Welke Verzekeringen Zijn Er?

Welke Verzekeringen Zijn Er
Verplichte verzekeringen

 • Zorgverzekering.
 • WA- verzekering voor motorvoertuig.
 • Overlijdensrisicoverzekering.
 • Opstalverzekering.
 • Aansprakelijkheidsverzekering.
 • Rechtsbijstandverzekering.
 • Inboedelverzekering.
 • Reisverzekering.

Meer items

Is een verzekering verplicht?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Een basisverzekering is verplicht, een aanvullende verzekering niet. Een zorgverzekering sluit u af bij een zorgverzekeraar. Laatst gecontroleerd op 2 februari 2023 Read this information in English

Welke verzekering is niet verplicht?

Aangeraden – Enerzijds is er de familiale verzekering, die sterk wordt aangeraden. Deze komt van pas wanneer er in de privésfeer schade wordt toegebracht aan een ander. Bijvoorbeeld: uw zoon schopt met een voetbal de ruit van de buren stuk, dan dekt uw familiale verzekering de schade.

Een ander voorbeeld: u rijdt tegen de garagepoort van vrienden. Dan betaalt opnieuw uw familiale verzekering de kosten terug. Check altijd wie er allemaal gedekt is door de verzekering. Anderzijds is er de ziekte- en hospitalisatieverzekering, Deze zorgen ervoor dat doktersbezoeken, maar ook onderzoeken in het ziekenhuis en operaties gedeeltelijk terugbetaald worden.

Via de verplichte ziekteverzekering (mutualiteit of ziekenfonds) heeft u hoogstwaarschijnlijk al een mooie verzekering die u in heel wat gevallen dekt. Maar u kan ook nog extra verzekeringen afsluiten om de kosten die de verplichte ziekteverzekering niet dekt toch terugbetaald te krijgen, bijvoorbeeld een ziekenhuisopname met verblijf in een eenpersoonskamer.

Wat doet een levensverzekering?

Wat is een levensverzekering? Leven of dood Met een levensverzekering spreekt u met de verzekeraar af dat die één of meer bedragen uitkeert als zich een bepaalde gebeurtenis voordoet. Daarvoor betaalt u premie. Die gebeurtenis hangt af van het leven of de dood van één of meer personen.

Verzekeringnemer, verzekerde, verzekerd bedrag, begunstigde Wij noemen u, degene die de verzekering afsluit, de verzekeringnemer. De persoon van wiens leven uw verzekering afhankelijk is, noemen wij de verzekerde. Het bedrag dat wij uitkeren, noemen wij het verzekerde bedrag. Degene aan wie wij uitkeren, noemen wij de begunstigde.

Uitkering Of en wanneer een levensverzekering tot uitkering komt, is afhankelijk van wat u heeft afgesproken met de verzekeraar. Een levensverzekering kan tot uitkering komen als:

 1. de verzekerde in leven is op een afgesproken datum, en/of
 2. de verzekerde overlijdt in een afgesproken periode, en/of
 3. uw verzekering de einddatum bereikt.

Bedrag ineens of periodiek Een levensverzekering kan een bedrag ineens uitkeren, maar ook een periodiek bedrag. Polis en voorwaarden Alle afspraken over uw levensverzekering vindt u in uw polis en de voorwaarden. Voor uw verzekering gelden altijd algemene voorwaarden.

Hierin staan de algemene regels voor uw verzekering. Als u kiest voor aanvullende dekkingen, gelden er ook aanvullende voorwaarden voor uw verzekering. Waarom sluit u een levensverzekering af? Financiële zekerheid Elk persoon loopt financiële risico’s. U kunt uzelf afvragen wat er gebeurt als u stopt met werken.

Is uw opgebouwde pensioen dan toereikend? En wat als u plots zou komen te overlijden? Kunnen uw nabestaanden de financiële consequenties dan wel dragen? Kunnen uw kinderen dan nog wel studeren? Voor dit soort financiële risico’s kunt u een levensverzekering afsluiten.

