Waarom Verdienen Directeuren Van Goede Doelen Zoveel?

Waarom Verdienen Directeuren Van Goede Doelen Zoveel
De reden voor de hoge salarissen is de grote verantwoordelijkheid die de functie met zich meebrengt. Het realiseren van maatschappelijke doelen vraagt om kwalitatief goed personeel. Daar hoort ook professioneel leiderschap bij met een gepaste beloning die past bij de omvang en complexiteit van een organisatie.

Wat is het salaris van de directeur van Kika?

Salaris directeur Kika – Stichting kinderen kankervrij werft fondsen voor onderzoek naar kinderkanker. Ze financiert onderzoeken naar kinderkanker, om zo behandelingen te kunnen verbeteren. De stichting is in 2002 gestart en in de afgelopen jaren heeft de stichting een hele hoop mooie doelen bereikt en veel kunnen betekenen voor de zieke kinderen. Salaris directeur Kika: €123.000.

Wat verdient de directeur van de voedselbank?

Normen voor salarissen – Onze Raad van Toezicht bepaalt het salaris van onze bestuurders. Het voldoet aan alle regels van de overheid en de branche. Dit zijn:

 • de CBF-Erkenning
 • de Balkenende-norm/WNT-norm
 • de norm van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland.

Deze normen houden rekening met de zwaarte van de functie en de complexiteit en grootte van de organisatie. In de richtlijn van de branchevereniging staat een maximum van € 173.960 (2022) als jaarsalaris van een directeur. Lees meer over de salarissen of bekijk de verantwoording van onze inkomsten en uitgaven in ons,

Welke directeur verdient het meest?

Bob van Dijk (Prosus) best betaalde bestuursvoorzitter En dat betaalt zich uit voor Bob van Dijk. Door extra uitkeringen kwam zijn beloning de vorige keer uit op 38,6 miljoen euro, het afgelopen jaar was het 15 miljoen euro.

Wat verdient de directeur van Plan Nederland?

Vragen over inkomsten en uitgaven van Plan International Terug naar algemene Hoeveel van de inkomsten wordt besteed aan projecten? Plan International vindt het heel belangrijk om efficiënt en doelmatig om te gaan met de bijdragen van sponsors. Van elke euro besteedt Plan International 89 cent aan de doelstellingen van Plan, waarvan de voorbereiding, het beheer en de uitvoering van projecten in ontwikkelingslanden verreweg de belangrijkste is.

Hoe weet ik dat mijn geld goed terecht komt? Wij zijn weliswaar geen commercieel bedrijf, maar moeten net zo goed investeren in de organisatie, bijvoorbeeld in goed personeel, een betrouwbare donateursregistratie en een financieel systeem. Plan wil natuurlijk op een efficiënte en doelmatige manier omgaan met geld van sponsors en donateurs.

Van elke euro die er binnenkomt, besteden we 89 cent aan onze doelstellingen om de situatie van kinderen in ontwikkelingslanden te verbeteren en het bewustzijn daarvoor te verhogen. In ons jaarverslag, via social media en op de website leggen we verantwoording af over de,

 • Hoe transparant zijn jullie? Plan International informeert donateurs, bedrijven die ons steunen en andere sponsoren duidelijk over de besteding van de inkomsten.
 • In ons staat meer over onze projecten en activiteiten en wie we hiermee bereikt hebben.
 • Hierin is ook onze jaarrekening opgenomen.
 • Jaarverslagen van eerdere jaren zijn ook te vinden op onze website, net als informatie over onze werkwijze en projecten.

Hoeveel verdient de directeur van Plan International Nederland? De directeur van Plan International Nederland, Garance Reus, verdient € 120.563 euro bruto per jaar inclusief vakantiegeld. De hoogte van het salaris wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en wordt jaarlijks geactualiseerd.

 1. Hierbij wordt de zogeheten beloningsregeling voor directeuren van goededoelenorganisaties van Goede Doelen Nederland gevolgd.
 2. Het salaris van onze directeur is lager dan het maximum bruto jaarsalaris van 173.960 euro zoals vastgesteld in deze beloningsregeling.
 3. Waarom verdient de directeur dit salaris? Plan International Nederland is een professionele organisatie en beschikt jaarlijks over een groot budget.

Hiermee werken we aan een betere toekomst en gelijke rechten voor kinderen wereldwijd, met speciale aandacht voor meisjes. Garance Reus geeft leiding aan ruim 120 medewerkers en is eindverantwoordelijk voor alles wat er in de organisatie gebeurt. Een uitgebreide toelichting is te vinden in ons,

Heeft Plan ook keurmerken? Plan International Nederland is sinds 1998 een Erkend Goed Doel en lid van, Dat betekent dat Plan International Nederland voldoet aan strenge kwaliteitseisen die zijn erkend en worden getoetst door toezichthouder, Plan International Nederland werft fondsen op basis van de gedragscodes van Goeden Doelen Nederland en het CBF.

