När Räknas Man Som Dvärg?

När Räknas Man Som Dvärg
Friska men kortvuxna ska inte behandlas med tillväxthormon Idiopatisk kortväxthet, ISS, kallas det när det inte finns någon medicinsk förklaring till den försämrade längdtillväxten. Sedan en tid tillbaka finns det möjlighet att behandla med syntetiskt tillväxthormon.

 • Men det är en dyr behandling.
 • Uppskattningsvis ligger läkemedelskostnaden på flera hundratusen kronor för varje centimeter.
 • Tillväxten har i de studier som gjorts också visat sig ?måttlig? i bästa fall sju centimeter.
 • Men det finns också etiska aspekter på behandlingen menar de sakkunniga.
 • Genom behandlingen, som kan innebära injektioner i tio års tid, riskerar man att medikalisera friska barn.

Som kortvuxen räknas idag män som är under 167 centimeter och kvinnor under 158 centimeter. : Friska men kortvuxna ska inte behandlas med tillväxthormon

Hur lång ska man va för att räknas som dvärg?

Diagnos – Nationalencyklopedin anger att gränsen för att en vuxen individ skall kallas kortvuxen är cirka 150 centimeter medan NIH anger 4 foot 10 inch (ca.147 cm). Dessa siffror är dock problematiska, i och med att normallängden varierar kraftigt mellan olika folkslag.

Bland till exempel pygméer är 147–152 cm en helt normal längd. Korthet är ofta det som gör att läkare uppsöks. Kortvuxenhet misstänker man på grund av uppenbara fysiska egenskaper, på grund av en uppenbart drabbad förälder, eller därför att kroppsmåtten (armlängd, förhållandet mellan över- och underarm) skvallrar om disproportionalitet.

Benröntgen spelar ofta en viktig roll för att identifiera den specifika åkomman. De flesta barn som misstänks ha skeletal dysplasi hänvisas till genetisk verifiering. Genetisk diagnostisering har relativt nyligen blivit tillgänglig.

Hur lång är världens längsta dvärg?

Mannen som var både kortväxt och jättelång Adam Rainer är den enda människan man känner till som lidit av både kortvuxenhet och jätteväxt. Adam Rainer föddes i Österrike-Ungern år 1899 och hade normallånga föräldrar. När första världskriget bröt ut sökte han till armén men blev nekad på grund av att han ansågs för kort och vek.

Han var då 138 cm lång. Vid 19 års ålder hade han växt till 143 cm, vilket med råge klassificerade honom som kortvuxen. Men trots att Adam var kort hade han ovanligt stora händer och fötter. När han sökte till armén var hans skostorlek 43. Och tre år senare hade hans fötter växt till storlek 53! När Adam var 21 år började han växa på längden.

På 10 år växte han till hela 216 cm. Samtidigt utvecklade han en svårt krökt ryggrad. Efter att ha undersökts av läkare upptäcktes att Adam Rainers dramatiska längdökning berodde på en hypofystumör som orsakade en ökad utsöndring av tillväxthormon. Hypofysen opererades och Adams tillväxt avstannade något – men inte tillräckligt.

Hans ryggrad fortsatte att krökas och han blev dessutom blind på ena ögat och började tappa hörseln på vänster öra. Till slut blev Adams rygg så dålig att han blev sängliggande, och han dog vid 51 års ålder. Då hade han nått en längd på 234 cm. Detta gör att Adam Rainer är den enda människan man känner till som spenderat en del av livet som kortväxt, och en del av livet med jätteväxt.

Bilden till vänster visar Adam när han var yngre och bilden till höger när han troligtvis var i 30- eller 40-årsåldern. : Mannen som var både kortväxt och jättelång

Hur gammal blir en kortväxt person?

Akondroplasi
Klassifikation och externa resurser
ICD-10 Q77.4
ICD -9 756.4
OMIM 100800 134934
DiseasesDB 80
Medlineplus 001577
eMedicine article/1258401-overview
MeSH svensk engelsk

Akondroplasi är den vanligaste formen av dvärgväxt, Sjukdomen beror på en mutation i genen för en tillväxtfaktor receptor kallad FGFR3 ( fibroblast growth factor receptor-3 ). Mutationen är dominant och autosomalt ärftlig. Mellan 80 och 90% av fallen orsakas av nymutationer, bland annat har man sett ett samband med ökad fadersålder (>35 år). Fem barn på 100 000 födslar föds med akondroplasi. Enligt Socialstyrelsen finns det mellan 400 och 500 personer i Sverige med akondroplasi. Medellängden som fullvuxen ligger på 132 cm för män och 125 cm för kvinnor. Ryggraden är av normallängd, men armar och ben är abnormt korta. Personer med akondroplasi har normal mental förmåga liksom normal medellivslängd. Alla har ungefär samma svårighetsgrad av sjukdomen.