 • aanvulling op uw pensioen
 • om uw hypotheek af te lossen
 • uw nabestaanden verzorgd achterlaten
 • om te sparen voor toekomstige lasten.

Aanvulling op uw pensioen Pensioen is het inkomen wat u beschikbaar heeft voor uw oude dag, voor het geval u arbeidsongeschikt zou raken en voor uw nabestaanden als u zou komen te overlijden. Uw pensioen kunt u ontvangen van de overheid, uw werkgever of uit uw eigen privémiddelen.

Eerste pijler: Overheid In Nederland heeft iedereen op zijn AOW-leeftijd recht op een AOW-uitkering van de overheid. De AOW-leeftijd wordt de komende jaren in stapjes verhoogd naar 67 jaar. Op www.rijksoverheid.nl/AOW kunt u berekenen wanneer u recht heeft op AOW. Daarnaast bestaan ook nog de Algemene Nabestaandenwet (Anw) en de Wet Inkomen en Arbeid (WIA).

Tweede pijler: Uw werkgever Het pensioen dat uw opbouwt via u werkgever is een aanvulling op wat u krijgt van de overheid. Pensioenregelingen kunnen per werkgever flink verschillen. Bovendien is ook niet iedere werkgever verplicht om zijn werknemers een pensioenregeling aan te bieden.

 • Als u wilt weten hoeveel pensioen u bij uw werkgever opbouwt, kunt u kijken op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) of op www.mijnpensioenoverzicht.nl Derde pijler: Privé-aanvulling De AOW en het werkgeverspensioen zijn in vele gevallen niet genoeg als u wilt blijven doorleven zoals u gewend was.
 • Daarom is een privé-aanvulling eerder noodzaak dan luxe.

Een privé-aanvulling kan bestaan uit bijvoorbeeld spaargeld, aandelen of een eigen huis. Maar ook een levensverzekering kunt u gebruiken als aanvulling op uw pensioen. Hiervoor is een lijfrentekapitaalverzekering erg geschikt, maar ook andere soorten levensverzekeringen kunnen u meer financiële zekerheid voor later bieden.

Aflossing van uw hypotheek Een eigen woning is een belangrijke aankoop in uw leven. Er zijn maar weinig mensen die een huis met eigen middelen kunnen betalen. De meeste mensen moeten hiervoor een hypotheek afsluiten. Deze lening moet natuurlijk wel ooit afgelost worden. Met een levensverzekering heeft u zekerheid dat u op de einddatum van de hypotheek de schuld geheel of gedeeltelijk kunt aflossen.

Waarom uw hypotheek aflossen? Als u uw hypotheek aflost, betaalt u geen hypotheekrente meer. U houdt dan dus meer geld over om van te leven. Ook hoeft u het eigenwoningforfait niet meer bij uw inkomen op te tellen. Dat scheelt u belasting. Aan de andere kant bent u een fiscale aftrekpost kwijt.

 • Maar die aftrekpost komt steeds meer onder druk.
 • De aftrek van hypotheekrente geldt bovendien maximaal 30 jaar.
 • Als u daarna nog een hypotheek heeft, stijgen de lasten van uw huis dus flink.
 • Dat kan juist in een periode zijn dat u minder inkomen heeft.
 • Bijvoorbeeld omdat u met pensioen bent.
 • Door af te lossen, spaart u in uw eigen woning.
See also:  Welke Glucosamine Is Goed?

Anders dan vermogen op een bankrekening of in aandelen wordt uw vermogen in uw eigen woning niet belast met vermogensbelasting. Dat scheelt u dus belasting. Met een lage of geen hypotheek bent u ook minder kwetsbaar voor veranderingen op de woningmarkt.

 • De waarde van uw huis kan immers dalen.
 • Met een hoge hypotheek kunt u te maken krijgen met een restschuld als u uw huis verkoopt.
 • Sparen voor toekomstige lasten Een levensverzekering is ook geschikt om te sparen voor toekomstige lasten die u of uw nabestaanden kunnen hebben.
 • Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten voor een studie van uw (klein)kinderen.

