Hur Länge Betalar Man Underhåll?

Hur Länge Betalar Man Underhåll
Du måste betala underhållsbidrag så länge ditt barn går i gymnasiet eller grundskolan, men längst tills barnet fyller 21 år. När barnet har fyllt 18 år ska du skriva ett nytt avtal med barnet i stället för med den andra föräldern och betala underhållsbidraget direkt till barnet.

Hur mycket ska man betala i underhåll för en 18 åring?

Vad är underhållsbidrag och underhållsstöd? – Underhållsbidrag är det som en förälder betalar. När du har fyllt 18 år ska underhållsbidraget betalas direkt till dig. Du och den förälder du inte bor med kan behöva komma överens om hur stort underhållsbidraget ska vara.

 • Pengarna ska användas till boende, mat och fritidsintressen.
 • Underhållsstöd är när Försäkringskassan betalar ut pengarna till den förälder som barnet bor hos.
 • Underhållsstödet betalas ut om föräldrarna inte kan komma överens om underhållsbidraget, eller om den förälder som ska betala inte kan betala, eller betalar för lite.

Förlängt underhållsstöd betalas ut direkt till dig som fyllt 18 år och pluggar heltid på gymnasiet, grundskolan eller motsvarande. Du kan få förlängt underhållsstöd till och med juni det år som du fyller 20 år. Förlängt underhållsstöd är 2 223 kronor i månaden.

Hur mycket ska en pappa betala i underhåll?

Så räknar Försäkringskassan ut vad du ska betala – När Försäkringskassan räknar ut vad du ska betala drar vi först av 120 000 kronor från din årsinkomst. Det beloppet får du behålla för din egen försörjning. Det belopp som är kvar multipliceras med ett procenttal som varierar beroende på hur många barn du har.

1 673 kronor per månad till och med den månad barnet fyller 7 år1 823 kronor per månad från och med månaden efter barnet fyller 7 år2 223 kronor per månad från och med månad efter att barnet har fyllt 15 år.

Om ditt barn har haft en inkomst över 60 000 kronor så blir barnets underhållsstöd lägre. I så fall minskar beloppet som du ska betala tillbaka.

Kan man avtala bort underhåll?

Är det möjligt att avtala bort underhållsbidrag till barn? Familj & barn Hej. Behöver skriva ett kontrakt som blir lagligt giltigt. Hur går jag tillväga då? För att det ska bli lagligt? Gäller alla kontrakt som man skriver själv? Detta handlar om att jag vill flytta till annan stad med mina barn.

 1. Det är helt ok för pappan så länge jag inte kräver honom på underhållsbidrag.
 2. Han vill ha något slags bevis/kontrakt på att jag inte ska kräva honom på detta.
 3. An man skriva ett själv? Vad ska man skriva då? Behövs det vittnen som skriver under också? Funkar det med våra nya partners som vittnen? Eller måste jag gå via en jurist? 2018-10-10 Hej! Tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Allmänt om underhållsskyldighet för föräldrar Bestämmande av underhållsbidrag I er situation

Regler om föräldrars underhållsskyldighet finns i, I lagen anges att båda föräldrarna till barnet ska svara för underhåll utifrån barnets behov samt föräldrarnas ekonomiska förmåga. Underhållsskyldigheten gäller fram till barnet fyller arton år, men om barnet går i skolan vid artonårsdagen gäller underhållsskyldigheten fram till dess barnet fyller tjugoett år om barnet går i skolan hela perioden.

Om en av föräldrarna inte bor varaktigt med barnet, ska denne fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet. Detta är en tvingande lagregel till skydd för barnet, därför går regeln inte att avtala bort. Underhållsbidraget bestäms genom ett avtal mellan föräldrarna. Det finns inget krav på hur avtalet ska utformas.

Om föräldrarna inte kan komma överens om vilken summa bidraget ska omfatta, kan bidraget istället bestämmas i domstol. Är det inte möjligt för en förälder att fullgöra sin underhållsskyldighet, kan föräldern istället betala underhållsstöd genom Försäkringskassan enligt,

 • Det är inte möjligt för er att avtala bort barnets fars underhållsskyldighet, eftersom det är en tvingande regel i föräldrabalken.
 • Ett sådant avtal är ogiltigt oavsett.
 • Det är för barnets bästa som denna regel existerar.
 • Om fadern inte bor med era barn kommer han därmed bli betalningsskyldig genom underhållsbidrag.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler frågor angående ditt ärende, är du varmt välkommen att boka en tid hos en av våra jurister, Fru Justicia Studentrådgivare Fru Justicia Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis.

 • Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk.
 • Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess.
 • Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang.

: Är det möjligt att avtala bort underhållsbidrag till barn?

Är underhåll Inkomstbaserat?

Vem ska få underhållsbidraget? – Underhållsbidraget betalas till förälder A om barnet är under 18 år. Om barnet är myndigt ska det betalas direkt till barnet. Barn som bor mest med den ena föräldern har rätt till underhållsbidrag från den andra föräldern.

Föräldrarna ska bidra till barnets försörjning utifrån var och ens förmåga. Det betyder att underhållet kan bli högt eller lågt beroende av föräldrarnas inkomster och utgifter samt var barnet bor. Den förälder som har högst överskott (inkomster – kostnader) ska stå för en större del av barnets underhåll än den andra föräldern.

Det gäller oavsett om det är föräldern som barnet bor hos eller den förälder som ska betala underhåll.

Hur länge har föräldrar underhållsskyldiga?

Barnet har rätt till underhållsbidrag så länge hen fortfarande går i gymnasiet eller grundskolan. Det gäller ända tills barnet fyller 21 år. Men när barnet har fyllt 18 år ska bidraget betalas direkt till hen. Det är också barnet som ska skriva avtal och komma överens om beloppet med den andra föräldern.

Hur länge har man skyldighet att försörja sina barn?

Socialtjänstlagens inledande bestämmelse om socialtjänstens mål säger: “Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet.

“Om socialtjänstens innehåll säger 6 § om rätten till bistånd: “Den enskilde har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och sin livsföring i övrigt, om hans behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans resurser att leva ett självständigt liv.” Föräldrabalken reglerar föräldrars ekonomiska ansvar för sina barn.7 kap.1§ andra stycket lyder: “Underhållskyldigheten upphör när barnet fyller arton år.

Går barnet i skolan vid denna tidpunkt eller återupptas skolgången innan barnet fyller nitton år, är föräldrarna dock intill dess barnet fyller tjugoett år underhållsskyldiga så länge skolgången pågår.” Den ömsesidiga underhållsskyldigheten mellan föräldrar och vuxna barn togs genom lagstiftning bort ur föräldrabalken 1978.

Tidigare hade funnits en regel om att föräldrar kunde vara underhållsskyldiga även för ett vuxet barn nämligen “om barnet till följd av sjukdom eller annan orsak blivit ur stånd att försörja sig självt.” När den ömsesidiga underhållsskyldigheten togs bort ur föräldrabalken gjordes det med hänvisning till existerande socialförsäkrings­förmåner.

Av föräldrabalken framgår klart att föräldrars underhållsskyldighet numera normalt gäller till dess barnet fyllt 18 år, men kan utsträckas om barnet studerar i grundskolan eller gymnasieskolan, men aldrig längre än till barnets 21-årsdag. I dag visar kommunerna en enorm uppfinningsrikedom för att slippa fullfölja socialtjänstens portalparagraf.

I vissa kommuner förvägras hemmaboende ungdomar över 18 år socialbidrag med hänvisning till att de bor hemma hos sina föräldrar. När bostadsbidraget upphör därför att ungdomen fyllt 18 år räknas han eller hon som hyresgäst av försäkringskassan som lägger på hyran från “hyresgästen” på mammans lön, som då blir för hög för bostadsbidrag för henne och andra yngre hemmavarande barn.

I åter andra kommuner har man infört ett flertal normer för hemmaboende ungdomar, t ex en för hemmaboende arbetslösa ungdomar mellan 18–20 år, en för hemmaboende ungdomar mellan 20–25 år, en för hemmaboende vuxna 25 år och över. Där får ungdomen eller den hemmaboende vuxna del av hyran och andra fasta kostnader, vilket är helt acceptabelt.

 1. Vad som inte är acceptabelt är att livsmedelsnorm, fritid, hygien m m beräknas efter sambonorm.
 2. Den ökande arbetslösheten och den alltmer restriktiva tillämp­ningen av socialtjänstlagen drabbar i första hand de ensamstående mammorna.
 3. Vissa kommuner tillämpar en inneboendenorm bestående av ensam­ståendenorm för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, hälsa och hygien och förbrukningsvaror och sambonorm för tidning, telefonabonnemang, TV-licens och liknande.
See also:  Hur Tungt Släp Får Jag Dra?