In haar bedrijfsvoering voldoet Plan International Nederland aan de Code voor Goed Bestuur, conform de richtlijnen van de commissie-Wijffels uit 2005. Plan International Nederland is bovendien ISO:9001-2008 gecertificeerd en voldoet daarmee aan de ISO richtlijnen voor kwaliteitsborging. Gratis verzending De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund. om de website optimaal te gebruiken. : Vragen over inkomsten en uitgaven van Plan International

Wat verdient de directeur van Greenpeace?

Greenpeace Nederland: salaris oud directeur €110.000 (11 maanden), salaris directeur €100.000 (12 maanden), salaris directeur €3.000(1 maand, 90 % aanstelling) Habitat for Humanity Nederland: salaris directeur €99.821. HandicapNL: salaris directeur €128.374. Nederlandse Hartstichting: salaris directeur €192.617.

Wat is het salaris van de directeur van Artsen zonder Grenzen?

Managementmodel – Artsen zonder Grenzen komt tot een totaalscore van 585 punten (van de maximaal mogelijke score van 600). In ons managementmodel krijgt de algemeen directeur hiervan 92% of 538 punten toebedeeld en alle leden van het managementteam 80% of 486 punten.

 1. Volgens het bezoldigingsschema van Goede Doelen Nederland zijn de maximale jaarinkomens die corresponderen met die puntentoekenning, respectievelijk € 156.754 en € 138.020 (2019).
 2. De in de adviesregeling genoemde jaarinkomens zijn exclusief pensioenpremies en werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid.

Artsen zonder Grenzen hanteert een functie-inschaling die tot lagere bedragen leidt. Het brutojaarsalaris van onze directeur bedraagt € 123.346 per jaar, inclusief vakantietoeslag. (over 2021). Artsen zonder Grenzen betaalt geen pensioenbijdragen boven het wettelijk maximum van € 107.593 (2019) als pensioengevend salaris.

Wat verdient de directeur van Unicef?

Inkomen directeur UNICEF Nederland Het jaarinkomen van onze directeur Suzanne Laszlo bedroeg in 2022 138.000 euro (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Veel mensen kijken extra kritisch naar salarissen van de directie van goede doelen.

Wat verdient de directeur van de Zonnebloem?

Betaalde directie Het salaris van directeuren in de goede doelenbranche ligt gevoelig en onder een vergrootglas. We weten dat al jaren dezelfde, verouderde lijstjes van salarissen van directeuren op sociale media en internet te vinden zijn. Naar aanleiding hiervan krijgen wij regelmatig vragen.

Daarom hechten wij als Zonnebloem grote waarde aan openheid en transparantie. De normen ten aanzien van directiesalarissen in de goede doelenbranche zijn sinds 2005 vastgelegd in de ‘Regeling beloning directeuren’ van Goede Doelen Nederland (zie goededoelen.nl). Elk lid van deze branchevereniging voor goede doelen volgt deze regeling en blijft binnen de normen ervan.

Eén van de zaken die is vastgelegd in deze regeling is dat de hoogte van het directiesalaris samenhangt met de zwaarte van de functie. En die hangt uiteraard samen met de omvang van het goede doel, de jaaromzet en de complexiteit van de organisatie. Bij de Zonnebloem spelen hierbij de volgende aspecten een rol:

De Zonnebloem realiseert een jaaromzet van ruim 18 miljoen euro. Geld dat uiteraard verantwoord en transparant besteed dient te worden. Er zijn ongeveer 30.000 Zonnebloemvrijwilligers actief, die zich verspreid over heel Nederland inzetten voor een kwetsbare groep mensen. De Zonnebloem is voor haar financiering voornamelijk afhankelijk van jaarlijkse donaties van 310.000 particulieren, vermogensfondsen en bedrijven. De Zonnebloem beschikt over een cruiseschip met 7 betaalde medewerkers. De vrijwilligers in het land worden ondersteund door een team van 99 werknemers.

Het salaris van directeur Marc Damen bedroeg in 2021 € 138.191 (inclusief vakantiegeld). De beloning blijft daarmee ruim onder de maximumgrens van functiegroep I. De directeur van de Zonnebloem verdient minder dan directeuren met een vergelijkbare functiezwaarte in andere sectoren.

Dat is logisch, we zijn per slot van rekening een goed doel. Uiteraard gaan wij zorgvuldig en uiterst kritisch met gegeven geld om. En daar hoort een efficiënte en effectieve organisatie bij. Een organisatie met een duurzaam beleid, waarmee we nog lang van grote betekenis kunnen zijn voor mensen met een lichamelijke beperking.

Een organisatie met gemotiveerde mensen, een zo hoog mogelijk rendement, goede samenwerking met het bedrijfsleven, slimme werkprocessen, creatieve slimheid en professionaliteit. Zo’n organisatie verdient een directeur die hieraan op kundige wijze leiding geeft.

Wat verdient de directeur van Amnesty International?

Beloning directeur – Bij de bepaling van het salaris van onze directeur volgt Amnesty Nederland de adviesregeling ‘Beloning Directeuren van Goede Doelen’ van Goede Doelen Nederland. Ons bestuur toetst met enige regelmaat het salaris van de directeur aan de norm voor een maximaal jaarinkomen.

