – 14:00 De bank interesseert het je echt niet of je problemen hebt, wat ze wel interesseert hoeveel geld ze aan je kunnen verdienen.14 dec.2022 – 9:53 Je mag ook al niet meer dan 560,00 cash in huis geven of het dubbele als je met z,n 2 en woont,

Anders moet je het opgeven als vermogen, Het moet niet gekker worden.13 dec.2022 – 20:44 Ik heb ook een brief gehad en hebben 2x gebeld, een of andere stagiare vroeg wat voor bedrijven allemaal gestort hadden want die kende zij niet. Was gewoon een tradetracker netwerk, plus 500 en nog wat grote bedrijven.

 • Door hun domme gezeur heb ik bij aegon een hypotheek aangevraagd en niet bij de rabobank.
 • Vooral zo doorgaan rabobank.13 dec.2022 – 20:10 Bewust kritiekloos artikel, of slecht onderzoek? De anonieme schrijver van bovenstaand artikel heeft blijkbaar in de draad op Twitter niet gezien dat ondernemers ook brieven van hun bank ontvangen over teveel contant geld storten.

Als voorbeeld een ondernemer die volgend jaar maximaal 5% van zijn omzet contant mag storten. En niet eens “als het meer is, dan kost het x”. Nee, max 5%. En dat is dan niet afschaffen, maar gebruik van contact geld wordt zwaar ontmoedigd en bijna onmogelijk gemaakt.

 1. En denk maar niet dat een AH of Jumbo zo’n brief krijgt.
 2. De lokale middenstand wordt wederom door de politiek ingezet om de burger in een keurslijf te plaatsen.
 3. Herinnert u zich de corona toegangspas nog? Ook die werd via de horeca, die in zwaar weer zat en dus eigenlijk geen weerstand kon bieden, doorgedrukt.17 dec.2022 – 20:19 Volgens mij heb je de coronatoegangspas niet meer nodig en kun je weer gaan en staan als voorheen, maar werd door angstige mensen gedacht (vaak erg hardop) dat de maatregelen voor eeuwig zouden zijn en we in een distopie ala Orwells’ 1984 zouden belanden.

Ironisch genoeg werd er vooral op Facebook geschreeuwd.13 dec.2022 – 9:23 “Het interesseert de bank niets hoeveel jij wekelijks.” Nee nog niet, maar ik vrees dat banken dit in de toekomst dit wel zullen gaan doen, en dat de banken en of de (r)overheid mee gaan kijken met iemand zijn uitgaven.

zoals: Iemand betaald nooit met een pasje in een supermarkt en neemt ook nooit geld op uit een geld automaat, en dus gaat deze persoon verdacht worden van het hebben van zwart inkomen, iedereen moet immers eten, waar betaald die zijn eten anders van? 14 dec.2022 – 18:00 De banken niet, de ecb wel.13 dec.2022 – 5:52 Wat een dom gezwets in het artikel, totaal kritiekloos en sommige reacties zijn veel te naïef.

Kaag had onlangs al verteld dat de staatskas meer gespekt moeten worden omdat de uitgaven hoog zijn. Met die €100 grens, gaat de staat je uitgaven controleren en over alles belasting heffen over de meest onbenullige zaken. Ik heb al sommige berichten gezien waarbij de bank om uitleg vraagt, wat voor transacties het zijn.

In het artikel wordt over €100 per week pinnen gepraat maar er zijn ook mensen die bijv een horloge kopen van een paar duizend euro en dat cash doen of een bijv een PlayStation verkoop op marktplaats. Zowel de verkoper als de koper kan dan vragen krijgen van de bank en als je pech hebt, wordt je rekening geblokkeerd.

Dit is een totale wanbeleid! Hopelijk worden mensen voor 15 maart wakker.14 dec.2022 – 14:07 Op 15 maart worden verkiezingen gehouden voorde Provinciale Staten, heeft dus niets te maken met het minvfin maar alles met de provincie waar u woont. Overigens worden alle bedragen welke de €35000 te boven gaan gemonitord en is de ontvanger daarvan zoals horlogeverkopers, juweliers, garages en notarissen volgens de wet gehouden dat de koper zich laat legitimeren 13 dec.2022 – 5:25 Het voordeel van contant geld, beter overzicht over je uitgave patroon, mbt de dagelijkse boodschappen bijvoorbeeld.

 1. Ik neem ook vaker wat op als ik over de markt loopt.
 2. Ik ding mear af als ik mei contant betaald.
 3. €22.50? Ik heb een twintigie of vijftig euries.
 4. Negen van de tien keer krijg ik het dan voor minder mee.
 5. Contactloos gaat emotioneel ook contactloos.
 6. Je swaffelt je pas dicht langs het de betaalautomaat en hop €22,50 hier €12 daar, nog even wat kleine bedragen links en rechts geswaffelt en weer meer uit gegeven dan nodig.