En sådan norm kommer inte i strid med de åberopade paragraferna vare sig i socialtjänstlagen eller föräldrabalken eftersom den inte förutsätter underhållsskyldighet för vuxna barn. Sverige ses som ett av de ledande länderna i världen vad gäller jämställdhet.

 • En bra familjepolitik har varit helt avgörande för kvinnors frigörelse.
 • När den ömsesidiga underhållsskyldigheten mellan föräldrar och vuxna barn togs bort ur föräldrabalken 1978 gjordes det med hänvisning till existerande socialförsäkringsförmåner.
 • Mödrar – liksom fäder – har haft ekonomiskt ansvar för sina barns försörjning till dess de fyllt 18 år.

Därefter har både modern och det vuxna barnet betraktats som enskilda individer i ekonomiskt hänseende. När en socialbidragsnorm förutsätter att en mor skall dela kostnader för livsmedel, hälsa, hygien, fritid och vissa förbruknings­varor med sitt i lagens mening vuxna barn, förutsätts indirekt att de två sköter matlagning, tvätt och städning tillsammans.

Normen bygger på att modern, som sluppit det ekonomiska ansvaret för det vuxna barnet vad gäller försörjning, återigen måste planera sin middag och matlagning tillsammans med det vuxna barnet, eftersom det först då blir möjligt med kostnadsin­besparingar generellt vad gäller t ex livsmedel. Socialstyrelsen skriver i sina allmänna Råd (1994:4) sidan 39: Vid bedömning av rätten till socialbidrag bör man liksom på de flesta andra områden sträva efter att få fram regler som varken gynnar eller missgynnar olika samboendeformer.

Socialbidrag skall utgå efter en individuell behovsprövning, vilket innebär att bidragets storlek skall fastställas med hänsyn till den enskildes verkliga behov. Det är således de faktiska ekonomiska förhållandena, som den enskilde lever under, som skall ligga till grund för bedömningen.

När Socialstyrelsen skriver: “Det är således de faktiska ekonomiska förhållanden, som den enskilde lever under, som skall ligga till grund för bedömningen.”, så innebär det att det är den biståndssökandes ekonomiska förhållanden som bedöms, inte den eller de som individen är inneboende hos om inte ett samboförhållande finns.

Men på grund av den höga ungdomsarbetslösheten tvingas många ungdomar bo kvar hemma, främst för att bostadsföretagen vägrar ta emot någon som hyresgäst som inte har fast inkomst. Samma möjlighet att vägra låta en ungdom bo kvar hemma därför att han eller hon inte har fast inkomst har inte en förälder.

Dessutom måste föräldern på något sätt se till att barnet får mat att äta, kläder på kroppen och tvål att tvätta sig med. Socialtjänstlagens 6 § säger om rätten till bistånd: “Den enskilde har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och sin livsföring i övrigt, om hans behov inte kan tillgodoses på annat sätt.” Enligt föräldrabalken är ingen av föräldrarna skyldig att försörja ett barn som har fyllt 18 år och gått ut gymnasieskolan.

Om en ensamstående mammas underhållsskyldighet har upphört att gälla enligt föräldrabalken och socialtjänsten antingen vägrar ungdomen eller har infört en särnorm för hemmaboende ungdomar måste den skillnad som då blir på det ekonomiska biståndet “tillgodoses på annat sätt”.

 • Den enda slutsats som kan dras är att socialtjänsten menar att det är modern som skall se till att ungdomen får pengar för sin försörjning och livsföring i övrigt.
 • Föräldrabalken säger att ungdomen är skild från sin förälder i ekonomiskt hänseende och 6 § SoL säger att ungdomen är en enskild individ, men kommunernas socialtjänst hävdar att den ensamstående mamma skall skjuta till pengar för ungdomens uppehälle.

Denna diskrepans i lagstiftningen är förstås fullständigt oacceptabel och måste rättas till så fort som möjligt. Vänsterpartiet anser därför att den nyligen tillsatta kommitté som har fått i uppdrag att arbeta fram en ny socialtjänstlag även måste få ett särskilt uppdrag att komma med förslag om hur socialtjänstlagen skall samordnas med föräldrabalken.

