Welke Kosten Mag Een Verhuurder Doorrekenen Aan De Huurder?

Welke Kosten Mag Een Verhuurder Doorrekenen Aan De Huurder
Servicekosten – De verhuurder kan servicekosten in rekening brengen voor het gebruik van gas, water en elektriciteit, maar bijvoorbeeld ook voor de meubels die al in je kamer aanwezig zijn en het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten. Als de service door de verhuurder direct te maken heeft met de bewoning van je kamer (zoals de hiervoor genoemde voorbeelden), heet dat ‘woonservice’.

Je hoeft alleen servicekosten te betalen voor leveringen en diensten die je met de verhuurder hebt afgesproken. Het is verstandig om die afspraken schriftelijk vast te leggen in het huurcontract. Je verhuurder is wettelijk verplicht om het bedrag dat je voor je kamer betaalt te splitsen in kale huur en het voorschot voor de servicekosten.

Zijn de exacte kosten van het servicepakket niet bekend, dan moeten ze worden geschat. Huur je exclusief gas, water en licht, dan betaal je daarvoor meestal rechtstreeks aan het energiebedrijf en kun je daar voor informatie over tarieven terecht. Voor de doorberekening van leveringen (gas, water en elektriciteit) en (woon)service gelden twee belangrijke voorwaarden: de kosten moeten werkelijk gemaakt én redelijk zijn.

 1. Je verhuurder mag dus nooit meer in rekening brengen dan wat de service hem zelf heeft gekost.
 2. De verhuurder is wettelijk verplicht jaarlijks een overzicht te geven van de servicekosten.
 3. Die afrekening moet alle posten apart vermelden.
 4. Ook moet je verhuurder aangeven op welke manier hij de kosten omslaat over de kamerbewoners (de verdeelsleutel).

Als je huurt bij een hospes of hospita zul je genoegen moeten nemen met een globaal overzicht. De kosten zullen dan op basis van een schatting over jouw aandeel in het verbruik worden vastgesteld. Als uit de verplichte specificatie van de verhuurder blijkt dat je te veel servicekosten hebt betaald, kun je het te veel betaalde bedrag terugvragen.

 1. Een verhoging van de servicekosten is mogelijk op het moment dat je met de verhuurder afspreekt dat de service wordt uitgebreid.
 2. Daarnaast mag een verhoging alleen als uit het jaarlijkse overzicht blijkt dat de verhuurder zelf meer heeft moeten betalen voor de aan jou verleende service.
 3. Je moet uiterlijk een half jaar na het eind van een kalenderjaar een afrekening van de servicekosten hebben ontvangen.

Gaat de afrekening over 2020, dan moet je de afrekening voor 1 juli 2021 in huis hebben. Is de af te rekenen periode geen kalenderjaar maar bijvoorbeeld de periode van mei tot mei, dan moet je de afrekening hebben ontvangen voor 1 juli van het jaar dat volgt op het jaar waarin de afrekenperiode afliep (voor bijvoorbeeld de periode van mei 2019 tot mei 2020 moet je de afrekening dus voor 1 juli 2021 hebben ontvangen).

Welke kosten doorberekenen aan huurder?

Wat zijn servicekosten? – Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. Denk dan bijvoorbeeld aan gas, water en elektra. Ook schoonmaak, tuinonderhoud, stoffering, gebruik van meubilair en kosten van de huismeester vallen hieronder.

Dit zijn kosten die je mag doorbelasten aan je huurder. Gas, water en elektriciteit zitten niet altijd in de servicekosten, in de meeste gevallen dient een huurder hiervoor zelf contracten af te sluiten met de betreffende aanbieders. Bij tijdelijke verhuur aan bijvoorbeeld expats is het gangbaarder om deze zaken ook in de servicekosten door te belasten.

Lees hier mijn blog over waarom het een goed idee is om aan expats te verhuren. Ten eerste is van belang bij het opstellen van de servicekosten dat de kosten redelijk zijn. De kosten moeten ook (aantoonbaar) daadwerkelijk gemaakt zijn. Omdat dit nogal wat werk kan zijn, vooral in een pand met meerdere units, laat een verhuurder dit vaak door de huurders onderling regelen.

 • Bedenk bijvoorbeeld dat het lastig kan zijn als er veel wisselingen zijn en je nog kosten moet verrekenen met huurders die al weg zijn.
 • Jaarlijks moet je als verhuurder een overzicht kunnen tonen aan je huurder van de gemaakte servicekosten.
 • Dit moet maximaal 6 maanden na het einde van het jaar verstrekt te worden aan de huurder, voor 1 juli.

De huurder heeft het recht om inzage vragen in de betreffende kosten door het opvragen van rekeningen en contracten.

Welke kosten vallen onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder?