Dat gebeurde voor het laatst in 2019 bij de voorbereiding van de aanstelling van onze nieuwe directeur per 1 januari 2020. Toen was de voor deze functie geldende norm € 129.599 als maximaal bruto jaarinkomen bij een 40-urige werkweek (exclusief pensioen- en sociale verzekeringslasten). Het bruto jaarinkomen (voltijdsaanstelling, exclusief pensioen- en sociale verzekeringslasten) van onze directeur Dagmar Oudshoorn bedraagt in 2020 € 126.198.

Haar jaarinkomen voldoet daarmee ruim aan de Goede Doelen Nederland-norm voor een maximaal jaarinkomen. Zie voor een uitgebreidere toelichting op de beloning van de directeur onze jaarrekening. De directeur is te bereiken via [email protected], Voor overige zaken kun je contact opnemen met het Servicecenter 020-626 44 36.

See also:  Waarom Duurt Windows 10 Update Zo Lang?

Waarom verdienen CEO’s zoveel?

Waarom CEO’s zoveel verdienen Ze maken belangrijke beslissingen die grote impact hebben op het bedrijf en de toekomst van het bedrijf. Hier staat dan ook vaak een flink salaris tegenover. Naast een basisloon krijgt hij of zij ook vaak bonussen die afhangen van de prestaties en het behalen van doelstellingen.

Wat verdient de directeur van de Staatsloterij?

Bij de Nederlandse Loterij, waar onder andere de staatsloterij onder valt, verdiende de CEO 274.000 euro.

Wat verdient de directeur van de Postcode Loterij?

Waarom betalen we mee aan het activisme van de Postcodeloterij? Dat is namelijk al het geval als u bent aangesloten bij één van de Nationale Goede Doelen Loterijen; de Nationale Postcode Loterij, de BankGiroLoterij of de VriendenLoterij. Per jaar gaat er ruim €500 miljoen naar in totaal meer dan 100 ontvangende partijen.

 • Daar zitten clubs bij die absoluut niet uw belangen dienen.
 • Activistische organisaties Zo heeft Urgenda al €8,3 miljoen mogen opstrijken.
 • Voor dat geld is de organisatie hard gaan vechten om via de rechter af te dwingen dat de uitstoot van broeikasgassen met tenminste 25% verminderd moet worden in 2020.

Als u uw portemonnee trekt om die warmtepomp te kopen, dan weet u wie u daarvoor mag bedanken. VluchtelingenWerk kreeg over de laatste 30 jaar maar liefst €295 miljoen. Meer dan de helft van hun operationele budget krijgen ze van uw geld. Daardoor is een asielindustrie ontstaan die baat heeft bij het op grote schaal binnenhalen van vluchtelingen.

Om onder meer dat tempo van massa-immigratie nog wat te versnellen, ging een bedrag van €377,5 miljoen naar Artsen zonder Grenzen, een partij die haar hand niet omdraait voor het opzetten van een veerdienst tussen Afrika en Europa. Ook Oxfam Novib mocht zich verheugen op €404,3 miljoen. Het is te hopen dat het dit keer niet opgaat aan seksfeestjes met kindprostituees, na een dag van noeste arbeid om onrechtvaardigheid in de wereld aan te pakken.

Nauw verbonden daaraan is de Clinton Foundation, die €31,4 miljoen kreeg. Deze steenrijke stichting, onder bezielende leiding van Bill en Hillary Clinton, heeft te maken met een leegloop van donateurs doordat er sterke verdenkingen zijn dat dit een pay-to-play vehikel is voor de verrijking van voornoemd echtpaar.

Greenpeace kreeg €70,7 miljoen. Zouden ze hiervan nog wat delen met Extinction Rebellion, een organisatie die oproept het overtreden van de wet zelfs tot een revolutie waarin ‘sommige mensen zouden kunnen sterven’? En hoe zit het met Human Rights Watch, goed voor €13,6 miljoen, een enthousiast ondersteuner van de anti-Israël Boycot, Divest and Sanctions (BDS) campagne? De voorheen redelijke organisatie Amnesty International (€90,7 miljoen) houdt zich nu vooral bezig met progressieve stokpaardjes zoals LHBT en migranten.

Zelfs in uw eigen huiskamer wordt u geraakt door het bestedingspatroon van de Nationale Postcode Loterij. Wakker Dier (€3,9 miljoen) wakkert uw schuldgevoel over het eten van vlees aan. De Dierenbescherming (€43 miljoen) voert actief campagne om vlees uit te bannen.

Milieudefensie (€35,8 miljoen) doet niets liever dan u uw auto uitjagen. Activisme bedrijven De Nationale Goede Doelen Loterijen maken structureel ongelukkige of bewust kwaadaardige keuzes in het kiezen van hun goede doelen. Geld geven aan goede doelen is iets wat menig Nederlander aan het hart gaat. Natuurlijk wil iedereen mensen helpen die het hard nodig hebben.