Stockholm den 5 oktober 1997
Ulla Hoffmann (v)
Charlotta L Bjälkebring (v) Britt-Marie Danestig (v)
Marie Engström (v) Tanja Linderborg (v)
Stig Sandström (v) Per Sundgren (v)
Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: – Tilldelat: Socialutskottet

När en förälder vägrar betala underhåll?

Samarbetssamtal hos kommunen – Ni kan få hjälp att komma överens om ett underhållsbidrag genom ett samarbetssamtal. Alla kommuner ska erbjuda sådana samtal vid separationer där barn är inblandade. Ni betalar ingenting för samtalen. Samarbetssamtalen handlar om att enas i viktiga frågor som gäller barnet.

Det kan också handla om till exempel vårdnad, boende och umgänge. Samtalen kan leda fram till en muntlig överenskommelse eller ett skriftligt avtal. Kontakta familjerätten i kommunen för att boka ett samarbetssamtal. Kontaktuppgifter finns på kommunens webbplats. Om ni inte kan komma överens genom samarbetssamtal kan nästa steg vara att en domstol får bestämma.

Kontakta ett juridiskt ombud för att få veta hur ni ska göra. Skilsmässa eller separation när du har barn – Samarbetssamtal (1177.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad ingår inte i underhåll?

Kostnader som inte ingår i barns grundbehov Utöver de grundläggande behov som de flesta barn har, anser regeringen att det inom ramen för underhållsstödet är rimligt att det i barns normalkostnader även ska ingå andra kostnader som barn kan ha. Underhållsstödets storlek bör inte motsvara nivån för ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eftersom det till sin konstruktion inte är avsett att vara vare sig ett helt tillfälligt stöd eller ett yttersta skyddsnät för barnet.

Visserligen har underhållsstödet i förhållande till underhållsbidraget mer karaktären av ett grundskydd för att garantera en rimlig försörjning för ett barn med anledning av ett uteblivet underhåll, vilket medför att ett barns faktiska och individuella behov inte kan beaktas fullt ut inom ramen för underhållsstöd.

Detta betyder dock inte att hänsyn inte bör tas till schabloniserade och genomsnittliga kostnader för behov som barn många gånger har för att vara likställda med barn som det inte lämnas underhållsstöd för. Kostnaderna för barn och ungdomar kan naturligtvis variera från familj till familj.

 1. Exempel på detta är kostnad för umgängesresor, semesterresor, husdjur och fritidsintressen som i dag inte ingår i den beräknade kostnaden för barns och ungdomars grundbehov.
 2. Vissa mindre men återkommande kostnader som är förknippade med barn ingår inte heller i beräkningarna.
 3. I beräkningarna ingår inte heller merkostnader för eventuella funktionsnedsättningar, allergier eller sjukdomar.

Vid beräkning av barns och ungas normalbehov inom underhållsstödet har hitintills ett schablontillägg om 300 kronor lagts till för kostnader som kan förekomma men som varierar i stor utsträckning mellan olika familjer. Ett sådant schablontillägg bör enligt regeringen inte vara större än så.

 1. Det måste tas i beaktande att det även finns många barn med sammanboende föräldrar som lever med små ekonomiska resurser.
 2. Det talar för en viss försiktighet.
 3. Vid en sammantagen bedömning anser regeringen att det är rimligt att det till de framräknade normalkostnaderna för barn och ungdomar även fortsättningsvis ingår ett belopp om 300 kronor per månad.

Vissa kostnader som avser mer individuella behov som kostsamma läkemedel, särskild kost, kostsamma umgängesresor eller speciella fritidsaktiviteter bör enligt regeringen inte ingå i det mer grundläggande och schabloniserade underhållsstödet. Sådana kostnadsposter kan dock beaktas inom ramen för barnets behov när ett civilrättsligt underhållsbidrag beräknas.Källa: Prop.2016/17:216 s.17.

Vad ligger underhållet på 2023?

2023 års höjning av underhållsbidrag fastställd – Varje år den 1 februari ska underhållsbidragen till barn genomgå en indexhöjning för att underhållet ska följa penningvärdet (lag (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag), Indexhöjningen är nu fastställd till 8 % för 2023 och gäller från och med den 1 februari.