Hur vet man om ens barn är dvärg?

TILLVÄXTFÖRLOPP – När man bedömer om en tillväxtavvikelse speglar sjukdom eller ohälsa skall man värdera när tillväxtavvikelsen sker och om längd eller vikt avviker först. När längdavvikelse mot kortvuxenhet sker först

Kort redan från födelsen, utan catch up av längd korrigerad till biologisk ålder: Orsak kan vara syndrom, såsom exempelvis Russel-Silver, eller Fetalt alkoholsyndrom. Normal födelselängd, men avvikelse i längd under det första levnadshalvåret: Vanligast är psykosociala faktorer som påverkar anknytning. Bakgrund kan vara postnatal depression hos modern, men syndrom såsom Turner eller Noonans syndrom förekommer. Avvikelse i längd som startar under andra levnadshalvåret: Tillväxthormonbrist syns på tillväxtkurva från det att barnet är ca 8 månader. Barn med GH-brist har normal födelselängd och växer normalt i längd under de första månaderna. Vid GH-brist är barnet inte magert. Längdavvikelse i 2-6 års ålder som inte startat tidigare förekommer nästan enbart sekundärt till undervikt eller av psykosociala skäl. I mycket sällsynta fall kan hypotyreos eller expansiva hypofystumörer vara orsak. Barn som växer mot en sen pubertet, och som har ärftlighet för detta, kan långsamt och successivt tappa i längdkanal, vanligen inte mer än ca 0,2 SD per år under detta åldersintervall. Längdavvikelse från 6 år till pubertet har som en vanlig orsak hypotyreos. Psykosociala faktorer kan ibland orsaka viss samtidig viktökning men om detta sker måste Cushing också uteslutas. I sällsynta fall kan expansiva hypofysprocesser (craniopharyngeom) ligga bakom. Försenad pubertet är en vanlig orsak till att remittera barn för utredning. Det finns alltid anledning att utredningsmässigt utesluta celiaki och hypotyreos, samt bedöma att pubertetsutvecklingen stämmer med en försenad pubertet. Vid allvarlig tillväxtavvikelse i denna ålder är det dock avgörande att uppmärksamma expansiv hypofysprocess som ofta ger GH-brist som ett första symtom.

När viktavvikelser med undervikt sker först

Undervikt redan vid födelsen, hos barn som inte är korta, återhämtas nästan alltid under de första levnadsmånaderna. På BVC måste man vara försiktig så att mamman inte stressas genom att barnet vägs och mäts för ofta. Vid uppfödningssvårigheter är det viktigt att förhindra att barnet blir onödigt undernärt, och vara frikostig med tillägg efter amning. I sällsynta fall kan barnet vara sjukt, med exempelvis hjärtsjukdom eller med neurologisk sjukdom med muskulär hypotoni, Barn som fötts normalviktigt men som tappar i vikt under de första 4 månaderna: Maternell postnatal depression och familjestress eller allvarligare familjeproblem dominerar som orsak – även till att amningen inte fungerar. Allvarlig sjukdom, såsom hjärtfel kan ligga bakom, liksom andra medicinska orsaker som ledet till att barnet inte orkar äta. Urinvägsinfektion bör uteslutas. Barn som har en bristande viktutveckling i 4-10 månaders ålder: Vanligaste medicinska orsaken är celiaki eller annan födoämnesöverkänslighet (laktosintolerans förekommer i realiteten dock inte som orsak i förskoleåldern, påverkar inte tillväxten och symtom ses först runt 10 års åldern). Föräldrars svårigheter att sätta gränser, introduktion och övergång till vanlig mat är också vanligt förekommande. Bristande viktutveckling som startar från 10 månaders ålder orsakas nästan alltid av föräldrars gränssättningssvårigheter vid måltidssituationen, även om celiaki ibland kan ge tillväxtavvikelse först från denna ålder. Andra psykosociala orsaker är också vanliga. Bristande viktutveckling, framför allt under andra levnadshalvåret, måste bedömas utifrån det förhållande att många barn kan stå stilla eller t o m minska något i vikt då amningen avslutas. Avgörande för att bedöma om en sådan viktförändring är normal är att följa upp att barnet inte tappar i längd till under medelföräldralängd. Eftersom “amningspuckeln” ofta innefattar längdacceleration sker ofta en mindre deviation i längd.