Corona Direct wordt Belfius Direct Verzekeringen – Een nieuw logo, een nieuwe naam, maar aan onze producten veranderen we niets. Je krijgt enkel nog een beetje meer Love. En dat is wat telt! Lees hier meer. Wie ervaring heeft met huren, heeft het misschien al eens meegemaakt.

Op het einde van het huurcontract ontstaat er discussie met de verhuurder over de waarborg. Welke schade moet de huurder laten herstellen en welke zaken zijn voor de rekening van de eigenaar? Als huurder moet je de huurwoning goed onderhouden en schoon houden. Je bent verantwoordelijk voor schade die jij veroorzaakt hebt en die niet onder normale slijtage valt.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor kleine herstellingen. Zijn er grote herstellingen nodig, dan moet je de verhuurder zo snel mogelijk via aangetekende brief informeren zodat de situatie niet verergert. Als je dat niet doet, loop je het risico dat je de herstelkosten zelf moet betalen.

De verhuurder is verantwoordelijk voor alle grote herstellingen, grote onderhoudswerken en herstellingen gelinkt aan ouderdom of slijtage. Is bijvoorbeeld het dak lek, dan komen die kosten bij de verhuurder terecht. Vaak wordt de huurschade, zoals een gebarsten tegel, pas bij afloop van het contract bekeken.

Zorg dus dat je altijd een gedetailleerde plaatsbeschrijving met veel foto’s kan consulteren om discussies en rechtszaken te vermijden. De bovenstaande regels kunnen afwijken in het voordeel van de huurder, maar niet in het voordeel van de verhuurder.

Schrijnwerk Is er schade aan een vaste kast door slecht onderhoud, bijvoorbeeld omdat je keramische bloempotten afdrukken hebben gemaakt, dan betaal je zelf. Is er schade door opstijgend vocht? Dan betaalt de verhuurder. Als de klink of het slot van een deur stuk is, betaal jij. Maar als de deur verrot is, betaalt de verhuurder. Inrichting Zijn er krassen, vlekken of gaten in de vloer, dan betaalt de huurder. Is de vloer omhoog gekomen of verzakt, dan betaalt de verhuurder. Een gescheurd gordijn of een kapotte spiegel betaalt de huurder. Verf en behang moeten ongeveer om de 9 jaar door de verhuurder opgefrist worden. Verwarming Is er schade aan de cv-ketel door vorst of een fout van de huurder of is de kraan van de radiator stuk, dan betaalt de huurder. Is er een lek of werkt de ketel niet zoals het moet, dan betaalt de verhuurder. Sanitair Is er een lek in de waterleiding van de lavabo, het bad, de douche of de gootsteen waar de huurder bij kan, dan betaalt de huurder. Als je er niet bij kan, is de herstelling voor de verhuurder. Staat de toiletpot los of is de vlotter stuk, dan betaalt de huurder. Als het toilet versleten is of er een lek is in de waterleiding, betaalt de verhuurder. Een kraan die lekt of los zit, moet door de huurder hersteld worden. Metselwerk Schade aan de bepleistering van de woning, bijvoorbeeld door gaten in de muren om schilderijen op te hangen, en schimmel door slechte verluchting worden hersteld door de huurder. Als het pleisterwerk van de muur of het plafond valt, herstelt de verhuurder het. Ook als er water in de kelder staat doordat hij niet waterdicht is, betaalt de verhuurder. Elektriciteit Is een lichtschakelaar of stopcontact stuk of verouderd, dan betaalt de verhuurder. Als een lamp of lamphouder stuk is, moet de huurder die vervangen. Is de hoofdschakelaar of differentieelschakelaar van de zekeringskast kapot, dan moet de verhuurder dit oplossen. Problemen met de telefoon-, internet- of tv-aansluiting zijn dan weer voor de huurder. Dakwerken Zijn er dakpannen los of regent het binnen? Dan moet de verhuurder dit herstellen. De huurder is verantwoordelijk om de schoorsteen te laten reinigen, maar de verhuurder moet barsten of scheefstand herstellen. Ook problemen met de dakgoot en regenpijp zijn voornamelijk voor de verhuurder. Rond de woning Losliggende tegels aan de oprit door een bouwkundige fout of loskomende dakplaten van het tuinhuis of de carport zijn te herstellen door de verhuurder. Ook geurhinder door een kapot deksel van de beerput of versleten afsluitpalen zijn ten koste van de verhuurder.

See also:  Welke Koekjes Mag Je Eten Bij Afvallen?

Schade door onder andere brand, ontploffing, natuurrampen, inbraak, kortsluiting en vandalisme worden door de brandverzekering gedekt. Die is verplicht voor huurders in Vlaanderen en Wallonië, en optioneel in Brussel. Als de huurder bijvoorbeeld brand veroorzaakte, moet zijn verzekering de kosten betalen.

Welke schade is voor de huurder?