Kan man slippa betala underhållsbidrag?

Hej och tack för din fråga, Du har ett ansvar enligt lag att betala underhållsbidrag och kan inte slippa betala det. Om du inte kan betala kan din exfru dock ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. Du kommer i så fall behöver betala till Försäkringskassan i stället.

 1. Eftersom du inte har något jobb just nu kan du ansöka om anstånd hos Försäkringskassan, vilket innebär att du kan få skjuta på att betala underhållet.
 2. Föräldrar har enligt lag ett underhållsansvar för sitt barn.
 3. Det går inte att avtala bort denna underhållsskyldighet.
 4. Hur mycket av barnets kostnader som respektive förälder ska stå för beror dock på deras ekonomiska förmåga,
See also:  Vad Får Man Köra Med B Körkort?

Den förälder som inte bor varaktigt med barnet ska betala ett underhållsbidrag till barnet som räknas ut bl.a. med beaktande av barnets behov och förälderns inkomst. Om barnet bor växelvis, t.ex. varannan vecka, ska underhållsbidrag inte betalas eftersom båda föräldrarna då står för underhållet varannan vecka.

Föräldrar kan komma överens om underhållsbidraget genom ett avtal. Om föräldrarna inte kommer överens kan underhållsbidraget beslutas genom dom. Om en förälder inte kan betala underhållsbidrag, eller enbart kan betala en del, kan boendeföräldern ansöka hos Försäkringskassan om underhållsstöd, Försäkringskassan kan då betala ut ett underhållsstöd till boendeföräldern.

I stället för att betala underhållet direkt till boendeföräldern ska den andra föräldern i så fall betala till Försäkringskassan. Underhållsskyldigheten försvinner inte på grund av att Försäkringskassan betalar ut underhållsstöd. Om föräldern inte kan betala kan hen dock ansöka om anstånd hos Försäkringskassan, vilket innebär att betalningsskyldigheten skjuts upp med högst ett år.

 1. Om en förälder inte kan betala är det viktigt att ansöka om anstånd, annars kommer det börja löpa ränta på det belopp som föräldern är skyldig att betala.
 2. Dessutom kommer Försäkringskassan lämna över fordran till Kronofogden om föräldern inte betalar underhållsstödet.
 3. Om en förälder har fått skjuta upp betalningarna i tre år och fortfarande inte kan betala på grund av arbetslöshet, sjukdom eller rehabilitering får Försäkringskassan besluta om att efterge fordran.

Föräldern kommer i så fall inte behöva betala för det underhåll som har skjutits upp. Däremot kommer föräldern vara betalningsansvarig för framtida kostnader. Det är bra att tänka på att Försäkringskassan får efterge en fordran, men måste inte. Som förälder bör man därför utgå från att man kommer behöva betala underhållet.

Måste man betala underhåll om man har delad vårdnad?

Om barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna – växelvist boende – Normalt behöver ingen av föräldrarna betala underhållsbidrag om barnet bor ungefär lika mycket hos båda. Men om det är stor skillnad på er ekonomi kan det vara rättvist att den som har bäst ekonomi betalar underhållsbidrag.

Kan man bli skyldig att betala underhåll retroaktivt?

Skyldighet att betala retroaktivt underhållsbidrag Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Underhållsskyldighet och underhållsbidrag Regler kring underhållsbidrag finns i, I finns grundbestämmelsen om underhållsskyldigheten för en förälder.

 • Ett barns föräldrar svarar för underhåll åt sitt barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.
 • Underhållningsskyldigheten varar till dess barnet fyllt 18 år.
 • Om barnet fortfarande går i skolan efter den tidpunkten kan underhållsskyldigheten förlängas till dess att barnet fyller 21 år.

Om föräldrarna bor tillsammans uppfyller de oftast sin underhållsskyldighet genom att gemensamt ansvara för barnets kostnader. Om barnet däremot bor med endast den ena föräldern så ska den förälder som inte bor med barnet som huvudregel fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, se,

Skyldighet att betala underhållsbidrag fastställs genom avtal eller genom dom. Retroaktivt underhållsbidrag Om underhållsskyldighet skulle föreligga, får man då kräva underhåll för en period som redan har varit? Enligt får talan om att underhållsbidrag ska fastställas inte bifallas för längre tid tillbaka än tre år före den dag då talan väcktes, om inte den bidragsskyldige medger det.