See also:  Hur Passar Olika Stjärntecken Ihop Sexuellt?

Kan dvärgar få normala barn?

Ärftlighet – Akondroplasi nedärvs autosomalt dominant men beror i de allra flesta fall (mer än 80 procent) på en nyuppkommen sjukdomsorsakande genvariant (nymutation). Varianten finns då i en könscell (som regel en spermie). Sannolikheten att föräldrarna på nytt får ett barn med akondroplasi uppskattas då till mindre än en procent.

Den nyuppkomna genvarianten hos barnet blir dock ärftlig, och kan därmed föras vidare till nästa generation. En person som har den sjukdomsorsakande varianten får alltid akondroplasi, och variationen i graden av skelettpåverkan är ganska liten mellan olika personer med tillståndet. Autosomal dominant nedärvning innebär att om en av föräldrarna har tillståndet, det vill säga har en normal gen och en sjukdomsorsakande variant av en gen, är sannolikheten för såväl söner som döttrar att få tillståndet 50 procent.

De barn som inte har fått den sjukdomsorsakande varianten får inte tillståndet och för det inte heller vidare. Autosomal dominant nedärvning. Om två personer med akondroplasi får barn med varandra är sannolikheten 25 procent att barnet får den sjukdomsorsakande varianten i dubbel uppsättning (är homozygot för anlaget). Dessa barn dör oftast i nyföddhetsperioden på grund av ett bristfälligt utvecklat skelett, bland annat med en mycket liten bröstkorg.

Är det ok att säga dvärg?

Var fjärde person kan tveka inför en benämning av en person eller grupp i samhället. Samtidigt uppger tre av fyra personer att benämningsordval är viktiga. Det visar en nyligen gjord undersökning av Språkrådet i samarbete med Sifo Kantar. Under ett möte med en rad språkexperter nyligen kunde man höra ordföranden tveka inför ordet bensträckare,

 1. I samtalet som följde i pausen förstod man att flera deltagare inte kände till att man kan behöva undvika det ordet för att visa hänsyn mot dem som av olika skäl inte kan sträcka på sina ben.
 2. Sådana här situationer är inte ovanliga.
 3. Språkvetaren Mats Landqvist skriver att språkbrukare kan behöva tänka efter när de pratar, och att det ibland råder tveksamhet om lämplighet och associationer kring uttryck för beteckningar på personer och grupper (jämför 2018 s.177–178).

För precis ett år sedan startade en annan språkvetare, Lars Melin, en debatt om den osäkerhet som personer kan känna inför beteckningar och andra ord som med tiden byts ut och ändras. I en artikel som – litet oklart – vänder sig till “aktivister”, hävdar Melin att ett inkluderande språk kan göra de redan ängsliga språkbrukarna ännu osäkrare.

Får man säga exempelvis dvärg eller indian?” frågar Melin, och erbjuder på detta vis en röst åt alla som någon gång tvekat inför ett ord som är under förhandling. Texten hade flera ingångar till en rad intressanta teman, som sambanden mellan ordval, verklighet och intention, samt frågan om vem som har makt över språket.

Debattinlägget möjliggjorde för andra att höras, och samtalet om språk och samhälle fick ett oväntat utrymme i medierna en tid. Språkrådet bekräftade i sitt svar att den som använder ett laddat ord kan få kritik. Visst får man säga dvärg eller indian, men om det finns andra och mer neutrala benämningar kanske man bör använda dem.

 • Dock ska man inte dra förhastade slutsatser om den som råkar använda ett ord som någon reagerar på.
 • Det är inte alltid man hinner snappa upp de nya associationer ett ordval kan föra med sig.
 • I ett annat svar på Melins artikel lyfte en rad språkforskare fram språket som en resurs för att ändra samhället.

Ordval som ändras och nya beteckningar på personer och grupper kan vara ett sätt att utmana normer och tankemönster. Forskarna skrev om sina erfarenheter av att språkbrukare efterfrågar nya ord utan negativa konnotationer. Det visar på en medvetenhet om att språket utvecklas och att ordval har betydelse.