Welke herstellingen moet ik bekostigen als huurder? Je contract is afgesloten voor 1 januari 2019 De wetgeving is niet altijd even duidelijk over wie welke herstellingen moet bekostigen. Er bestaat voor deze contracten geen verplichte, gedetailleerde lijst van werken ten laste van de huurder of verhuurder.

 1. Je moet als huurder instaan voor kleine huurherstellingen zoals een kapotte vloertegel, kleine herstellingen aan deuren en ramen,,
 2. Ook herstellingen ten gevolge van eigen schade moet je als huurder bekostigen.
 3. Indien iets moet worden hersteld door de verhuurder, dan moet je hem daar wel meteen van op de hoogte brengen.

Je bent namelijk verantwoordelijk voor eventuele extra schade indien je dit niet tijdig hebt gemeld. Let wel, de verhuurder dient de woning in een goede staat af te leveren. Mocht dit niet het geval zijn, dan zijn problemen die daaruit voortvloeien hoe dan ook ten laste van de verhuurder.

Ook herstellingen nodig door normale slijtage, zijn ten laste van de verhuurder. Voor woninghuurovereenkomsten afgesloten vanaf 18 mei 2007 kunnen deze herstellingen niet langer contractueel afgewenteld worden op de huurder. Je contract is afgesloten na 1 januari 2019 Voor contracten vanaf 1 januari 2019 is er een die ten laste van de huurder vallen.

Het huurcontract kan hier niet van afwijken in het nadeel van de huurder. Herstellingen die niet op de lijst staan, moeten toebedeeld worden aan de huurder of de verhuurder volgens onderstaande algemene principes. Herstellingen die nodig zijn door ouderdom of overmacht zijn altijd voor rekening van de verhuurder.

Herstellingen die nodig zijn door foutief gebruik van de huurder zijn altijd voor rekening van de huurder. Net als onderhoud en reinigen. Technische installaties moeten altijd onderhouden worden volgens de instructies van de fabrikant. De verhuurder moet de huurder hiervan op de hoogte brengen. De herstellingsplicht voor de huurder is beperkt tot plaatsen die bereikbaar zijn.

: Welke herstellingen moet ik bekostigen als huurder?

Waar is de verhuurder verantwoordelijk voor?

Wie betaalt wat? – De verhuurder is verantwoordelijk voor het onderhoud van een verhuurde woning. Daar betaalt u als huurder huur voor. Alleen kleine dagelijkse reparaties zijn voor de huurder. In de praktijk betekent dit dat de huurder verantwoordelijk is voor het regelen en betalen van:

BinnenschilderwerkKleine zaken zoals: kraanleertjes vervangen, deurkruk vastzetten, wc-bril vervangen, etcExtra kosten voor eventueel aanvullend 24-uurs contract voor reparaties aan de cv-installatie ook in het weekeind en op feestdagen. Normaal CV onderhoud en de jaarlijkse servicebeurt zijn voor de verhuurder.Een compleet overzicht van het onderhoud dat de huurder zelf moet uitvoeren staat in het ” Besluit kleine herstellingen “.Een aantal corporaties biedt servicecontracten aan waarbij u het kleine onderhoud, dat eigenlijk voor rekening van de huurder komt, kunt afkopen. Controleer of de onderdelen van het servicecontract niet sowieso al voor rekening van de verhuurder komen. !WOON kan u hier zo nodig bij adviseren.

Al het overige onderhoud komt voor rekening van de verhuurder, Denkt u aan zaken als:

Onderhoud cv-installatie + jaarlijkse servicebeurtKierende ramen die u niet zelf met strips kunt dichtenHoutrot in ramen of kozijnenVocht of schimmel door vochtdoorslag of lekkageScheuren en/of losse stenen in de gevel, plafonds en murenLekkages van dak en dakgootErnstige wateroverlast op balkonHijsbalk verrot of verroestBalkonvloer of hek verrotLosse trapleuningenSlecht sluitende deuren en ramen, versleten hang- en sluitwerkBuitenschilderwerk, schilder- en stucwerk trappenhuisGootsteenbak slechtWC-pot stukSlecht of gevaarlijk gas of elektraStandleiding of regenpijp geregeld verstopt/defecten aan huisrioolVerzakte of ernstig krakende vloerenLoszittend tegelwerk

Komt de verhuurder deze verplichtingen niet na, dan kunt u hem daarop aanspreken, bij voorkeur schriftelijk. Levert dat geen resultaat op, dan kunt u bij ernstige gebreken een onderhoudsprocedure starten.

Welke servicekosten mag een verhuurder in rekening brengen?

Naast huur mogen er ook andere (service)kosten in rekening worden gebracht. Denk aan de kosten voor gas, water en elektriciteit, meubilering, stoffering, en aan kosten voor gemeentelijke heffingen (bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing).

Wie moet loodgieter betalen huurder of verhuurder?