Detta innebär alltså att om det är en domstol som ska fastställa bidragsskyldigheten så får den skyldigheten inte avse en period på mer än 3 år tillbaka i tiden, om inte den bidragsskyldige medger det. Detta gäller endast vid domstols fastställelse, ingenting hindrar att föräldrarna själva avtalar om en bidragsskyldighet som avser en period längre bak i tiden än så.

Oavsett hur bidragsskyldigheten fastställs kan man alltså bli skyldig att betala underhållsbidrag för en redan passerad period, med andra ord kan man alltså blir retroaktivt bidragsskyldig. Sammanfattning Här ovan har jag beskrivit vad som gäller rent juridiskt. Den föräldern som inte bor med barnet har en skyldighet att betala underhållsbidrag till den andra föräldern.

Detta kan fastställas antingen genom ett avtal er sinsemellan eller genom dom. Eftersom din son valde att flytta med dig och bo permanent hos dig har den andra föräldern en skyldighet att betala underhållsbidrag till dig. Du skriver att din son studerat när han bott hos dig.

Underhållsskyldigheten för den andra föräldern varar till dess att barnet fyllt 18 år, men kan förlängas till 21 års ålder om barnet fortfarande studerar. Under förutsättning att detta är uppfyllt kan vi alltså konstatera att underhållsskyldighet för den andra föräldern föreligger. Frågan blir då om du kan kräva denne på underhållsbidrag i efterskott, och svaret på den frågan är ja.

Eftersom perioden du vill ha ersättning för inte är mer än 3 år tillbaka i tiden så är det alltså möjligt att i efterskott kräva s.k. retroaktivt underhållsbidrag. Underhållsbidraget kan som sagt fastställas antingen genom dom eller avtal. Om den andre föräldern vägrar att betala krävs det därför att du går till domstol och därigenom får underhållsbidraget fastställt genom dom.

Jag hoppas att du har fått lite vägledning i din fråga, om inte är det bara att återkomma med ytterligare funderingar. Vill du har mer hjälp är du självklart även varmt välkommen att boka en tid hos någon av våra duktiga jurister, det gör du lättast Vänligen,Emma Andersson

: Skyldighet att betala retroaktivt underhållsbidrag

Vad är det för skillnad på underhållsstöd och underhållsbidrag?

Svenskt underhållsbidrag när barnet bor hos dig – Om du inte bor med barnets andra förälder och han eller hon inte betalar underhållsbidrag kan du ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Om du adopterar ett barn ensam eller som ensamstående kvinna får barn genom artificiell insemination kan barnet ha rätt till underhållsstöd.

Underhållsstöd är ett fast belopp som Försäkringskassan betalar varje månad till den förälder som barnet bor permanent hos. Beloppet beror på barnets ålder. Det är 1 673 kronor från och med den månad barnet fyller 7 år, därefter 1 823 kronor tills barnet fyller 15 år och därefter 2 223 kronor. Försäkringskassan räknar ut hur mycket den förälder som inte bor med barnet ska betala till Försäkringskassan.

Beloppet beror på inkomst men är aldrig högre än underhållsstödet. Om föräldern är villig att betala detta belopp direkt till den förälder som bor med barnet kan Försäkringskassan betala ut ett kompletterande bidrag så att barnet totalt får samma belopp som underhållsstödet.

Om du och den andra föräldern inte kan komma överens om underhållsbidrag, eller om du inte kan betala, kan den förälder som barnet bor hos ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Du måste då betala hela eller delar av detta belopp till Försäkringskassan. Om du inte kan betala hela ditt månatliga belopp kan du ansöka om att få skjuta upp betalningar.

Försäkringskassan ger dig en betalningsplan om de bedömer att du inte kan betala. I Sverige kan du inte få skatteavdrag för det du betalar för dina barns försörjning.

Ett beslut om underhållsbidrag taget i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige gäller i de andra nordiska länderna, och ett fastställt bidrag kan drivas in i ett annat nordiskt land.Du är skyldig att betala underhållsbidrag för ditt barn även om barnet bor eller flyttar utomlands och bor i ett annat land än du.Om du är bidragsbetalare och själv flyttar utomlands måste du också betala underhållsbidrag för ditt barn.Om bidragsbetalaren och bidragsmottagaren bor i olika nordiska länder kan bidragsmottagaren välja om underhållsbidraget ska fastställas enligt reglerna i det land där bidragsbetalaren bor eller i det land där bidragsmottagaren bor.Du kan få underhållsstöd från Försäkringskassan även om föräldern som betalar bidrag inte bor i Sverige.

