Cruz del Tercer Milenio

Trucos | Consejos | Comentarios

HvornR Skal Man Betale Arveafgift?

HvornR Skal Man Betale Arveafgift?

Arveafgift er en skat, der skal betales, når man modtager arv efter en afdød person. Arveafgiften varierer afhængigt af arvens størrelse og ens relation til den afdøde.

Der er forskellige regler for, hvornår arveafgiften skal betales. Hvis man modtager arv fra ens ægtefælle eller registrerede partner, er der ingen arveafgift. Hvis man derimod modtager arv fra en anden slægtning, skal man betale arveafgift af beløb over en vis grænse.

Arveafgiften varierer også i forhold til størrelsen af arven. Jo større arven er, desto højere er procenten af arveafgift. Det er vigtigt at være opmærksom på, at man ikke behøver betale arveafgift, hvis arven er under et vis beløb. Der er også mulighed for at få forskellige fradrag, der kan mindske arveafgiften.

Det er vigtigt at være opmærksom på reglerne omkring arveafgift og sørge for at betale den korrekt. Hvis man ikke betaler arveafgiften, kan man risikere at få en bøde eller andre sanktioner. Det er derfor vigtigt at søge rådgivning hos en ekspert, der kan vejlede en i forhold til arveafgiften og hjælpe med at sikre, at man betaler den korrekt.

Der kan være mange forskellige situationer og forhold, der påvirker, hvornår og hvor meget arveafgift der skal betales. Derfor er det vigtigt at sætte sig ind i de gældende regler, søge rådgivning og sikre sig, at man betaler sin arveafgift korrekt.

Hvad er arveafgift?

Arveafgift er en skat, der skal betales til staten ved overførsel af arv. Når en person dør, efterlader vedkommende ofte penge, ejendom, værdipapirer eller andre aktiver, som skal fordeles mellem de efterladte. Arveafgiften træder i kraft for at sikre, at staten får en del af arven.

Hvem skal betale arveafgift?

Hvem skal betale arveafgift?

Arveafgiften skal betales af arvingerne, der modtager arven. Det er vigtigt at bemærke, at der er forskellige trin og satser for arveafgift afhængigt af arvingens relation til afdøde og værdien af arven.

Arveafgift skal normalt betales, når boet efter den afdøde er blevet fordelt. Afgiften pålægges både aktiver såsom penge og ejendomme samt andre værdier, der kan overføres som arv.

Hvad er arveafgiftssatserne?

Arveafgiftssatserne kan ændres fra tid til anden af staten, så det er vigtigt at konsultere de gældende love og regler. Nedenstående tabel giver et eksempel på de aktuelle arveafgiftssatser i Danmark (2021).

Værdi af arv Arveafgiftssats
Mindre end 315.800 kr. 0%
315.800 kr. – 1.051.200 kr. 15%
1.051.200 kr. – 2.100.400 kr. 23%
Over 2.100.400 kr. 36.25%

Det er vigtigt at bemærke, at arveafgiften kan variere afhængigt af arvingens relation til afdøde. Forældre, ægtefæller, samlevende og børn har normalt mere gunstige afgiftssatser end mere fjerne slægtninge eller personer uden familiesammenhæng.

Det anbefales altid at konsultere en skatteekspert eller en advokat for at få præcis information om arveafgiftssatser og eventuelle undtagelser eller lempelser, der muligvis er tilgængelige.

Hvem skal betale arveafgift?

 • Arveafgift er en skat, der skal betales på arven, som man modtager efter en afdød person.
 • I Danmark er det normalt arvingerne, der skal betale arveafgiften.
 • Arveafgiften beregnes på baggrund af arvens værdi og kan variere afhængigt af arvingens relation til afdøde.

Arvinger:

Arvingerne kan opdeles i fire forskellige grupper, som hver betaler forskellige satser af arveafgiften:

 1. Nære familiemedlemmer: Dette omfatter ægtefæller, registrerede partnere, livsarvinger (børn og børnebørn) samt forældre og bedsteforældre. Disse arvinger betaler den laveste sats af arveafgiften.
 2. Øvrige familiemedlemmer: Dette omfatter søskende, niecer og nevøer, samt personer i lige nedstigende linje fra afdøde. Disse arvinger betaler en højere sats af arveafgiften end de nære familiemedlemmer.
 3. Andre personer: Dette omfatter alle andre personer, der ikke er nære eller øvrige familiemedlemmer. Disse arvinger betaler en endnu højere sats af arveafgiften.
 4. Institutioner: Dette omfatter velgørenhedsorganisationer og visse offentlige institutioner. Disse arvinger betaler en lavere sats af arveafgiften end de andre grupper.
See also:  HvornR LøBer MæLken Til?