Kosten voor de huurder – Welke Kosten Mag Een Verhuurder Doorrekenen Aan De Huurder Als huurder ben je verantwoordelijk voor:

Het onderhoud van de tuin – Denk aan de haag scheren, het gras afrijden, onkruid wieden, het mos tussen de tegels wegschrapen Groene vingers of niet, als huurder zijn die taken jouw verantwoordelijkheid. De stoep proper en sneeuwvrij houden – Witte Kerst? Neem alvast de sneeuwschop bij de hand! Hetzelfde geldt bij een winderige herfst of wanneer een hond net voor jouw huis een cadeautje achterlaat. Als huurder ben jij immers verantwoordelijk voor het voetpad voor jouw woning. Het onderhoud van de vloeren, de muren en de plafonds – Vlekken, gaten of krassen in de vloer? Die kosten zijn voor de huurder. Dat geldt ook voor loshangende of beschadigde plinten, schade aan de bepleistering van de woning, schimmel op de muur door vocht of putten in het plafond. De herstelling van gebroken ruiten – Tenzij je ruiten gebroken zijn door overmacht (denk bijvoorbeeld aan een ontploffing of inbraak), betaal jij de herstelling. Reiniging van de schouw – Je bent verplicht om de schouw van je huurwoning jaarlijks te laten reinigen. Trekt de schoorsteen niet meer, maar liet je ze wel al reinigen in hetzelfde jaar? Dan zijn de kosten voor de verhuurder. Onderhoud van de verwarmingsketel – De tweejaarlijkse controle van de boiler of de geiser neemt de huurder voor zijn/haar rekening. Is er schade aan (onderdelen van) de boiler door vorst of door een fout van de huurder, dan draait de huurder op voor de herstellingskosten. De herstelling van lekken – Verkalking van de kraan, loszittende en kapotte onderdelen en lekken vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Komt er een loodgieter of klusjesdienst langs voor herstellingen daarvan? Dan betaalt de huurder dus. Dat geldt niet voor lekken die het gevolg zijn van ouderdom, in dat geval zijn de kosten voor de verhuurder. De herstelling van verstoppingen – Is jouw lavabo, bad, douche verstopt door bijvoorbeeld haren, etensresten, olie of vetten? Dan betaal jij als huurder de kosten voor de loodgieter. Dat geldt ook voor de riolering. Standaard onderhoud van elektrische installaties – Lampen, schakelaars, elektrische leidingen, zekeringen vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Voor een kapotte lamp, een beschadigde elektrische leiding of een zekering die defect is door foutief gebruik betaalt die dus de herstellingskosten. Nieuwe batterijen voor de rookmelders – Het klinkt mogelijks als iets banaals, maar ook de rookmelders worden gebruikt door de huurder. Daarom zijn de batterijen op kosten van de huurder. De onderhoudskosten zijn dan weer voor de verhuurder. Maandelijkse kosten voor gedeelde ruimtes – In een appartementsgebouw betaalt de huurder mee voor het licht, de verwarming en het onderhoud van de traphal, de gedeelde inkom en bergruimte. Nutsvoorzieningen – De factuur voor gas, water en elektriciteit in de woning en de kosten voor de afvalophaling neemt de huurder voor zijn, haar of hun rekening.

Is lekkage voor de huurder of verhuurder?

Onderhoudsgebreken – Als huurder bent u verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud van de huurwoning. De verhuurder is verantwoordelijk voor andere onderhoudsproblemen, zoals een lekkage, onvoldoende ventilatie van vochtige ruimtes of achterstallig onderhoud. Veroorzaakt u zelf een gebrek, zoals een lekkage? Dan moet u de kosten vergoeden.

Is een huisbaas verplicht om te schilderen?

Nieuws > Wel of niet verplicht schilderen bij verlaten huurwoning? Herkenbaar? Verhuurders schilderen alles netjes in het wit, maar vervolgens blijken de huurders felle kleurtjes te verkiezen. Of de huurders schilderden iets meer buiten dan binnen de lijntjes. Mag u dan als eigenaar die huurders verplichten om opnieuw te schilderen bij het verlaten van de huurwoning? Of mag u op zijn minst de kosten voor het herschilderen op de huurders verhalen? De verhuurspecialisten van Verhelst Vastgoed verklaren wat er wel en niet mag.

De huurwoning moet in het begin van de huurperiode in goede staat zijn en aan minimale kwaliteitseisen voldoen.

De huurder dient het pand als een goede huisvader te beheren en de huurwoning op het einde van de huurperiode in de oorspronkelijke staat terug te geven.

See also:  Vanaf Welke Temperatuur Zwemmen In Zee?

Huurder en verhuurder moeten voor het einde van de eerste maand huur een gedetailleerde plaatsbeschrijving opstellen die de staat van het goed nauwkeurig beschrijft.