See also:  Hur Lång Tid Tar Det För Penicillin Att Lämna Kroppen?

Om du är bidragsmottagare och flyttar till Danmark, Finland, Island eller Norge kan du däremot inte behålla underhållsstödet från Försäkringskassan. Kontakta Försäkringskassans motsvarighet i det land du flyttar till för att ta reda på hur du ansöker om bidrag i landet.

Vad ska den som får underhåll stå för?

Underhållsbidrag är pengar som den förälder som inte bor med barnet ska betala till den förälder som barnet bor hos. Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Försäkringskassan kan hjälpa er att beräkna hur stort bidraget ska vara.

Varför betala underhåll vid växelvis boende?

Vem ska betala underhållsbidrag? – Det vanligaste vid växelvis boende är att barnet bor varannan vecka hos föräldrarna. Båda föräldrarna anses då stå för sin del av kostnaderna för barnet. Det betyder att ingen behöver betala underhållsbidrag. Men om föräldrarnas ekonomiska situation skiljer sig mycket åt kan det ändå vara rättvist att den förälder som har bäst ekonomi betalar underhållsbidrag.

Vad händer med underhållsbidraget när barnet fyller 18?

När barnet har fyllt 18 år betalas underhållsstödet ut direkt till barnet. Barnet ansöker själv. Förlängt underhållsstöd kan längst betalas ut till och med juni det år som barnet fyller 20 år. Om barnet inte kan använda Mina sidor går det att ansöka med den här blanketten.

Hur mycket ska man betala i underhåll för en 17 åring?

Allmänt om underhåll barn – När vi i vardagligt samtal pratar om underhåll är det underhållsbidrag vi syftar på. Detta betalas av den förälder där barnet inte stadigvarande bor och gäller både om ni har gemensam vårdnad och när ni har ensam vårdnad. Om barnet bor lika mycket hos er båda, sk växelvis boende, är ingen av er skyldig att betala underhållsbidrag.

 1. Om den förälder som ska betala underhållsbidraget har väldigt god ekonomi i jämförelse med den andre föräldern kan denne få betala extra.
 2. Detta kallas för standardtillägg.
 3. Underhållsbidraget är till för barnet, men det är boföräldern (boföräldern är den förälder som barnet huvudsakligen bor hos) som tar emot pengarna för barnets räkning och företräder barnet i frågor som rör underhåll.

När barnet fyllt 18 år ska bidraget betalas till barnet. Ofta blandas underhållsbidraget ihop med underhållsstödet. Om den förälder som skall betala underhållsbidraget inte klarar av det, så kan boföräldern istället ha rätt till underhållsstöd från försäkringskassan.

När räknas barn som vuxna?

Den 1 januari 2020 blev konventionen lag i Sverige. Som barn räknas alla människor under 18 år.

När slutar försörjningsplikt?

Hur blir jag vårdnadshavare? – Att vara vårdnadshavare innebär att du är registrerad som det hos Skatteverket.De vanligaste sätten att bli registrerad är dessa:

du föder barnet du är man och gift med den som föder barnet du har bekräftat föräldraskap och blir anmäld som barnets vårdnadshavare du adopterar barnet.

Om någon annan än en förälder ska vara vårdnadshavare ska det beslutas av domstol efter anmälan av socialnämnden. Att vara vårdnadshavare kallas också för att “ha vårdnaden om ett barn”. Att vara juridisk förälder innebär att det är registrerat hos Skatteverket att du är barnets förälder. Det här är några exempel på vem som är juridisk förälder:

du har fött barnet du är gift med den som har fött barnet du har bekräftat föräldraskap och är anmäld som barnets förälder du har adopterat barnet.

Ett barn kan ha högst två juridiska föräldrar. Att vara juridisk förälder innebär att du har ansvar för att försörja barnet tills hen är 18 år. Det innebär också att barnet har rätt att ärva dig. Om barnet går i skolan har du som förälder försörjningsplikt tills hen är 21 år.