Niemand heeft een hart van steen en het steunen van goede doelen hoort bij onze cultuur. Des te wranger dat een dergelijk nobel sentiment misbruikt wordt om politiek te bedrijven. Het is hoog tijd dat de selectie van goede doelen wordt gedepolitiseerd.

Het loterijgeld van de Nederlandse burgers is niet bedoeld om activisme mee te bedrijven. Help mensen die het nodig hebben, maak mensen blij. Hoe anders is het te verklaren dat het schrijfsel ‘Het water komt’ van onheilsprofeet Rutger Bregman wordt gesponsord door de Nationale Postcode Loterij? Bregman is een notoir activist en klimaatalarmist die met zijn recente werk een feitenvrij relaas heeft gepubliceerd.

Wat heeft de Postcode Loterij met dit activistische materiaal te schaften? Geen goede deal Mocht u los van de steun aan activistische doelen denken dat de Postcode Loterij nog steeds een goede deal voor u is, rekent u dan even mee. De Nationale Postcode Loterij ontving in 2018 ruim één miljard euro aan inkomsten.

Daarvan werd €500 miljoen (50%) besteed aan goede doelen. Het gigantische bedrag van €200 miljoen (20%) ging op aan de organisatie en verkoopkosten. Directeur Poelmann mocht zelf een riant salaris van €240.000 per jaar opstrijken. Door slim inkopen en giften kon weliswaar de gevoelswaarde van de prijzen opgedreven worden, maar in essentie gaat nog steeds maar 30% van de inkomsten terug naar de kopers van de loten.

Stelt u zich eens voor dat u een loterij met tien vrienden organiseert. U brengt met zijn allen €100 bij elkaar. Eén van de vrienden, de organisator, geeft aan dat hij helaas €20 aan administratiekosten in rekening moet brengen. €50 gaat naar lokale goede doelen, waaronder het inbrekersgilde, de lokale knokploeg en de activist die eindeloos procedures voert, gewoon omdat het kan.

Met een toss-up wordt de winnaar bepaald en die gaat met slechts €30 – en een croissantje van het lokale bakkertje, die het wel een sympathiek initiatief vindt – naar huis. Klinkt dit u als een goede deal? Dit is wel wat u krijgt als u deelneemt aan de postcode loterij. In scherpe tegenstelling, keerde de Staatsloterij maar liefst 66% uit in 2018, oftewel €66 in het voorbeeld hierboven.

Als u de beste kansen wilt hebben, kunt u veel beter daaraan deelnemen. Mocht u na het lezen van dit artikel uw lidmaatschap van de Postcode Loterij willen opzeggen, dan kan dat via hun website. : Waarom betalen we mee aan het activisme van de Postcodeloterij?

Hoeveel verdiend directeur Schiphol?

Column: De Mickey Mouse-competitiesalarissen van Schiphol Het jaarverslag van Schiphol maakt duidelijk dat leden van het Management Team het moeten doen met een gemiddeld Mickey Mouse-competitiesalaris. In 2022 kreeg ex-CEO Dick Benschop een vast salaris van € 443.604.

Iets’ meer dan de in de regel € 324.326 dat de gemiddelde Eredivisie-voetballer verdient. Voor Benschop geen vertrekbonus, geen afkoopsom en in de toekomst waarschijnlijk ook geen standbeeld op de luchthaven. De € 73.934 die Benschop voor de maanden november en december kreeg (zijn contract liep tot eind december 2022), terwijl interim-CEO Ruud Sondag al was begonnen, was voor hem natuurlijk lekker meegenomen.

Wel waren het dubbele kosten voor de luchthaven, want ook Sondag kreeg voor november en december in totaal € 73.934. Je hebt bij dit soort salarissen toch altijd de salarissen van bagage- en beveiligingsmedewerkers in je achterhoofd Zorg goed voor je personeel, zorg dat ze het naar hun zin hebben, laat ze niet gaan, want je moet er nieuw personeel voor terughalen die je meer moet betalen.

Het zijn de adviezen die je als ondernemer deze dagen steeds vaker hoort. Zo kijken ze er bij Schiphol blijkbaar niet naar. Slechts een lid (Carsouw, red.) van het Management Board dat in 2022 van start ging, is nog werkzaam bij de luchthaven. COO Birgitte Otto vertrok na twintig jaar. Voor haar lag er nog wel (een afkoopsom) van bijna vier ton (€ 377.064) in een lade.

Volgens de luchthaven ging zij weg om de volgende reden: ‘In lijn met de door Royal Schiphol Group uitgevoerde reorganisatie (project Reset) en de wens van een efficiëntere bedrijfsvoering heeft de Raad van Commissarissen (RvC) besloten de omvang van de Raad van Bestuur terug te brengen van vier naar drie leden.

 1. Daarom vertrok Birgit Otto als Executive Vice-President en Chief Operations Officer een paar maanden eerder (op 31 mei 2022) en werd niet vervangen’.
 2. Meer dan twintig jaar ervaring weg, waar zij overigens wel voor werd bedankt in het jaarverslag.
 3. Een half jaartje later heeft de RvC ook de arbeidsovereenkomst van Executive Vice-President en Chief Operations Officer, Hanne Buis, beëindigd wegens een verschil van mening.
See also:  Wanneer Dokter Bellen Bij Ondertemperatuur?