Undtagelser:

Der er visse undtagelser, hvor arveafgift ikke skal betales:

 • Hvis arven er under en bestemt værdigrænse, er der ingen arveafgift.
 • Arveafgiften kan også undgås, hvis afdøde har oprettet en gavepend med arvingerne, hvor arv allerede er overdraget før dødsfaldet.

Betaling af arveafgift:

Arveafgiften skal betales til Skattestyrelsen senest fire måneder efter afdødes dødsfald.

Værdi af arv Nære familiemedlemmer Øvrige familiemedlemmer Andre personer
Op til 300.000 kr. 0% 15% 25%
300.001-500.000 kr. 4% 19% 25%
500.001-2.600.000 kr. 15% 24% 36.25%
Over 2.600.000 kr. 36.25% 36.25% 36.25%

Beregning af arveafgift

Når man arver, skal man som regel betale arveafgift af den arvede sum. Arveafgiften beregnes ud fra arveafgiftsskalaen, som fastsætter forskellige satser afhængig af størrelsen af arven.

Arveafgiftsskalaen

Arveafgiftsskalaen består af flere trin, hvoraf hver trin har sin egen procentsats:

Arv op til Afgiftssats
0 – 340.000 kr 0%
340.000 kr – 1.420.000 kr 15%
1.420.000 kr – 2.280.000 kr 27%
2.280.000 kr og derover 36.25%

Beregningseksempel

Lad os antage, at du arver 1.000.000 kr og ønsker at beregne arveafgiften:

 1. Først afgøres hvilket trin i arveafgiftsskalaen beløbet falder indenfor. I dette tilfælde er beløbet mellem 340.000 kr og 1.420.000 kr.
 2. Derefter beregnes afgiften ved at multiplicere beløbet med afgiftssatsen. I dette tilfælde er afgiften 1.000.000 kr * 15% = 150.000 kr.

Du skal derfor betale en arveafgift på 150.000 kr.

Husk, at dette er et eksempel, og at arveafgiften kan variere baseret på den faktiske arvede sum og den gældende arveafgiftsskala på det pågældende tidspunkt.

Undtagelser og fritagelser

Der er visse undtagelser og fritagelser, der kan påvirke, om man skal betale arveafgift eller ej. Nogle af de vigtigste undtagelser og fritagelser er:

Ægtefælle og registreret partner

Din ægtefælle eller registrerede partner er fritaget for at betale arveafgift, uanset arvens størrelse. Dette gælder dog kun, hvis der er tale om en reel ægtefælle eller registreret partner, og ikke en samlever. Hvis du og din ægtefælle har lavet en ægtepagt, bør I være opmærksomme på, om denne ægtepagt har betydning for arveafgiften.

Trin- og adoptivbørn

Trin- og adoptivbørn er også fritaget for at betale arveafgift. Dette gælder, uanset om barnet er myndigt eller umyndigt. Bemærk dog, at adoptivbørn kun er fritaget, hvis adoptionen er blevet godkendt af de danske myndigheder.

Arv under beløbsgrænsen

Hvis arven er under beløbsgrænsen, skal der normalt ikke betales arveafgift. Beløbsgrænsen fastsættes årligt af Skatteministeriet og kan variere afhængigt af arveladens relation til arveladeren.

Nedsat arveafgift

I nogle tilfælde kan arveafgiftens sats blive nedsat. Dette kan for eksempel ske, hvis arvemassen går til velgørende formål eller til uddannelse af visse familiemedlemmer.

Særlige ejendomme

I visse tilfælde kan der gælde særlige regler for arveafgift ved arv af bestemte ejendomme, som for eksempel landbrugsejendomme eller kunstværker. Der kan være forskellige regler og fritagelser afhængigt af ejendommens art.

Forbehold og muligheder

Det er vigtigt at bemærke, at reglerne om arveafgift kan være komplekse og ændres løbende. Derfor er det altid en god idé at søge rådgivning hos en advokat eller revisor for at få en præcis vurdering af ens egen situation og muligheder for undtagelser eller fritagelser.

Særlige regler for fast ejendom

Når det kommer til arveafgift, er der særlige regler for fast ejendom, såsom huse, lejligheder og grunde.