De levensverzekering hiervoor noemen we een studieverzekering. Een studieverzekering wordt vaak vlak na de geboorte van het kind afgesloten, en keert bijvoorbeeld uit op de 18e verjaardag. Een Studieverzekering heeft als voordeel dat wanneer u of uw partner komt te overlijden, de premiebetaling door de verzekeraar wordt overgenomen.

Maar ook voor de dekking van andere toekomstige uitgaven kan een levensverzekering u uiteenlopende mogelijkheden bieden. Fiscaal voordeel Voor de diverse levensverzekeringen gelden vaak fiscaal vriendelijke regels. Een levensverzekering kan u dan ook fiscaal voordeel opleveren. Zo kunt u besparen op inkomstenbelasting, maar ook op schenk- en erfbelasting.

Het is dan wel cruciaal dat uw verzekering voldoet aan de wettelijke eisen die gelden voor de fiscaal vriendelijke behandeling. Welke soorten levensverzekeringen zijn er? Levensverzekeringen zijn op verschillende manieren in soorten in te delen. Zo kunnen we kijken naar het moment waarop de uitkering volgt, naar de soort uitkering en naar de mate van zekerheid over de hoogte van de uitkering.

Moment van uitkeren Als we kijken naar het moment waarop een levensverzekering tot uitkering komt, zijn er vier soorten te onderscheiden: Spaarverzekering Een spaarverzekering keert uit als de verzekerde op een afgesproken datum nog in leven is. Komt de verzekerde eerder te overlijden, dan volgt er geen uitkering.

Gemengde verzekering De gemengde verzekering is een combinatie van de spaar- en de overlijdensrisicoverzekering. Deze levensverzekering keert altijd uit. Meestal op de einddatum, als de verzekerde dan in leven is. Maar overlijdt de verzekerde voor de einddatum, dan keert de verzekering op dat moment uit.

 • Bij een zuivere gemengde verzekering is het verzekerde bedrag bij in leven zijn op einddatum gelijk aan het verzekerde bedrag bij overlijden vóór de einddatum.
 • Maar deze bedragen kunnen ook verschillen.
 • Verzekering met een vaste termijn Deze verzekering keert uit na een vooraf vastgestelde termijn.
 • De verzekering keert uit op de einddatum als de verzekerde dan nog leeft of juist overleden is.

Als de verzekerde overlijdt vóór de einddatum, is er vanaf dat moment geen premie meer verschuldigd. De verzekeraar spaart dan verder en keert de afgesproken uitkering uit op de einddatum. De studieverzekering is een voorbeeld van een verzekering met een vaste termijn.

 1. Soort uitkering Levensverzekeringen zijn ook in te delen naar de soort uitkering.
 2. Er zijn dan twee soorten verzekeringen: Kapitaalverzekering Een kapitaalverzekering keert een bedrag ineens uit.
 3. Voorbeelden hiervan zijn een vermogensopbouwverzekering of een lijfrentekapitaalverzekering, Renteverzekering Een renteverzekering keert een periodiek bedrag uit, bijvoorbeeld per maand of per jaar.

Voorbeelden hiervan zijn een lijfrenteverzekering en een goudenhanddrukverzekering. Mate van zekerheid Pensioen- en levensverzekeringen zijn ook in te delen naar de mate van zekerheid die u heeft over de hoogte van de uitkering. Er zijn dan grofweg twee soorten te onderscheiden: Traditionele verzekering Bij een traditionele verzekering of euroverzekering vergoedt de verzekeraar een vaste rente over de ingelegde premies.

Deze rente staat meestal voor de hele looptijd van de verzekering vast. Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag er wordt uitgekeerd. Dat bedrag kan niet lager worden. Naast de rente kan de verzekeraar ook zogenoemde winst verdelen, waardoor de uitkering hoger kan worden. De hoogte van de winstdeling staat niet vast.