“Hanne, bedankt voor de afgelopen achttien jaar en tuut, tuut, tuut, de groetjes van Ruud.” Ondertussen is de luchthaven druk op zoek naar een permanente CEO die interim CEO Sondag moet opvolgen, zo staat te lezen in het financiële jaaroverzicht. Wat ga ik daar verdienen, zal die nieuwe CEO zich afvragen? Ja, een Mickey Mouse-competitiesalaris.

Interesse in een andere functie in het Management Team, dan verdien je maximaal 85% van wat de CEO verdient. De salarissen (exclusief pensioenregelingen, e.d.) waren in 2022 als volgt: Ruud Sondag (CEO sinds 1 november 2022): € 73.934 Dick Benschop (CEO tot 31 oktober 2022): € 443.604 Robert Carsouw (CFO): € 377.064 Hanne Buis (COO): € 377.064 Birgit Otto (COO tot 31 mei 2022): € 157.380 Was/is elke euro voor de leden van het Management Board van Schiphol er één te veel? Ex-trainer van Ajax Alfred Schreuder, volgens de statistieken een van de slechtste trainers uit de Ajax-geschiedenis, had het beter voor elkaar met een afkoopsom van (volgens de Telegraaf) € 1,5 miljoen.

Volgens velen geslachtofferd voor het falen van het gehele team. Hoe zit dat met Benschop, Buis en Otto? Gaat Schiphol de weg naar de top weer vinden en met welke topcoach(es)? Of wordt de luchthaven een middenmotor in de Mickey Mouse-competitie met bijpassende salarissen? En misschien iemand halen met ervaring in het leiding geven aan een luchthaven? Arjen Lutgendorff : Column: De Mickey Mouse-competitiesalarissen van Schiphol

Wat is het salaris van de directeur van het Rode Kruis?

Het salaris van de directie van het Nederlandse Rode Kruis Voordat je een donatie doet aan een goed doel, wil je natuurlijk zeker weten dat jouw geld goed besteed wordt. Bij het Rode Kruis doen we er alles aan om te zorgen dat donaties terechtkomen bij mensen in nood.

Maar uiteraard moeten we ook onze medewerkers betalen. We vinden het belangrijk om daar transparant over te zijn. Daarom lees je hieronder wat het salaris is van onze directie. In 2021 is het jaarsalaris van de algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis, Marieke van Schaik, vastgesteld op €144.000, inclusief vakantiegeld.

De sociale lasten en pensioenpremie bedragen €29.000. Zij ontvangt geen eindejaarsuitkering. De directeur nationale hulp en verenigingsmanagement (tot 2022 Joke Hoekstra) ontvangt een jaarsalaris van €131.000 inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Wat verdienen de directeuren van goede doelen?

Salaris directeur goede doelen – Er is sinds 2005 een regeling waarbij er een maximale norm is voor het jaarinkomen, vakantiegeld en eindejaarsuitkeringen van deze werknemers. Dit bedrag is aangepast in 2021 naar maximaal € 168.893. Deze regeling is afgeleid van het maximum wat rijksambtenaren krijgen, wanneer je in dienst bent van de overheid.

Per organisatie is er specifieke informatie te vinden over het jaarinkomen van een directeur, voorzitter of bestuurder. Wij keken naar de meest bekende goede doelen en kunnen je alvast verklappen: ze verdienen een rijk belegde boterham. Zo keken we naar ALS Nederland, waarbij het jaarinkomen van de directeur € 88.868 bedraagt.

Het salaris van de directeur van Dierenlot is € 119.800, het salaris directeur Rode Kruis € 144.000, het salaris directeur Vluchtelingenwerk € 161.000 en bij de directeur van Kika moet je denken aan zo’n € 123.000. Ook de directeuren van loterijen verdienen een aardig zakcentje.

Zo verdiende de directeur van de Nationale Postcode Loterij in 2018 maar liefst € 240.000. Bedenk hierbij wel dat de Postcode Loterij maar liefst één miljard aan inkomen binnen haalde. Met deze opsommingen kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Zo verdient de directeur van Save The Children meer dan € 139.900 en de topman van KWF verdient maar liefst meer dan € 151.000.

De uitschieters in de lijst vonden we bij de Nederlandse Hartstichting, waarbij het jaarsalaris € 153.991 bedroeg. Eén van de weinige organisaties die uitsluitend werkt met vrijwilligers is De Voedselbank. Zij betalen dus geen salarissen. Ook deze organisatie vergt kwalitatief personeel en leiderschap.

Wat verdient de directeur van het Reumafonds?

Veelgestelde vragen over ReumaNederland • ReumaNederland De meest gestelde vragen aan ReumaNederland hebben wij voor je op een rij gezet. Staat je vraag er niet tussen? Wij helpen je graag verder, neem je hiervoor met ons op. ReumaNederland heeft geen individuele leden.