De huurder is verantwoordelijk voor kleine herstellingen en herstellingen die nodig zijn door foutief gebruik, omdat niet aan de meldingsplicht werd voldaan of omdat het pand niet als een goede huisvader werd beheerd ( art.26 van het Vlaams Woninghuurdecreet ). Herstellingen ten gevolge van “normale slijtage” blijven ten laste van de verhuurder.

In het geval van schilderwerken moeten we eerst bepalen of er sprake is van normale slijtage of van schade om te weten of de kosten voor verhuurder of voor huurder zijn.

Bij normale slijtage waarbij de muren niet meer mooi wit zijn door ouderdom of overmacht is de huurder niet verplicht om te herschilderen of schilderkosten te vergoeden. Schade zoals vlekken en krassen op de muur, spijkergaten of muurschade door het plaatsen van leidingwerk moet wél door de huurder hersteld en vergoed worden.

De plaatsbeschrijving speelt een cruciale rol bij discussies over schilderen bij verlaten van de huurwoning. Als er géén plaatsbeschrijving werd opgemaakt, gaat de wetgever er immers van uit dat de huurwoning op het einde van de huurperiode nog in oorspronkelijke staat verkeert.

 • In dat geval is de huurder niet verantwoordelijk voor schade, tenzij de verhuurder het tegendeel kan bewijzen.
 • Een tegensprekelijke plaatsbeschrijving is niet alleen verplicht, het is ook in uw belang als (ver)huurder om een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te maken! Vaak voorzien verhuurders een beding in het huurcontract dat stelt dat de huurders bij vertrek altijd terug moeten schilderen.

Ook bij normale slijtage. Een maat voor niets, want de rechtbank zal doorgaans deze clausule nietig en onafdwingbaar verklaren. Elk gewest publiceerde een checklist dat kleine en dringende herstellingen bij woningverhuur beschrijft en of die ten laste van de verhuurder of de huurder zijn.

Herstellingen tijdens de huurperiode en schilderwerken bij einde huur zijn ten laste van de verhuurder bij normale slijtage (bv. door ouderdom). Schilderen bij verlaten huurwoning is ten laste van de huurder als er sprake is van schade zoals krassen, vlekken, moeilijk overschilderbare kleuren. Een tegensprekelijke plaatsbeschrijving bij aanvang van de huur is verplicht en doorslaggevend bij discussies over de staat van het goed bij einde huur. Het Vlaamse Woninghuurdecreet beschrijft duidelijk welke herstellingen door verhuurder of huurder uitgevoerd moeten worden.

De verhuurspecialisten van Verhelst Vastgoed volgen de huurwetgeving op de voet en begeleiden (ver)huurders bij elke fase van de verhuur. Van correcte huurprijs schatting tot en met een tevreden “tot ziens” na de huursamenwerking. VRAAG HIER JE GRATIS HUURSCHATTING

Heeft huurder recht op schadevergoeding?

Ga naar de inhoud De huurder is aansprakelijk voor schade aan de verhuurde zaak die is ontstaan door een hem toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van een verplichting uit de huurovereenkomst (art.7:218 lid 1 BW). Schadeplicht in het huurrecht kan zowel voor de huurder als de verhuurder ontstaan.

degene die met zijn goedvinden het gehuurde gebruikt of;degene die zich met goedvinden van de huurder daarin bevindt.

De schade die is veroorzaakt aan een huurwoning door onzorgvuldig handelen van een van de gezinsleden van de huurder, een bezoeker of een onderhuurder zien we daarom als schade die is veroorzaakt door het onzorgvuldig handelen van de huurder zelf.

Wat valt onder normale slijtage?

Normale slijtage is slijtage die mettertijd op natuurlijke wijze optreedt, terwijl de huurder de woning correct verzorgt en onderhoudt en deze woning gebruikt waarvoor ze bestemd is.

Wie moet de schade betalen?

De persoon die het ongeluk veroorzaakt, moet de schade betalen. Hebben meer mensen schuld aan het ongeluk, dan betalen zij elk een deel van de schade. Voor fietsers, voetgangers en kinderen gelden bijzondere regels.

Is een nieuwe kraan voor de verhuurder?

Huurdersherstellingen – De huurder is verplicht om de zogenaamde huurdersherstellingen uitvoeren. Het gaat hier om minder grote, vaak voorkomende herstellingen die ontstaan door het gebruik van de woning, zoals het herstellen van een lekkende kraan of een losgekomen tegel.

 1. De huurder is ook verplicht om de herstellingen uit te voeren van zaken die door zijn toedoen kapot zijn gegaan.
 2. Van deze wettelijke regeling kan men in geval van woninghuur in geen geval afwijken.
 3. Duikt er een probleem op, dan breng je als huurder best de verhuurder hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

Zo kan de verhuurder onmiddellijk ingrijpen en de schade beperken. Heb je nog vragen of wens je meer informatie ? Stel ze gerust, geheel vrijblijvend aan onze vastgoedspecialisten via ons,

Is enkel glas achterstallig onderhoud?