De verzekeringen van Onderlinge ‘s-Gravenhage zijn traditionele verzekeringen. Beleggingsverzekering Bij een beleggingsverzekering worden uw ingelegde premies belegd in beleggingsfondsen. De beleggingsfondsen waarin wordt belegd kunt u meestal zelf bepalen.

 1. Bij bepaalde beleggingsfondsen met een laag risico geeft de verzekeraar vaak een garantierendement.
 2. Maar beleggen brengt uiteraard bepaalde risico’s met zich mee.
 3. De uitkering is afhankelijk van de waarde van de onderliggende beleggingen.
 4. Bij deze verzekeringen weet u daarom niet van tevoren hoe hoog de uitkering zal zijn.

Aanvullende verzekeringen Als u een levensverzekering afsluit, kunt daarbij vaak ook kiezen voor aanvullende verzekeringen. Hieronder een aantal voorbeelden. Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid Bij levensverzekeringen waarvoor u een periodieke premie betaalt, kunt u meestal kiezen om vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren.

 • Op het moment dat u arbeidsongeschikt wordt, neemt de verzekeraar de premiebetaling geheel of gedeeltelijk van u over.
 • U hoeft dan geen of minder premie te betalen totdat u weer arbeidsgeschikt bent.
 • Meestal geldt er een wachttijd van twee jaar voordat de premievrijstelling ingaat.
 • Dit heeft te maken met de verplichting voor uw werkgever om twee jaar uw loon door te betalen.

Verzorgersclausule Bij levensverzekeringen tegen premiebetaling kunt u vaak een verzorgersclausule op de polis laten plaatsten. In die clausule staat dat wanneer de verzekeringnemer komt te overlijden, de verzekeraar de premiebetaling overneemt. De verzekering blijft hierdoor doorlopen, zonder dat er nog premie betaald moet worden.

 • Indexatieclausule Bij veel verzekeringen kunt u een indexatieclausule op de polis laten plaatsen.
 • Met deze clausule wordt het bedrag dat u heeft verzekerd, en de bijbehorende premie, steeds automatisch verhoogd op een vooraf vastgestelde datum.
 • De verhoging is meestal gekoppeld aan de consumentenprijsindexcijfers.
See also:  Welke Voeding Bevat Magnesium?

Welke alternatieven zijn er voor een levensverzekering? Verzekeren of banksparen Vanaf 2008 mogen naast levensverzekeraars ook banken producten aanbieden waarmee u fiscaal vriendelijk vermogen kunt opbouwen. U kunt dus kiezen tussen bankspaarproducten en levensverzekeringen.

 1. Tussen banksparen en verzekeren bestaan veel overeenkomsten.
 2. Maar er gelden ook een aantal belangrijke verschillen.
 3. Zekerheid Met een levensverzekering bent u verzekerd van een bepaalde uitkering.
 4. Dat is het verzekerde bedrag.
 5. Stel u heeft een bedrag van € 100.000 verzekerd, dan weet u direct na het afsluiten van uw verzekering dat dat bedrag beschikbaar is op het moment van uitkering.

Een bankspaarproduct is te vergelijken met een bankrekening. Een bankspaarproduct kent geen verzekerd bedrag. De uitkering is gelijk aan het spaarsaldo. U kunt wel vaak een rentevaste periode kiezen. Langlevenrisico Met een levensverzekering kunt u een uitkering verzekeren die levenslang duurt.

U verzekert bijvoorbeeld een bedrag van € 500 per maand. U heeft dan de zekerheid dat u gedurende uw gehele leven dat bedrag ontvangt. Een bankspaarproduct keert uit tot er geen spaarsaldo meer op de rekening staat. Het aantal uitkeringen staat dus vooraf al vast. Als u langer leeft, ontvangt u geen uitkeringen meer.

Successieplanning Bij een verzekering kunt u kiezen aan wie het verzekerde bedrag moet worden uitgekeerd. Hierdoor kan aan successieplanning worden gedaan en in bepaalde gevallen erfbelasting worden voorkomen. Komt u als rekeninghouder te overlijden, dan valt uw spaarsaldo in uw nalatenschap.