Bodeling ved dødsfald

Hvis den afdøde var gift og ejede fast ejendom som ægtefælles ejendom eller fælleseje, kan den overlevende ægtefælle vælge at overtage ejendommen uden at betale arveafgift. Dette kaldes bodeling ved dødsfald.

See also:  Hvor Kan Man Se Love Island Uk?

Betaling af arveafgift

Hvis den afdøde ejede fast ejendom som særeje eller havde erhvervet ejendommen under ægteskabet, skal arveafgift betales af den overlevende ægtefælle, hvis han eller hun vælger at overtage ejendommen.

Arveafgiften beregnes på samme måde som for andre aktiver, baseret på arveloven og de til enhver tid gældende afgiftssatser.

Undtagelser og særlige regler

Der kan være undtagelser og særlige regler for fast ejendom i visse tilfælde, så det er altid en god idé at søge rådgivning fra en advokat eller revisor, der er specialiseret i arveret og skattemæssige spørgsmål.

Hvornår skal man indsende arveafgift?

Når en person i Danmark dør, skal arvingerne normalt betale arveafgift på arven. Arveafgiften skal betales inden for en bestemt tidsramme efter dødsfaldet. Her er nogle vigtige oplysninger om, hvornår man skal indsende arveafgift:

1. Tidsfrist for indsendelse af arveafgift

Tidsfristen for indsendelse af arveafgift afhænger af flere faktorer. Hvis boets værdi overstiger grænsen for arveafgiftspligt, skal arveafgiften normalt betales senest 6 måneder efter dødsfaldet.

Hvis boet er under arveafgiftsgrænsen, kan arveafgiften betales senest 1 år efter dødsfaldet.

2. Ekstra tid til indsendelse

I nogle tilfælde kan der gives ekstra tid til at betale arveafgiften. Dette kan ske, hvis boets værdi er uklar eller hvis der er særlige omstændigheder, der gør det vanskeligt at beregne arveafgiften.

Det er vigtigt at kontakte det relevante skattekontor for at anmode om en forlængelse af tidsfristen, hvis det er nødvendigt.

3. Konsekvenser af manglende betaling

Hvis arveafgiften ikke betales inden for tidsfristen, kan der pålægges renter og gebyrer. Desuden kan den manglende betaling føre til retlige konsekvenser.

Det er derfor vigtigt at sikre, at arveafgiften betales rettidigt for at undgå yderligere omkostninger og problemer.

Det er altid en god idé at søge professionel rådgivning fra en advokat eller revisor for at sikre, at man overholder alle regler og frister for arveafgift.

Konsekvenser af ikke at betale arveafgift

Hvis man ikke betaler arveafgift i Danmark, kan der være forskellige konsekvenser:

 • Bøde: Hvis man ikke betaler arveafgiften rettidigt, kan man blive pålagt en bøde. Størrelsen af bøden kan variere afhængigt af den skyldige afgift.
 • Rentetilskrivning: Hvis man ikke betaler arveafgiften inden for den fastsatte tidsramme, kan der pålægges renter. Renterne beregnes som en procentdel af den skyldige afgift og kan blive betydelige over tid.
 • Inkasso: Hvis man ikke betaler arveafgiften trods påmindelser og påkrav, kan afgiften inddrives gennem inkassoselskaber eller fogedretten. Dette kan medføre yderligere omkostninger og besvær.
 • Retlige konsekvenser: Hvis man gentagne gange undlader at betale arveafgift eller unddrager sig sin afgiftspligt, kan man blive retsforfulgt og stillet til ansvar for sin handling. Dette kan medføre retssag, erstatningsansvar eller andre juridiske konsekvenser.

Det er derfor vigtigt at sikre, at man betaler arveafgiften rettidigt for at undgå disse potentielle konsekvenser. Hvis man har spørgsmål eller behov for vejledning i forbindelse med betalingen af arveafgift, kan man kontakte de relevante myndigheder eller søge rådgivning hos en ekspert inden for skatteret.