Achterstallig onderhoud – In het pleidooi van de Woonbond is enkel glas net zoiets als een lekkend dak. Dat moet je ook repareren. Anders is het een onderhoudsgebrek. “En enkel glas is niet meer van deze tijd. Dat is een gebrek dat huisbazen moeten verhelpen.

Welke herstellingen zijn de verantwoordelijkheid van de verhuurder?

De verhuurder is immers verantwoordelijk voor alle grote herstellingen, de grote onderhoudswerken en de kleine huurherstellingen te wijten aan ouderdom, slijtage of overmacht. Hierbij hebben de grote herstellingen betrekking op de structuur van het gebouw, de ruwbouw, enz.

Wat zijn niet verrekenbare servicekosten?

Algemeen – Niet-verrekenbare servicekosten zijn diensten zoals het glasfonds, zonnepanelen en het Servicefonds Kleine Herstellingen:

u betaalt per maand een vast bedrag. dit bedrag wordt niet afgerekend via de ‘afrekening servicekosten’.

Verrekenbare servicekosten zijn leveringen voor gas, water of elektra voor algemene ruimtes. Ook diensten zoals schoonmaak, tuinonderhoud of de complexbeheerder vallen daar bijvoorbeeld onder:

u betaalt per maand een voorschot. aan het eind van het jaar berekenen wij of er teveel of te weinig betaald is. Dit doen wij op basis van de echte kosten. Dit wordt jaarlijks voor 1 juli met u afgerekend via de ‘afrekening servicekosten’

Wat valt er onder service kosten?

Wat zijn servicekosten? – Servicekosten zijn kosten voor bijvoorbeeld schoonmaak, tuinonderhoud of een huismeester. Ook kan in de servicekosten een bedrag zitten voor bijvoorbeeld gordijnen, vloerbedekking of meubels. U betaalt deze kosten bovenop de kale huurprijs.

Wat zit er in servicekosten huur?

Waarom betaal ik servicekosten en kosten voor gas, water en elektriciteit? Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen en die te maken hebben met wonen. Bijvoorbeeld voor schoonmaak en werkzaamheden van de huismeester. U betaalt ook kosten voor de nutsvoorzieningen gas, water en elektriciteit.

werkzaamheden van de huismeester; schoonmaak en reparaties; gebruik van meubels.

Aan het begin van het huurcontract moet de verhuurder u informeren over de servicekosten.

Wat zijn verplichtingen van een huurder?

Verplichtingen huurder Een huurder is verplicht de huursom tijdig en volledig te betalen en zich als een ‘goed huurder’ te gedragen. Wanneer de huurder bijvoorbeeld ernstig overlast pleegt of zijn huur niet (tijdig) betaald dan kan aan de huurder verweten worden dat hij zich niet gedraagt als een goed huurder.

Is verhuurder verantwoordelijk voor verwarming?

Moet de verhuurder mijn verwarming herstellen? Als je de cv-ketel gewoon hebt mee gehuurd met het huis, dan moet jouw verhuurder de reparatie betalen. Ook de periodieke controle van de ketel komt voor rekening van de verhuurder.

Hoe snel moet verhuurder verwarming repareren?

Slecht onderhoud eerst bij verhuurder melden – U heeft bijvoorbeeld last van tocht, vochtproblemen, lekkages of schimmel. Meld slecht onderhoud eerst bij uw verhuurder. Stuur een e-mail of schrijf een brief waarin u op een rij zet welke gebreken er zijn.

Welke herstellingen zijn de verantwoordelijkheid van de huurder?

Onderhoud en herstellingen aan huurwoningen Om te weten wie verantwoordelijk is voor een onderhoud of herstelling, is het van belang om te weten van wanneer uw huurcontract dateert. De verhuurder moet de woning onderhouden en zo nodig herstellen, tenzij het gaat om:

kleine herstellingen die de huurder moet uitvoeren;herstellingen die nodig zijn door een fout van de huurder.

Sinds 18 mei 2007 is het niet meer toegelaten om in de huurovereenkomst een andere regeling op te nemen. Herstellingen die nodig zijn door slijtage of overmacht zijn altijd voor de verhuurder. Wat die kleine huurherstellingen zijn, heeft de wetgever niet bepaald, maar er bestaan wel indicatieve lijsten.

 • Een voorbeeld kan u terug vinden in het boekje ZieZo.
 • De huurder staat zelf in voor het onderhoud en het reinigen van de woning.
 • Er zijn ook enkele herstellingen die hij zelf moet uitvoeren en betalen: Alle andere herstellingen en herstellingen van slijtage of schade door overmacht zijn voor de verhuurder.
See also:  Met Welke Antibiotica Mag Je Niet In De Zon?