 1. Je kunt dus geen lid worden, wel donateur, collectant en ervaringsdeskundige.
 2. Ijk hoe je kunt helpen met geld, tijd of ervaring.
 3. Als je zelf reuma hebt, kun je lid worden van een bij jou in de buurt,
 4. Jazeker, ReumaNederland draagt sinds 1997 het CBF-Keur: het keurmerk voor verantwoorde werving en besteding van fondsen.

Sinds 2016 is dit keurmerk gewijzigd in een erkenningsregeling. Vanaf dat moment is ReumaNederland erkend als goed doel door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), de organisatie die toeziet op verantwoorde werving en besteding van fondsen. Hieraan zien donateurs dat het geld dat zij aan ReumaNederland doneren goed besteed is.

Zo mogen we niet meer dan 25% van onze inkomsten besteden aan fondsenwerving. ReumaNederland zit ruim onder die norm met 16,9% (jaarverslag 2019). Je kunt ReumaNederland steunen door geld over te maken naar: NL64ABNA 0433 533 633, t.n.v. St. ReumaNederland, Amsterdam via een eenmalige gift via iDEAL of een machtiging.

Daarmee steun je de strijd tegen reuma. Met vaste inkomsten kan ReumaNederland reumaonderzoek goed plannen, nu én in de toekomst. Giften op ons oude rekeningnummer ( NL86RABO 0123 0400 00, t.n.v. St. ReumaNederland, Amsterdam) worden gewoon door de bank verwerkt.

Het is heel eenvoudig om op de informatiepagina´s de teksten uit te printen, door te sturen naar jezelf of een bekende (bijvoorbeeld via e-mail), of als pdf te downloaden. Hiervoor klik je links van de teksten op de iconen: UitprintenDelen/doorsturenDownloaden

ReumaNederland registreert je contactgegevens als je je via onze website hebt aangemeld als donateur, vrijwilliger of ontvanger van de e-mailnieuwsbrief. Je kunt je gegevens altijd wijzigen of laten weten minder of niet meer benaderd te willen worden.

Ijk daarvoor bij de informatie voor of, De Belastingdienst heeft ReumaNederland aangewezen en geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat donateurs gebruik kunnen maken van belastingvoordeel; een deel van de gift kan men via de belasting terugkrijgen. De hoogte van het aftrekbare bedrag is afhankelijk van het inkomen.

ReumaNederland hoeft bij betalingen aan onderzoek en andere activiteiten geen belasting af te dragen. Meer informatie over het doorgeven van je klacht of opmerking over ReumaNederland vind je, Wij krijgen soms vragen over het salaris van onze algemeen directeur.

Dat begrijpen wij en daar zijn wij ook open in. Sinds 1 januari 2020 is Jan-Willem Förch de bestuurder/algemeen directeur van ReumaNederland. Jan-Willem Förch ontvangt voor zijn werk een bruto jaarsalaris van € 147.000 (dat is inclusief 8% vakantiegeld). Hij heeft geen bonus- of (auto)leaseregeling. De bestuurder/algemeen directeur draagt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van onze organisatie.

Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het salaris van de bestuurder wordt vastgesteld door onze Raad van Toezicht. Het voldoet aan alle regels van de overheid en de branche. Dit zijn de CBF-Erkenning, de Balkenende-norm/WNT-norm en de norm van de brancheorganisatie, Goede Doelen Nederland.

Deze normen houden rekening met de zwaarte van de functie en de complexiteit en omvang van de organisatie. Het brutosalaris van Jan-Willem valt ruim binnen deze normen. ReumaNederland is een belangrijke en ambitieuze maatschappelijke organisatie. Meer dan 2 miljoen mensen ervaren dagelijks de rem van reuma op hun leven.

En het is onze ambitie om die rem te laten verdwijnen. Daar werken wij aan met ongeveer 50 betaalde medewerkers, ruim 127.000 donateurs, ruim 40.000 vrijwilligers voor de collecte, 200 ervaringsdeskundigen, jaarlijks bijna 15 miljoen euro aan inkomen en een zeer brede en nauwe kring van cruciale relaties zoals behandelaars; onderzoekers in binnen- en buitenland, overheden; zorgverzekeraars en andere partijen in het reumaveld.

De bestuurder/algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor alles wat er vanuit de organisatie gebeurt, inclusief de correcte en zorgvuldige besteding van onze inkomsten. In 2019 (meest recente jaarverslag) werd van iedere euro 82 cent besteed aan het realiseren van onze doelen en ambities.18 cent werden besteed aan kosten om dat mogelijk te maken, zoals fondsenwerving, financiële zaken en de bedrijfsvoering.

: Veelgestelde vragen over ReumaNederland • ReumaNederland

Wat verdient de directeur van Varkens in Nood?

7.1. De directeur heeft het hoogste salaris binnen de organisatie, dit salaris bedraagt op jaarbasis bruto 46.000 euro, inclusief pensioen en vakantiegeld, voor een (meer dan) full time functie.

See also:  Waarom Manipuleert Een Borderliner?

Wat is het salaris van een directeur basisschool?