 • Det här är något som Anna Vogel (2020) konstaterar i sin forskning om laddade ord: Det spelar roll vad vi kallar oss själva, och det spelar roll vad vi kallar andra.
 • Ord är inte neutrala.
 • Det gäller särskilt beteckningar som bär på en historia som kan ge ordet negativa konnotationer.
 • Får man säga exempelvis dvärg eller indian? frågar Melin, och erbjuder på detta vis en röst åt alla som någon gång tvekat inför ett ord som är under förhandling.

Hur det står till med språkbrukarnas osäkerhet har emellertid nyligen undersökts. I telefonintervjuer med 1 000 representativt utvalda personer ställde Sifo Kantar på Språkrådets uppdrag två frågor om inställning till benämningar. En fråga som ställdes var: När du talar och skriver, kan du känna dig osäker på vilka ord du ska använda för att benämna personer och grupper i samhället (exempelvis homosexuell eller bög, lokalvårdare eller städare, person med funktionsvariation eller handikappad )? I svaret kunde man ange om man ofta eller ibland kände sig osäker.

Vad klassas som dvärg i Sverige?

Friska men kortvuxna ska inte behandlas med tillväxthormon Idiopatisk kortväxthet, ISS, kallas det när det inte finns någon medicinsk förklaring till den försämrade längdtillväxten. Sedan en tid tillbaka finns det möjlighet att behandla med syntetiskt tillväxthormon.

Men det är en dyr behandling. Uppskattningsvis ligger läkemedelskostnaden på flera hundratusen kronor för varje centimeter. Tillväxten har i de studier som gjorts också visat sig ?måttlig? i bästa fall sju centimeter. Men det finns också etiska aspekter på behandlingen menar de sakkunniga. Genom behandlingen, som kan innebära injektioner i tio års tid, riskerar man att medikalisera friska barn.

Som kortvuxen räknas idag män som är under 167 centimeter och kvinnor under 158 centimeter. : Friska men kortvuxna ska inte behandlas med tillväxthormon

Hur mycket väger en dvärg?

Ras Längd Vikt
Dvärg, man 116 cm 66 kg
Dvärg, kvinna 110 cm 66 kg
Gnom, man 93 cm 21 kg
Gnom, kvinna 88 cm 18 kg

Hur gammal är världens äldsta dvärg?

Slocknade stjärnor avslöjar universums ålder | Forskning & Framsteg Inte ens stjärnor lyser för evigt. När kärnbränslet i stjärnans inre tar slut slocknar den obönhörligen. En stjärna av solens storlek genomgår en uppslitande dödsfas. Först kastar den av sig en stor del av sina yttre lager för att sedan krympa ihop och bli en skugga av sitt forna jag.

 • Den blir en s k vit dvärg.
 • Därefter ligger den döda stjärnan och svalnar under årmiljardernas gång.
 • Vi vet att när den vita dvärgen bildas finns det mycket värme kvar i kroppen, och det gör att den vita dvärgen fortsätter att lysa, säger Stefan Larsson som är astronom vid Stockholms observatorium.
 • Det är som glödande kol i en lägereld.

Genom att mäta temperaturen på glöden kan man räkna ut hur lång tid det har gått sedan elden slocknade. De vita dvärgarnas avsvalning är som ett jämt, tickande klockverk som räknar tiden sedan stjärnan dog. Hubbleteleskopet fick göra en åtta dagars exponering på stjärnhopen för att få med de allra kallaste och äldsta vita dvärgarna.

De visade sig vara ungefär 12-13 miljarder år gamla och är antagligen lämningarna efter de allra första stjärnor som någonsin tändes i universum. Astronomerna tror nu att de första stjärnorna bildades en miljard år efter Big Bang. Universum skulle i sådana fall vara 13-14 miljarder år gammalt, vilket stöder de senaste årens uppskattningar av universums ålder.

: Slocknade stjärnor avslöjar universums ålder | Forskning & Framsteg

Hur många dvärgar har vi i Sverige?

Dvärg tillhör dåtiden – En viktig fråga är att få bort användandet av ordet dvärg. – För det tillhör 1500-tal, när man var annorlunda fick man ställa upp som narr och roa kungligheter. Det har även använts kortvuxna personer som framställts negativt i filmer.

 1. Vi vill inte jobba med ett ord som tillhör dåtid, vi vill blicka framåt, säger hon. Det finns ingen tillgänglig statistik på hur många som är kortväxta i Sverige.
 2. Internationellt sett är en promille kortvuxna vilket då skulle motsvara ungefär 10.000 personer i Sverige.
 3. Föreningen har knappt 500 medlemmar och att de inte är fler kan bero på att det kan finnas flera som kanske inte accepterar att de är kortväxta och ser annorlunda ut.
See also:  Hur Vet Jag Om Jag Har Loppor I Sängen?