De woning moet aan het begin van de huurperiode in goede staat zijn en tijdens de huurperiode ook in goede staat blijven. Én aan alle minimale kwaliteitsnormen voor veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid voldoen. Gebreken aan de woning worden sinds 2021 ingedeeld in drie categorieën, gaande van kleine gebreken tot ernstige gebreken die leiden tot mensonwaardige omstandigheden of een gevaar vormen voor de gezondheid en veiligheid van de bewoners.

Een woning is conform, zolang er geen gebreken van categorie II en III worden vastgesteld. Ze mag dan worden verhuurd. Zakt de kwaliteit van je woning tijdens de huurperiode en zijn er gebreken van categorie II of III? Dan kan de huurder vragen om het contract te ontbinden of eisen dat de verhuurder de nodige werkzaamheden uitvoert.

De rechter kan beslissen om de huurprijs te verlagen. De verhuurder mag alleen met toestemming van de huurder herstellingen uitvoeren. Een dringende herstelling die niet kan wachten, moet de huurder toestaan. Zelfs als hij daardoor een deel van de woning niet kan gebruiken.

 • Duren de herstellingen langer dan 40 dagen? Dan moet de verhuurder de huurprijs evenredig verlagen.
 • Bij huurcontracten die sinds 1 januari 2019 zijn gesloten, heeft de huurder al recht op een vermindering van de huurprijs als de werken langer dan 30 dagen duren.
 • An de huurder door de herstellingen niet meer in het gebouw wonen? Dan kan hij de vrederechter vragen om het contract te laten ontbinden.

Soms komt een van de partijen zijn verplichtingen niet na. De tegenpartij kan die dan per aangetekende brief aanmanen om dat toch nog te doen. Helpt dat niet?, Het contract ontbinden omdat een partij zijn verplichtingen niet uitvoert, mag niet. Alleen de vrederechter kan beslissen om het huurcontract te beëindigen.

de tegenpartij wordt verplicht om haar plichten na te komende huurovereenkomst wordt ontbondende benadeelde partij kan schadevergoeding krijgen

De huurder moet de woning beheren ‘als goede huisvader’, zodat hij ze op het einde van de huur kan teruggeven in haar oorspronkelijke staat, zoals opgetekend in de plaatsbeschrijving.Eventuele huurschade waarvoor de huurder aansprakelijk is moet de huurder dus herstellen of vergoeden.De kosten voor schade die niet tijdens de huurtermijn is hersteld, kunnen, op basis van een schadebestek of schatting door een expert, bij het einde van de huur worden afgehouden van de huurwaarborg.Als de kosten voor de schade hoger liggen dan het bedrag van de waarborg moet de verhuurder de huurder formeel in gebreke stellen, en kan hij zo nodig een vordering voor de herstellingskosten instellen bij de vrederechter.

ZOEKEN OP VLAANDEREN.BE Er zijn geen resultaten gevonden voor uw zoekopdracht

Controleer de schrijfwijze van uw zoekopdrachtProbeer uw zoekopdracht anders te verwoorden

: Onderhoud en herstellingen aan huurwoningen

Wat zit er allemaal in de servicekosten?

Waarom betaal ik servicekosten en kosten voor gas, water en elektriciteit? Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen en die te maken hebben met wonen. Bijvoorbeeld voor schoonmaak en werkzaamheden van de huismeester. U betaalt ook kosten voor de nutsvoorzieningen gas, water en elektriciteit.

werkzaamheden van de huismeester; schoonmaak en reparaties; gebruik van meubels.

Aan het begin van het huurcontract moet de verhuurder u informeren over de servicekosten.

Wat zijn niet verrekenbare servicekosten?

Algemeen – Niet-verrekenbare servicekosten zijn diensten zoals het glasfonds, zonnepanelen en het Servicefonds Kleine Herstellingen:

u betaalt per maand een vast bedrag. dit bedrag wordt niet afgerekend via de ‘afrekening servicekosten’.

Verrekenbare servicekosten zijn leveringen voor gas, water of elektra voor algemene ruimtes. Ook diensten zoals schoonmaak, tuinonderhoud of de complexbeheerder vallen daar bijvoorbeeld onder:

u betaalt per maand een voorschot. aan het eind van het jaar berekenen wij of er teveel of te weinig betaald is. Dit doen wij op basis van de echte kosten. Dit wordt jaarlijks voor 1 juli met u afgerekend via de ‘afrekening servicekosten’

Wat betekent doorberekenen van kosten?

Facturering over honorarium en kosten Wanneer je met een opdrachtgever een prijs overeenkomt kan het voorkomen dat je zowel een honorarium afspreekt als ook vergoeding voor reiskosten of andere kosten. De omzetbelasting moet dan over het geheel van de vergoedingen in rekening worden gebracht.