Je wordt ingedeeld in salarisschaal DA. Als beginnend directeur op een basisschool verdien je ongeveer € 2700 per maand en een directeur van een grote school kan tot € 3900 per maand verdienen. Gemiddeld zul je als directeur van een basisschool maandelijks € 3200 verdienen.

Wat zijn de best betaalde artsen?

Werken in loondienst geeft geen gelijke verdeling van inkomen, de cao ten spijt. Een peiling onder artsen laat grote inkomensverschillen zien tussen specialismen onderling, en tussen mannen en vrouwen. De inkomensverschillen tussen specialismen lopen op tot bruto 80.000 euro per jaar, oftewel het gemiddelde verschil tussen de twee uitersten van de goedverdienende anesthesioloog en de onderaan bungelende arts jeugdgezondheidszorg.

Dat blijkt uit een peiling onder 1350 artsen van begin dit jaar, uitgevoerd door werving- en selectiebureau BKV. Het gros van de deelnemers, 87 procent, werkt in loondienst. De inkomensverschillen ontstaan daarmee ondanks collectieve arbeidsovereenkomsten. De best betaalde specialismen zijn anesthesiologie, gynaecologie, kindergeneeskunde, interne geneeskunde en psychiatrie, met meer dan een ton per jaar.

Specialismen als urologie en heelkunde steken de veelverdieners naar de kroon met nog hogere salarissen, maar er zijn te weinig deelnemers in deze groepen om ze in de top te kunnen opnemen. Het minst verdienen artsen jeugdgezondheidszorg en artsen maatschappij en gezondheid met 60 tot 85.000 bruto per jaar.

Van de specialisten in loondienst verdient 90 procent tussen de 30.000 en 130.000 euro. Minder dan 2 procent zit boven de balkenendenorm van 181.000 euro. Een laag percentage; het Financieele Dagblad vond in juli dit jaar dat honderden medisch specialisten in loondienst bij UMC’s meer dan de minister president verdienen.

Uit een eerdere analyse van Medisch Contact bleek dat voor elke euro die een vrouwelijke arts verdient, haar mannelijke collega 1,30 euro op zijn rekening krijgt. Ook deze peiling van BKV laat zien dat mannen gemiddeld meer verdienen dan vrouwen. Op jonge leeftijd is het verschil enkele duizenden euro’s en het loopt met de leeftijd op tot 20.000 euro.

 1. Het inkomensverschil geldt nog niet voor beginnende aios, maar na beëindigen van de opleiding starten de vrouwen met een lager salaris.
 2. Dit inkomensverschil halen ze niet meer in.
 3. Voor deeltijd is gecorrigeerd door terug te rekenen naar het standaardaantal uren in de cao.
 4. Bij de groep medisch specialisten in de UMC’s is daarbij gekeken naar de invloed van werkervaring op het salaris.

Vrouwen met tien jaar werkervaring verdienen 90.000 euro bruto per jaar, mannen verzilveren dezelfde ervaring met jaarlijks ongeveer 112.000 euro. HC Lees ook

Vrouwelijke arts verdient minder dan mannelijke collega Hoe feminien of masculien zijn artsen in Nederland Hoe hoger het inkomen, hoe minder ziekenhuisopnamen

Mannelijke artsen verdienen 1,3 maal zoveel als vrouwelijke artsen

Wat verdient een huisarts netto?

Hoeveel verdient een huisarts? – Een huisarts verdient gemiddeld tussen de € 3460 (laag) en € 6500 (hoog) aan salaris (bruto). In de praktijk betekent dit dat je als huisarts een netto salaris verdient van tussen de €2633.92 (laag) en € 4130.33 (hoog) per maand gerekend met gemiddelde uren van een werkweek van veertig uren.

Wat verdient de directeur van VGZ?

Inkomen bestuurders zorgverzekeraars boven zorgnorm De meeste topbestuurders van zorgverzekeraars verdienen meer dan de norm die geldt voor bestuurders van zorginstellingen. Zo blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Zorgverzekeraars hoeven zich als enige in de zorg nog niet te voldoen aan inkomensnormen voor instanties die met publiek geld worden gefinancierd.

De Kamer vindt dat ze dat wel zijn, omdat ze gedeeltelijk met publiek geld gefinancierd worden. Inkomen Alleen de bestuurders van DSW en ASR verdienen minder dan de norm. ASR geeft geen gegevens maar zegt dat het salaris wel onder de norm ligt. De top drie zijn Menzis-topman Roger van Boxtel met 391.000 euro, zijn collega bij CZ met 415.000 euro en de VGZ-topman met 429.000 euro.

Zorgverzekeraars Nederland dat zij een maximumsalaris voor zorgverzekeraars opmerkelijk vinden omdat verzekeraars private ondernemingen zijn. Wet normering topinkomens De Wet normering topinkomens (WNT) moet de salarissen van bestuurders in publieke en semi-publieke overheid aan banden moeten leggen.

(Zorgvisie/ICT – | | Foto: ANP )Lees ook:

: Inkomen bestuurders zorgverzekeraars boven zorgnorm

Wat is het salaris van de directeur van het Rode Kruis?