Als u wilt dat de uitkering specifiek aan iemand moet toekomen, dan moet u dat apart regelen in een testament. Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid In het geval van een levensverzekering is het meestal mogelijk extra risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en werkloosheid mee te verzekeren. Bij een bankspaarproduct is dit niet mogelijk.

Hiervoor zijn dan aparte verzekeringen nodig. Waar kunt u een levensverzekering afsluiten? Levensverzekeringsmaatschappij Levensverzekeringen kunt u afsluiten bij levensverzekeringsmaatschappijen. Levensverzekeraars moeten aan veel eisen voldoen. Er zijn verschillende instanties die de verzekeraars controleren.

De belangrijkste zijn de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). De AFM ziet erop toe of verzekeraars zich volgens de wet gedragen. DNB houdt specifiek toezicht op de financiële positie van verzekeraars. Naamloze vennootschap of onderlinge waarborgmaatschappij Een levensverzekeringsmaatschappij heeft als rechtsvorm altijd een naamloze vennootschap (NV) of een onderlinge waarborgmaatschappij (OWM).

Veel verzekeraars zijn een NV. Het kapitaal van een NV is verdeeld in aandelen. Deze aandelen zijn vrij overdraagbaar. De aandeelhouders ontvangen uit de eventuele winst van de NV een dividend op hun aandelen. Een OWM heeft leden: de verzekeringnemers. Een OWM kan winst verdelen onder haar verzekeringnemers.

 • Dat gebeurt vaak in de vorm van een verhoging van het verzekerde bedrag.
 • Zoals de naam al doet vermoeden, is Onderlinge ‘s-Gravenhage een OWM.
 • Rechtstreeks of via een adviseur Een verzekeringsmaatschappij kan de producten via diverse kanalen aanbieden.
 • U kunt een levensverzekering rechtstreeks bij een verzekeraar afsluiten of via een adviseur.

Kosten voor advies U betaalt de verzekeraar premie voor de verzekering die u heeft afgesloten. U betaalt de adviseur voor zijn bemiddeling bij het sluiten van uw verzekering en voor het advies dat u eventueel van hem heeft gekregen. Als u de verzekering rechtstreeks bij de verzekeraar heeft gesloten, betaalt u de verzekeraar naast de premie ook kosten voor distributie en voor het eventuele advies dat u van de verzekeraar heeft gekregen.

Welke twee soorten verzekeringen zijn er?

Er bestaan 2 soorten verzekeringen: schadeverzekeringen en sommenverzekeringen. De meeste verzekeringen zijn schadeverzekeringen.

Welke verzekering moet je afsluiten?

Verplicht of verstandig? – Verzekeren helpt je om financieel gezond te blijven. Je hoeft dan niet je spaargeld in te zetten om een schade te betalen. Via Rabobank kun je een passende verzekering afsluiten voor iedere fase van je leven. Onderstaande situaties helpen je om een keuze te maken welke verzekeringen voor jou verstandig zijn in jouw huidige situatie.

Wil je graag weten welke verzekeringen verplicht zijn? Als je 18 jaar of ouder bent, dan ben je verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Alleen de basisverzekering is wettelijk verplicht. Kinderen onder de 18 jaar zijn meeverzekerd met hun ouders. Een WA-verzekering is verplicht als je een gemotoriseerd voertuig hebt, bijvoorbeeld een auto of een brommer,

Je bent met een WA-verzekering verzekerd als je met je auto schade veroorzaakt aan andere auto’s, personen of spullen. Er is een verschil tussen een aansprakelijkheidsverzekering en een WA-verzekering. Wil je je verzekeren tegen (letsel)schade die je per ongeluk aanricht bij anderen? Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Welke verzekering is overbodig?

Welke verzekeringen kun je skippen? – Je kunt je tegenwoordig echt overal voor verzekeren – je kunt het zo gek niet maken. Je hebt vast wel gehoord dat Jennifer Lopez haar achterwerk voor $27 miljoen heeft verzekerd. Anyways De volgende verzekeringen kun je in de meeste gevallen lekker overslaan.