 • Stel, je hebt een opdracht voor een muurschildering.
 • Je hebt met de opdrachtgever afgesproken dat je daarvoor € 2.000 honorarium exclusief omzetbelasting krijgt, plus vergoeding voor materiaalkosten en reiskosten.
 • Stel dat die materiaalkosten € 230 bedragen en je reiskosten € 190.
 • Je factuur moet dan als volgt opgemaakt worden: Factuur,

Honorarium 2.000 Materiaalkosten 230 Reiskosten 190. Totaal exclusief btw 2.420 Omzetbelasting 21% 508 Totaal te betalen 2.928 Kostenberekening zonder omzetbelasting? Soms zie je dat alleen over het honorarium omzetbelasting wordt gefactureerd en over de in rekening gebrachte kosten niet.

Dat mag alleen in uitzonderingsgevallen. Het mag alleen gaan om kosten die de opdrachtgever had moeten maken, maar zijn voorgeschoten door jou als opdrachtnemer. Dat kunnen bij voorbeeld hotelkosten zijn wanneer je hebt moeten overnachten. Het mag echter nooit gaan om kosten die voortvloeien uit de inhoud van je opdracht zelf.

De bovenstaande factuur zou er als volgt uit kunnen zien, gesteld dat je bij voorbeeld € 200 extra hotelkosten hebt moeten voorschieten die voor rekening van de opdrachtgever hadden moeten komen: Factuur, Honorarium 2.000 Materiaalkosten 230 Reiskosten 190 Totaal exclusief btw 2.420 Omzetbelasting 21% 508,

 • Subtotaal inclusief btw 2.928 Voor u voorgeschoten kosten 200 Totaal te betalen 3.128 Hoe verwerk je dan de kosten als je ze doorberekent aan een opdrachtgever? Als je kosten doorberekent aan een opdrachtgever, heb je ze eerst zelf gemaakt.
 • Doorberekende kosten horen dus eerst in je kostenboekhouding te worden opgenomen.

Daarna worden ze doorberekend, en horen dan tot de opbrengsten. In bovengenoemde voorbeelden is sprake van materiaalkosten en van reiskosten. De materiaalkosten bedragen € 230. Je hebt daarvoor een factuur ontvangen van € 230 exclusief omzetbelasting. De omzetbelasting bedroeg 21% ofwel € 48,30.

 • Je betaalde dus € 278,30 maar de omzetbelasting vraag je terug, zodat je kostenpost € 230 bedraagt.
 • Je berekent daarom het bedrag van de kosten aan je opdrachtgever door exclusief de teruggevraagde omzetbelasting.
 • Zo ook bij de reiskosten.
 • Stel nu dat je de reiskosten hebt gemaakt omdat je enkele keren met de trein hebt gereisd.

Op kosten van openbaar vervoer drukt 9% omzetbelasting. Je hebt voor de trein in totaal € 207,10 uitgegeven; je hebt € 17,10 omzetbelasting teruggevraagd; je kosten bedragen dus € 190 en die bereken je door. Wat je nu zult opvallen is dat op die treinkosten 9% omzetbelasting is teruggevraagd, terwijl je bij doorberekening van die kosten 21% omzetbelasting op de factuur staat.

 • Dat moet omdat het omzetbelastingtarief moet worden toegepast dat geldt voor de hoofdprestatie.
 • Dat is niet erg wanneer de ontvanger van je factuur de omzetbelasting terug kan vragen.
 • Wanneer die dat niet kan, is dat jammer, maar niet anders.
 • Winst maken op doorberekening van kosten Wanneer je de kosten voor hetzelfde bedrag doorberekent als het bedrag dat je ervoor uitgegeven hebt, maak je geen winst op die kosten.

Maar soms kun je daar wél winst op maken. Dat doet zich bijvoorbeeld voor bij klussers. Die krijgen bij het inkopen van materiaal een afnamekorting van 10%. Die korting houden ze zelf, en de kosten berekenen ze meestal aan de klant door voor 100%. Daar is niets mis mee.

 • Verlies maken op kosten komt ook voor.
 • Vooral bij reiskosten.
 • Reiskosten worden vaak vergoed voor een standaardbedrag van € 0,19 per kilometer.
 • Vooral onderwijsinstellingen hebben daar een handje van.
 • Eigenlijk hoort dit het onderwerp van onderhandeling vooraf te zijn.
 • Wanneer je autokosten per kilometer gemiddeld € 0,40 zijn, zou je bij maken van de afspraken over je opdracht een vergoeding van € 0,40 per kilometer moeten voorstellen.

Wanneer je tòch accoord bent gegaan met € 0,19 per kilometer (in bovenstaand voorbeeld dus 1.000 kilometer x € 0,19) bereken je die door, echter verhoogd met 21% omzetbelasting. Je verlies is dan: 1.000 x 0,40 minus 1.000 x 0,19, ofwel € 210. Moet ik de kostenfacturen afgeven aan de opdrachtgever? Nee, de kosten die je maakt zijn jóuw kosten, en die zul je zelf moeten verantwoorden voor de belastingdienst.