Ulrika menar att en del bara umgås med långa och de ser och träffar inte andra kortväxta så ofta. – Man känner sig som alla andra. Och det är man ju i sinnet, men man har ändå ett annat yttre och det kan vara jobbigt att se andra i samma situation i ögonen.

Kan dvärgar bli polis?

2011-07-28 12:42 mim8209 Jag skulle så gärna vilja veta om det anses vara ett fysiskt förhinder att vara född med akondroplasi, det vill säga normal dvärgväxt ifall man vill satsa på en framtid som polis? Alla de fysiska kraven skulle kunna klaras med viss glans, så frågan är alltså om normallängd krävs för att bli polis? RE: Polisutbildning som dvärgväxt? 2011-08-03 14:38 Sussi Det finns inget krav på viss längd.

 • Men det finns krav på att man inte får ha kroniska sjukdomar eller skador som påverkar eller försvårar möjligheter att fullföra yrket som polis pga förslitnings eller belastningsproblem.
 • För att få bäst svar på din fråga, kan det vara bra att komma på en rekryteringsträff som polisen har på olika håll i landet om polisutbildningen.

Info om det finns på polisens hemsida. RE: Polisutbildning som dvärgväxt? 2011-08-10 07:53 mim8209 Tack så väldigt mycket! 🙂 RE: Polisutbildning som dvärgväxt? 2012-03-03 10:18 Malin Hej Jag går just nu en polishögskoleförberedande utbildning i Skåne och är även i sistsa stegen i ansökan till polishögskolan! På min blogg skriver jag litet som stort om min dröm att bli polis! http://polispolispotatisgris.blogspot.com/ Intresserad av tråden: Polisutbildning som dvärgväxt?? Registrera din mailadress så får du information när någon lagt in ett nytt inlägg i tråden.

Hur länge lever söta killar?

Medellivslängd efter utbildning och hushållstyp – Medelålder bland avlidna efter kön, utbildningsnivå och hushållstyp 2018, samt förändring sedan 2012

Utbildningsnivå Kvinnor Förändring Män Förändring
Förgymnasial 81 79
Gymnasial 84 81
Eftergymnasial 87 1 84 1
Skillnader mellan grupper
Gymnasial−förgymnasial 3 3
Eftergymnasial−gymnasial 3 3
Eftergymnasial−förgymnasial 6 1 6 1
Hushållstyp
Ensamstående 83 1 77 1
Sammanboende 87 1 84 1
Övriga hushåll 82 1 79
Skillnader mellan grupper
Sammanboende−ensamstående 4 1 7 1
Sammanboende−övriga 5 6 1
Övriga−ensamstående -1 2
Totalt 85 1 82 1

Skillnaden mellan kvinnor med eftergymnasial utbildning och kvinnor med förgymnasial utbildning ökade med ett år, från drygt fem år till drygt sex. För män ökade skillnaden mellan samma grupper med åtta månader. Kvinnor och män med en gymnasieutbildning har halkat efter ungefär ett halvt år i medellivslängd jämfört med dem som har en eftergymnasial utbildning.

Har en dvärg mindre könsorgan?

Dvärgar har ‘normalstora’ genitalier.

Får dvärgar bidrag?

Föreningen För Kortvuxna (FKV) är en rikstäckande förening, som är en underavdelning inom DHR. Kortvuxna och föräldrar till kortvuxna barn får stöd och gemenskap. Föreningen verkar både internt och ut mot samhället. FKV har träffar för vuxna, familjer och ungdomar, startar projekt och ordnar konferenser. fkv.se >

Vad ser man på Tillväxtultraljud?

Om ultraljud görs senare under graviditeten mäts storleken på fostret, vilket gör att det går att se hur fostret växer inne i livmodern. Vid en sådan undersökning bedöms även fostervattenmängden och moderkakans läge.

Var bor dvärgar?

För andra betydelser, se dvärg, Dvärgar ( fornnordiska : dvergar, singular dvergr ) var i nordisk mytologi små satta väsen av gammalt virke som bodde under stenar och klippor, och som antogs representera de hemlighetsfullt och stilla verkande naturkrafterna i jordens inre. Enligt Völuspá skall inget armod ha funnits i världen innan de tre nornorna anlände från Jotunheim, och det är som en följd av detta gudarna skapade dvärgarnas skara.