Oftast är du som förälder också vårdnadshavare. Om du behöver stöd och hjälp som förälder eller vårdnadshavare Du kan få stöd och hjälp på många olika sätt, bland annat hos Du kan också få stöd hos socialtjänsten i din hemkommun. Många kommuner har till exempel kurser och gruppträffar för föräldrar. Du hittar kontaktuppgifter på kommunens webbplats.

Flera organisationer ger stöd. och,

När får barn själva bestämma vart de ska bo?

Ditt barn får bestämma var det ska bo när det är 18 år. Den förälder som barnet vill bo hos ska vara enig i beslutet. Barnets åsikter kan beaktas även tidigare och ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Vid en separation har de flesta barn när de kommit upp i en viss ålder en egen åsikt om vilken av föräldrarna barnet vill bo hos.

I lagen finns ingen bestämd nedre åldersgräns för när barnets vilja och önskan om var det ska bo ska tas upp i ett mål om barnets boende. Enligt domstolspraxis menar domstolarna att det är en bedömning utifrån barnets ålder och mognad, vilket även följer barnets rättigheter enligt såväl Föräldrabalken som Barnkonventionen.

När barnet blir 18 år är barnet myndigt och har därför möjlighet att själv välja vilken förälder man vill bo hos så länge den föräldern godkänner detta. Innan dess är det du eller ni som vårdnadshavare som bestämmer var barnet ska bo. I händelse av en tvist kring barnets boende kan det vara bra att ta hjälp av en jurist eller använda er av medling i frågan.

Kan man rådfråga socialtjänsten i ett fall utan att nämna det barn den familj det gäller?

Du kan konsultera socialtjänsten – Om du är osäker på om situationen är sådan att en anmälan ska göras kan du diskutera situationen med socialtjänsten utan att avslöja barnets identitet. Om du däremot berättar vilket barn det gäller så kan socialtjänsten behöva hantera samtalet som en anmälan.

Vad händer med underhållsbidraget när barnet fyller 18?

När barnet har fyllt 18 år betalas underhållsstödet ut direkt till barnet. Barnet ansöker själv. Förlängt underhållsstöd kan längst betalas ut till och med juni det år som barnet fyller 20 år. Om barnet inte kan använda Mina sidor går det att ansöka med den här blanketten.

Hur mycket ska man betala i underhåll för en 17 åring?

Allmänt om underhåll barn – När vi i vardagligt samtal pratar om underhåll är det underhållsbidrag vi syftar på. Detta betalas av den förälder där barnet inte stadigvarande bor och gäller både om ni har gemensam vårdnad och när ni har ensam vårdnad. Om barnet bor lika mycket hos er båda, sk växelvis boende, är ingen av er skyldig att betala underhållsbidrag.

Om den förälder som ska betala underhållsbidraget har väldigt god ekonomi i jämförelse med den andre föräldern kan denne få betala extra. Detta kallas för standardtillägg. Underhållsbidraget är till för barnet, men det är boföräldern (boföräldern är den förälder som barnet huvudsakligen bor hos) som tar emot pengarna för barnets räkning och företräder barnet i frågor som rör underhåll.

När barnet fyllt 18 år ska bidraget betalas till barnet. Ofta blandas underhållsbidraget ihop med underhållsstödet. Om den förälder som skall betala underhållsbidraget inte klarar av det, så kan boföräldern istället ha rätt till underhållsstöd från försäkringskassan.

Hur mycket är underhållsstöd 2023?

Exempel – Miriam och Mert kom överens i april 2022 om att Mert ska betala 2000 kronor i månaden för deras barn Nassim. Från och med februari 2023 ska Mert betala 2160 kronor i månaden istället för 2000 kronor eftersom 8 procent av 2000 är 160 kronor. Om Mert fortsätter att betala 2000 kronor i månad trots indexhöjningen, så kan Miram ansöka hos Kronofogdemyndigheten om indrivning av det beloppet som Mert inte betalar.

Vad händer när man fyller 18 år?

Vid 18 års ålder – Dagen du fyller 18 år blir du myndig, vilket betyder att du får bestämma över dina egna saker och blir din egen vårdnadshavare. Enligt lagen är du nu vuxen. Du får gifta dig utan länsstyrelsens tillstånd och du får köpa alkohol (i livsmedelsaffärer och på uteställen) och tobak,