Het salaris van de directie van het Nederlandse Rode Kruis Voordat je een donatie doet aan een goed doel, wil je natuurlijk zeker weten dat jouw geld goed besteed wordt. Bij het Rode Kruis doen we er alles aan om te zorgen dat donaties terechtkomen bij mensen in nood.

 1. Maar uiteraard moeten we ook onze medewerkers betalen.
 2. We vinden het belangrijk om daar transparant over te zijn.
 3. Daarom lees je hieronder wat het salaris is van onze directie.
 4. In 2021 is het jaarsalaris van de algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis, Marieke van Schaik, vastgesteld op €144.000, inclusief vakantiegeld.

De sociale lasten en pensioenpremie bedragen €29.000. Zij ontvangt geen eindejaarsuitkering. De directeur nationale hulp en verenigingsmanagement (tot 2022 Joke Hoekstra) ontvangt een jaarsalaris van €131.000 inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Wat verdient de directeur van de Zonnebloem?

Betaalde directie Het salaris van directeuren in de goede doelenbranche ligt gevoelig en onder een vergrootglas. We weten dat al jaren dezelfde, verouderde lijstjes van salarissen van directeuren op sociale media en internet te vinden zijn. Naar aanleiding hiervan krijgen wij regelmatig vragen.

Daarom hechten wij als Zonnebloem grote waarde aan openheid en transparantie. De normen ten aanzien van directiesalarissen in de goede doelenbranche zijn sinds 2005 vastgelegd in de ‘Regeling beloning directeuren’ van Goede Doelen Nederland (zie goededoelen.nl). Elk lid van deze branchevereniging voor goede doelen volgt deze regeling en blijft binnen de normen ervan.

Eén van de zaken die is vastgelegd in deze regeling is dat de hoogte van het directiesalaris samenhangt met de zwaarte van de functie. En die hangt uiteraard samen met de omvang van het goede doel, de jaaromzet en de complexiteit van de organisatie. Bij de Zonnebloem spelen hierbij de volgende aspecten een rol:

De Zonnebloem realiseert een jaaromzet van ruim 18 miljoen euro. Geld dat uiteraard verantwoord en transparant besteed dient te worden. Er zijn ongeveer 30.000 Zonnebloemvrijwilligers actief, die zich verspreid over heel Nederland inzetten voor een kwetsbare groep mensen. De Zonnebloem is voor haar financiering voornamelijk afhankelijk van jaarlijkse donaties van 310.000 particulieren, vermogensfondsen en bedrijven. De Zonnebloem beschikt over een cruiseschip met 7 betaalde medewerkers. De vrijwilligers in het land worden ondersteund door een team van 99 werknemers.

Het salaris van directeur Marc Damen bedroeg in 2021 € 138.191 (inclusief vakantiegeld). De beloning blijft daarmee ruim onder de maximumgrens van functiegroep I. De directeur van de Zonnebloem verdient minder dan directeuren met een vergelijkbare functiezwaarte in andere sectoren.

Dat is logisch, we zijn per slot van rekening een goed doel. Uiteraard gaan wij zorgvuldig en uiterst kritisch met gegeven geld om. En daar hoort een efficiënte en effectieve organisatie bij. Een organisatie met een duurzaam beleid, waarmee we nog lang van grote betekenis kunnen zijn voor mensen met een lichamelijke beperking.

Een organisatie met gemotiveerde mensen, een zo hoog mogelijk rendement, goede samenwerking met het bedrijfsleven, slimme werkprocessen, creatieve slimheid en professionaliteit. Zo’n organisatie verdient een directeur die hieraan op kundige wijze leiding geeft.

Wat verdiend basisschool directeur?

Salaris schooldirecteur 2023 – Niet geheel onbelangrijk: wat verdient een schooldirecteur? Het salaris in 2023 van een schooldirecteur is erg verschillend, omdat het voornamelijk afhankelijk is van het soort onderwijs. Zo verdient een schooldirecteur van een basisschool minder dan een schooldirecteur van een middelbare school.

Dit heeft te maken met de salarisschaal waarin het beroep valt. Een basisschool directeur valt in schaal 10 en een middelbare schooldirecteur in schaal 15. Ook leeftijd en het aantal jaar werkervaring spelen een grote rol in het bepalen van het schooldirecteur salaris. Een schooldirecteur op een basisschool verdient in 2023 een salaris rond de € 2.500 bruto per maand bij een fulltime dienstverband.

Bij een middelbare schooldirecteur kan het salaris in 2023 oplopen tot zo’n de € 6.000 bruto per maand. Daarnaast heeft een schooldirecteur vaak recht op secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een reiskostenvergoeding en verschillende opleidingsmogelijkheden.

Wat is het salaris van een directeur GGD?

Het gemiddelde maandsalaris bij GGD varieert vanaf ongeveer € 3.085 per maand voor een Procesmanager (m/v) tot ongeveer € 6.741 per maand voor een Algemeen Directeur (m/v).