 1. En ansenlig del av dikten ( Dvergatal ) består av ett uppräknande av olika dvärgars namn.
 2. Snorre berättar att innan de gavs förstånd och mänsklig skepnad ska de ha varit maskar i jätten Ymers kött.
 3. De beskrivs i allmänhet som små, fula, med långa näsor, smutsbrun hy och dagskygga.
 4. Vissa dvärgar har namn som antyder att de ursprungligen kan ha tänkts som dödsandar eller förfädernas gastar ( Nár, lik; Bláinn, blå (dödens färg); Dáinn, död).

Genom en magisk hatt ( dvärghatt eller huliðshjálmr ) eller ibland en mantel kunde de göra sig osynliga. I Alvíssmál lurar Tor dvärgen Allvis ( Alvíss ) att förkunna sitt stora kosmologiska vetande så länge att solen går upp och Allvis blir till sten.

I andra berättelser verkar dvärgarna dock vara opåverkade av solens strålar. De trivs bäst när de får smycka sina grottor, skapa otroliga underjordiska salar, ljussätta guldådror i bergen och låta dem speglas i grottsjöar. Intresset för smyckning och den ständiga jakten på ädla metaller har gjort dem till duktiga smeder.

Deras välde över naturens förborgade krafter yttrar sig särskilt i en överlägsen konstfärdighet, i synnerhet inom smideri, vilken sätter dem i stånd att inte endast förse människorna och alverna med allehanda dyrbara vapen och verktyg, utan även att åt gudarna smida deras kostbaraste klenoder.

Så förfärdigade dvärgarna åt Oden spjutet Gungner och guldringen Draupner, åt Tor hammaren Mjölner, åt Frej skeppet Skidbladner, åt Siv hennes guldhår. Förutom i Eddorna uppträder de även i flera fornaldarsagor i denna egenskap. I Völsungasagan smider Andvare ringen Andvaranaut, och hans son Regin smider åt Sigurd Fafnesbane samman det splittrade svärdet Gram,

I Hervors saga smider dvärgarna Durin och Dvalin svärdet Tyrfing, De arbetade också i trä och metall, och hantverksskickligheten överträffas inte av någon annan skapad varelse. Dvärgar är dessutom både poetiska och romantiska, men också lite barska och korthuggna.

 • De älskar det fasta berget lika mycket som de hatar att färdas med båt eller under solen.
 • I Ahmad ibn Fadlans berömda reseskildring får nordborna vapen som dvärgar har gjort.
 • Där anges dvärgarna vara födda av människor och snarare ett hantverkarskrå än mytiska gestalter.
 • Dvärgar anses som ett ondskefullt släkte.

De är farliga och fientligt inställda till och undviker människorna, men de gör ibland affärer med denna ras. De är naturligt fientliga mot gudarna, och de är lömska och beräknande. De är ett kuvat och plågat släkte, men sega, uthålliga och hårda som sten.

 1. Dvärgar är stolta och blir lätt förgrymmade.
 2. De är avundsjuka på alverna men ser också ned på deras lättjefulla och alltför enkla liv.
 3. Några dvärgar har, enligt vad deras namn antyder, en kosmogonisk betydelse, såsom Ny och Nedan, som styr månens faser, samt Nordre, Östre, Sydre och Västre, vilka uppbär himlavalvets fyra hörn.

Dvärgarna tycks vara identiska med de svartalfer som omtalas av Snorre, och i en senare tids folktro förblandas de ofta med tomtegubbar, vättar, berg troll och dylika väsenden. Enligt Paracelsus förklaringen till att sirenerna, jättarna, dvärgarna och zundlarna, som är eldfolkets monstra, överhuvudtaget existerar är inte deras uppgift att vakta något, utan att de är järtecken, som förebådar svåra tider för mänskligheten.

Kan korta föräldrar få långa barn?

HUR SER NORMAL TILLVÄXT UT? – Barnets tillväxt följer i princip en tillväxtkanal på tillväxtkurvan (SD-score). För det friska barnet ska tillväxten kunna relateras till föräldrarnas längd. Smärre avvikelser kan vara kopplade till svårigheter att mäta barn men så fort en avvikelse omfattar mer än ett mättillfälle finns ofta en påvisbar orsak.