Het gevaar van contant geld, grapjassen. Heb het liever eens over het gevaar van plastic geld. En vooral mbt micro payments. Stuur daar eens een brief over rond. Vooral naar de ouders van jonge kinderen. Banken = witte boorden criminelen.13 dec.2022 – 5:58 Ik denk dat dit de bedoeling is dat je meer geld gaat uitgeven; meer belastingcenten want dat is waar het om draait 14 dec.2022 – 14:05 Je vergeet de financiële dienstverleners zoals verzekerings maatschappijen.13 dec.2022 – 0:33 Mensen dit verstuurd de bank nooit hoor laat u s.v.p niet misleiden hoor 13 dec.2022 – 20:22 De bank heeft zelf gereageerd op Twitter en bevestigd dat de brief echt is.

 • Zie ook bovenaan deze pagina en in het artikel.13 dec.2022 – 0:31 Dit is volkomen in lijn van onze wetgeving en bijzonder klantgericht.
 • Zoals Kassa ook al concludeert, is er niets aan de hand.
 • Het zou pas bijzonder worden wanneer al die bijna 9 miljoen Nederlandse klanten een dergelijke brief krijgen.13 dec.2022 – 20:25 Ook ondernemers krijgen brieven waarin wordt gesteld dat ze het komende jaar slechts 5% van hun omzet over het afgelopen contant mogen afstorten.

Contact geld wordt via diverse wegen ontmoedigd. Wees alert.13 dec.2022 – 21:00 * over het afgelopen jaar 12 dec.2022 – 22:09 Vind dit niet een zuchtje in borrelglaasje. Verplichten van digitaal geld. Niet meer je geld opkunnen nemen als bank omvalt, Geen boodschappen kunnen doen als pin het niet doet,Volgens laatste berichten mvr.kaag,wil iedere 100 euro die je uitgeeft kunnen controleren,

 1. Dus ook als je iets bij marktplaats koopt moet je het digitaal betalen en niet meer contant,
 2. Vind dat elke 100 euro gecontroleerd moet worden 12 dec.2022 – 21:28 Wat een gedoe weer op her roeptoeter platform Twitter.
 3. Hoe zo privacy? Een keurige brief van de bank aan een klant.
 4. Een melding van iets opvallends en tips hoe je met minder contant geld ook zaken kan betalen.

Ook opvallend dat deze klant het nodig vindt om hier mee in de publiciteit te treden. Behoefte aan aandacht vermoedelijk. Dit is een zuchtje in een borrelglaasje.13 dec.2022 – 5:31 Ja heel opvallend je eigen geld willen opnemen om contant te willen betalen. RSIN 8531 62 402 : Rabobank stuurt klant brief over opnemen contant geld: hoe zit dat?

Hoeveel geld mag je per jaar storten?

Per jaar mag je maximaal €10.000 aan contant geld storten. Muntgeld storten is niet mogelijk.

Kan de Belastingdienst mijn transacties zien?

Highlights –

Banken zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van klanten door te geven aan de Belastingdienst. Bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om vast te stellen of en hoeveel iemand belasting moet betalen. Maar ook: in welk land iemand belasting moet betalen.Banken leveren die gegevens direct en geautomatiseerd aan bij de Belastingdienst. Ook consumenten krijgen als extra service van hun bank een afschrift van de gegevens die naar de Belastingdienst zijn gestuurd. Daarnaast zijn banken verplicht om specifieke klantgegevens aan de Belastingdienst door te geven. Dit op verzoek van de Belastingdienst.De Belastingdienst gebruikt deze gegevens onder meer voor de vooraf ingevulde aangifte (VIA) inkomstenbelasting. De VIA maakt optimaal gebruik van bij banken beschikbare gegevens. Dat voorkomt fouten en bespaart de belastingbetaler veel tijd bij het invullen van de aangifte. De VIA brengt ook een kostenbesparing voor de overheid met zich mee. De Belastingdienst kan aangiften inkomstenbelasting veel efficiënter verwerken en makkelijker controleren.Sinds 2016 moeten banken ook het fiscale woon- of vestigingsland van hun klanten opvragen en doorgeven aan de Belastingdienst. Ze moeten ook gegevens doorgeven over personen en organisaties die in het buitenland belastingplichtig zijn, zoals gegevens over spaartegoeden, rekeningsaldi, dividendinkomsten en de opbrengsten van de verkoop van effecten.De Belastingdienst wisselt die gegevens uit met belastingdiensten in het buitenland. Die uitwisseling gebeurt tussen een aantal landen, waaronder alle EU-landen, die horen bij de Common Reporting Standard (CRS), Deze afspraken zijn gemaakt om belastingontduiking te voorkomen.Ook hebben Nederlandse banken te maken met de Amerikaanse Belastingdienst (IRS). De Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is de Amerikaanse wet die wereldwijd belastingontduiking door Amerikaans belastingplichtigen bestrijdt. Banken moeten op grond van deze wet en afspraken tussen de Nederlandse en Amerikaanse overheid onder meer vaststellen of een klant een zogenoemde ‘U.S. person’ is. En gegevens van die personen doorgeven aan de Belastingdienst die ze op haar beurt weer doorstuurt naar de Amerikaanse belastingdienst.