Sådan betaler du arveafgift

Betalingsprocedure

For at betale arveafgiften, følg nedenstående trin:

 1. Find ud af, hvilket beløb du skal betale i arveafgift. Dette kan beregnes ved at anvende de gældende satser og regler.
 2. Kontakt Skattestyrelsen for at få specifikke oplysninger om betalingen af arveafgiften. Du kan finde kontaktoplysningerne på deres hjemmeside.
 3. Udfyld og indsend arveafgiftsangivelsen til Skattestyrelsen. Du kan normalt finde denne formular på deres hjemmeside eller få den tilsendt via post.
 4. Betal arveafgiften inden for den fastsatte betalingsfrist. Dette kan normalt gøres ved at overføre beløbet til Skattestyrelsens bankkonto eller betale via deres online betalingssystem.
 5. Bevis, at du har betalt arveafgiften ved at gemme dokumentation for betalingen, f.eks. kvitteringer eller bankudskrifter.
See also:  HvornR Var Vikingetiden?

Undtagelser og dispensationer

I visse tilfælde kan der være undtagelser eller dispensationer for betaling af arveafgift. Dette kan for eksempel gælde, hvis arven skal fordeles mellem ægtefæller, hvis der er særlige familiemæssige omstændigheder, eller hvis arven består af visse aktiver, der er fritaget for afgift.

Hvis du mener, at du kan være berettiget til en dispensation eller undtagelse, bør du kontakte Skattestyrelsen for at få yderligere vejledning og oplysninger om dine muligheder.

Straf for manglende betaling

Hvis du ikke betaler arveafgiften inden for den fastsatte frist eller undlader at indgive arveafgiftsangivelsen, kan der pålægges strafafgifter og renter. Disse straffe kan variere afhængigt af beløbet, der skal betales, og den tid, der er gået siden betalingsfristen.

Det er vigtigt at overholde fristerne og betale arveafgiften korrekt for at undgå eventuelle straffe eller sanktioner fra Skattestyrelsen.

Beskatning af udenlandske arv

Hvis du modtager arv fra udlandet, kan der være særlige regler og procedurer for betaling af arveafgiften. Du skal muligvis kontakte Skattestyrelsen for at få yderligere vejledning og indsende supplerende dokumentation eller oplysninger.

Det er vigtigt at være opmærksom på forskellene i reglerne for arveafgift i Danmark og andre lande for at sikre, at du overholder alle relevante love og betaler den korrekte afgift.

Nyttige kontaktoplysninger
Institution Kontaktinformation
Skattestyrelsen Tlf: 12345678
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.skat.dk

Spørgsmål og svar:

Hvad er en arveafgift?

En arveafgift er en skat, som man skal betale, når man modtager arv eller gave fra en person, der er afgiftspligtig heri. Afgiften beregnes på baggrund af værdien af arven eller gaven.

Hvornår skal man betale arveafgift?

Arveafgift skal betales inden for 6 måneder efter dødsfaldet eller efter modtagelsen af gaven. Hvis man ikke betaler til tiden, kan der påløbe renter og gebyrer.

Hvad er satserne for arveafgift?

Satserne for arveafgift varierer afhængigt af arvemodtagerens relation til afdøde. For nærtstående personer som ægtefæller og børn er afgiften normalt lavere end for mere fjerne slægtninge eller personer uden familierelation til afdøde. Der findes forskellige skattesatser alt efter arvens størrelse.

Hvordan beregner man arveafgiften?

Arveafgiften beregnes som en procentdel af værdien af arven eller gaven. Satserne for afgiften varierer afhængigt af arvemodtagerens relation til afdøde. Man kan finde en afgiftsberegner online, som kan hjælpe med at beregne den præcise afgift.

Kan man undgå at betale arveafgift?

Der findes visse muligheder for at minimere eller undgå arveafgift ved hjælp af arveafgiftslovens regler. Dette kan omfatte oprettelse af testamente, overdragelse af ejendom før døden eller anvendelse af forskellige skattefritagelser. Det anbefales at søge rådgivning fra en advokat eller revisor for at få en detaljeret gennemgang af ens individuelle situation.

Hvordan beregnes arveafgiften?

Arveafgiften beregnes på grundlag af arvens værdi samt slægtskabet mellem arveladeren og arvingen. Der findes en progressiv skala for arveafgifter, hvor afgiften stiger i forhold til arvens værdi. Jo tættere slægtskabet er, desto lavere er afgiften.

Kan man undgå at betale arveafgift?

Der er visse tilfælde, hvor det er muligt at undgå at betale arveafgift. Det kan eksempelvis være, hvis arven går til en ægtefælle, en registreret partner eller en samlever, der har haft fælles bopæl med arveladeren i mindst to år. Der er også visse beløbsgrænser, hvor arveafgiften ikke skal betales, hvis arven ligger under disse beløb.