Födelseuppgifter: längd, vikt, huvudomfång Uppgift om graviditetens längd, så att åldern på barn födda för tidigt kan justeras till biologisk ålder Uppgift om föräldrars längd

Det nyfödda barnets storlek är starkt beroende av graviditetens längd, men även när barnet bedöms efter sin biologiska ålder (justerat efter antalet graviditetsveckor) kan ofta intrauterina faktorer ha påverkat barnets födelsestorlek. Det genetiskt stora barnet bromsar exempelvis sin tillväxt mot slutet av fostertiden när utrymmet börjar bli för trångt.

Korta nyfödda med lång medelföräldralängd kan få catch up redan de första tre levnadsmånaderna Långa nyfödda med kortare föräldrar växer ofta långsamt under hela första levnadsåret. Barnet får dock inte tappa så mycket i längd att det hamnar under normalvariationen för medelföräldralängd och barnet får inte heller tappa i längd sekundärt till att det blir magert

Barns normala tillväxt innehåller två huvudkomponenter:

Tillväxthastigheten Biologiskt tempo, alltså den tid det tar från barnet föds tills det är biologiskt, kroppsligt vuxet

Tillväxthastigheten avgör hur långt barnet är vid den aktuella tidpunkten. Barn som växer snabbt är förstås långa. Det biologiska tempot avgör om barnet skall få en tidig eller sen pubertet. Barn med hög tillväxthastighet tenderar att bli tidiga i pubertet.

 • Blir de sena blir vuxenlängden ofta mycket lång.
 • Högt biologiskt tempo kan ibland leda till att flickor startar pubertet redan i 8 års ålder, och pojkar från 9 år.
 • Eftersom den totala tillväxten under puberteten då brukar bli mycket stor, är risken liten att det tidigt puberterande barnet blir en kort vuxen obetydlig, under förutsättning att barnet inte varit kortvuxet redan vid start av pubertet.

Barn med låg tillväxthastighet tenderar att bli sena i pubertet. Sen pubertet bidrar till att barnet vinner i vuxenlängd, men vinsten är liten; ca 2 cm per år puberteten försenas. Orsaken är att den försenade puberteten leder till en tydligt mindre pubertetsspurt.

Spädbarnsfasen (infancy), som är en fortsättning på den intrauterina tillväxten. Hormonellt styrs tillväxten av IGF-I (Insulin-Like Growth factor I), och regleringen av IGF-I sker huvudsakligen via näringsläget. Barndomsfasen (childhood), som karaktäriseras av att GH (growth hormone) tar kontroll över IGF-I och därmed tillväxthastigheten. Pubertetsfasen (puberty), som hormonellt karaktäriseras av att östrogen vid lägre nivåer accelererar tillväxten hos både pojkar och flickor dels som en direkteffekt, dels genom att det stimulerar en ökning av GH-insöndringen. Vid högre östrogeninsöndring bromsas och avlutas tillväxten i skelettets tillväxtzoner.

Barn som växer upp med god hälsa följer i princip sin tillväxtkanal men perioder av sjukdom och psykosocial stress kan avspeglas som avvikelser i tillväxtkurvan. Effekten av sådana avvikelser på slutlängden blir större, ju fortare barnet borde vuxit under den aktuella perioden.

Barn hittar sin längdkanal under de första två levnadsåren: Detta är en sanning med modifikation. För att detta skall vara normalt måste längdkanalen motsvara medelföräldralängden och barnet får inte vara magert eller haft perioder med långsam tillväxt. Däremot har barn som fötts tillväxthämmade god möjlighet att växa ikapp. Ca 90 % av barnen gör detta under de två första åren. Barn som föds storvuxna till moder med diabetes eller svår obesitas växer däremot långsammare så att de förväntas tappa i längdtillväxt till medelföräldralängd. Även detta sker under de första två levnadsåren. Barn som tappat i tillväxt tar igen vad de förlorat. Även om barn ser ut att ha catch up efter en tillväxtavvikelse sker en påverkan på det fortsatta tillväxtförloppet. Det är vanligt att mer omfattande tillväxtavvikelser med catch up leder till viss tidigareläggning av puberteten så att den synliga återhämtningen av längd reduceras. Tillväxt är normal bara barnet växer kanalparallellt: Detta stämmer under förutsättning att man bedömer tillväxtförloppet ända från födelsen, att barnet har en normal vikt i förhållande till längden och att barnets tillväxtkanal stämmer med medelföräldralängden.

Vad säga istället för dvärg?

Jag ser mig själv som en ganska politiskt korrekt person. Därför blev jag jätteförvånad när en kompis nästan skällde ut mig när jag använde ordet “dvärg” häromdan. Hon säger att de, dvärgarna alltså, vill bli kallade kortväxta. Men jag kollade upp det där lite, och en dvärg är ju en person som är under 150 cm lång.

Hur många dvärgar finns det i världen?

Kortvuxenhet kan ha både genetiska och andra orsaker. Internationellt säger man att cirka en promille av befolkningen är kortvuxen. Dvärgar har ända sedan antiken utnyttjats som gycklare och underhållare.

Har kortväxta mindre könsorgan?

Mikropenis och liknande tillstånd – kunskap sparar mycket oro Mikropenis är ovanligt och definieras som en normalt formad penis, med en längd som är mer än 2,5 SD under genomsnittet för åldern och samtidigt normala manliga inre könsorgan. Mikropenis används dock ibland felaktigt som beskrivning när en pojke har en penis som ser liten ut, det vill säga är dold.

Detta leder ofta till stor oro hos omgivningen och föranleder remiss till specialist. Det är lika viktigt att kunna identifiera ett relativt benignt tillstånd som att känna igen tillstånd som behöver omedelbart omhändertagande av specialist. Avvikelser i könsutvecklingen (DSD, disorders of sex development) kan ha betydelse för vilket kön barnet ska växa upp i, varför DSD-team ska kontaktas snarast.

Orsaken till mikropenis kan vara hypo­fysinsufficiens, som påverkar genitalias utveckling sekundärt och kan leda till akut kortisolsvikt, vilket ska remitteras akut till barnendokrinolog. Målet med artikeln är att öka kunskapen om differentialdiagnoser för mikropenis.

 1. En vanlig klinisk undersökning påvisar nämligen ofta att orsaken till att penis ser liten ut är att hud eller underhudsfett i området gör att hela penis inte syns på vanligt sätt, trots att svällkropparna har normal storlek.
 2. Dessa pojkar bör få remiss för bedömning hos en barnurolog/ barnkirurg.
 3. Om man däremot finner att pojken verkligen har en mikropenis, det vill säga korta svällkroppar, kan det ha hormonella orsaker, till exempel defekt androgensyntes eller hypofysinsufficiens, som behöver utredas och bedömas skyndsamt med ett multidisciplinärt omhändertagande med bedömning av en barnendokrinolog.

Det är också viktigt att känna till att det i alla dessa fall är kontraindicerat att göra en omskärelse innan diagnosen är klar, eftersom det kan försämra förutsättningarna för ett optimalt slutresultat av eventuell kirurgi.

Hur många dvärgar har vi i Sverige?

Dvärg tillhör dåtiden – En viktig fråga är att få bort användandet av ordet dvärg. – För det tillhör 1500-tal, när man var annorlunda fick man ställa upp som narr och roa kungligheter. Det har även använts kortvuxna personer som framställts negativt i filmer.

Vi vill inte jobba med ett ord som tillhör dåtid, vi vill blicka framåt, säger hon. Det finns ingen tillgänglig statistik på hur många som är kortväxta i Sverige. Internationellt sett är en promille kortvuxna vilket då skulle motsvara ungefär 10.000 personer i Sverige. Föreningen har knappt 500 medlemmar och att de inte är fler kan bero på att det kan finnas flera som kanske inte accepterar att de är kortväxta och ser annorlunda ut.

Ulrika menar att en del bara umgås med långa och de ser och träffar inte andra kortväxta så ofta. – Man känner sig som alla andra. Och det är man ju i sinnet, men man har ändå ett annat yttre och det kan vara jobbigt att se andra i samma situation i ögonen.

Hur mycket väger en dvärg?

Ras Längd Vikt
Dvärg, man 116 cm 66 kg
Dvärg, kvinna 110 cm 66 kg
Gnom, man 93 cm 21 kg
Gnom, kvinna 88 cm 18 kg

Har en dvärg mindre könsorgan?

Dvärgar har ‘normalstora’ genitalier.

Får dvärgar bidrag?

Föreningen För Kortvuxna (FKV) är en rikstäckande förening, som är en underavdelning inom DHR. Kortvuxna och föräldrar till kortvuxna barn får stöd och gemenskap. Föreningen verkar både internt och ut mot samhället. FKV har träffar för vuxna, familjer och ungdomar, startar projekt och ordnar konferenser. fkv.se >