Een bruiloftverzekering, tuinverzekering, scholieren(ongevallen)verzekering en ga zo maar door. Deze verzekeringen zijn in uitzonderlijke gevallen misschien handig, maar vaak zijn ze overbodig omdat de gebeurtenissen al gedekt worden op een andere verzekering. Als je bijvoorbeeld schade hebt aan je tuinset of schutting door brand of diefstal dan is dit gedekt op de inboedelverzekering.

Schade aan beplanting door storm of andere weersomstandigheden zijn vaak niet (helemaal) verzekerd, dus als je een diehard plantenfanaat bent en veel geld hebt geïnvesteerd in je tuin, dan kan het zijn dat een tuinverzekering toch de moeite waard is.

 • Een andere verzekering die echt niet nodig is, is de ongevallen inzittendenverzekering (OIV).
 • De ongevallen inzittendenverzekering is een aanvullende verzekering voor je autoverzekering.
 • Bijna alle autoverzekeraars bieden echter naast de OIV ook de schadeverzekering inzittenden (SVI) aan.
 • De SVI biedt een uitgebreidere dekking, waardoor je beter voor deze dekking kunt kiezen dan de OIV die minder dekking biedt.
See also:  Welke Griekse Yoghurt Is Gezond?

Het verschil tussen de twee is dat de OIV een vast bedrag uitkeert als jij of jouw passagiers overlijden of invalide raken bij een ongeval. De SVI vergoedt de daadwerkelijke letselschade, maar ook schade aan de spullen van je medereizigers. Denk dus goed na of een specifieke verzekering wel de moeite waard is en of je misschien niet al gedekt bent op een andere verzekering!

Hoeveel verzekeringen zijn er in Nederland?

Er zijn in het algemeen drie soorten verzekeringen te noemen voor particulieren: Schadeverzekeringen. Levensverzekeringen. Zorgverzekeringen.

Wat dekt de familiale verzekering niet?

Bijvoorbeeld: –

Jij of jouw kind beschadigen de maaimachine die jij gehuurd hebt bij een professional, dan is jouw contractuele aansprakelijkheid in het geding en zal de familiale BA-verzekering niet vergoeden Je huurt een appartement aan zee. Jouw hond beschadigt een zetel. Dan ben jij aansprakelijk, maar de verzekeraar zal niet vergoeden omdat het gaat om een aansprakelijkheid die voortvloeit uit een fout in de uitvoering van een huurcontract (huurschade).Wees voorzichtig, er is vaker sprake van een contractuele band dan men denkt en het moet daarom niet noodzakelijk om een schriftelijke overeenkomst gaan.

Familiale BA-polissen mogen alleen de schade uitsluiten zoals opgesomd in het koninklijk besluit. Niets anders mag uitgesloten worden. De volgende schade mag onder andere uitgesloten worden:

schade die reeds gedekt is door een verplichte verzekering (bijvoorbeeld BA-auto) schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van meer dan 200 kg of motorboten (bijvoorbeeld jetski) schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen schade veroorzaakt door het beoefenen van de jacht alsmede de wildschade schade veroorzaakt door rijpaarden waarvan jij eigenaar bent. Als je echter een geleend of gehuurd paard berijdt, moet de verzekeraar vergoeden schade veroorzaakt door andere dieren dan huisdieren

Boven de minimumwaarborg bepaalt iedere familiale BA-verzekeraar zelf vrij de inhoud van zijn overeenkomsten. Het gebeurt vaak dat de familiale BA-verzekeringsovereenkomsten meer bieden dan het door de wet voorgeschreven minimum. Kijk goed de algemene voorwaarden van jouw polis na om te weten of jouw polis aangepast is aan jouw bijzondere situatie!

Is een familiale verzekering wel nodig?

Bent u wettelijk verplicht om een familiale verzekering afsluiten? Neen. In tegenstelling tot de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor automobilisten of motorrijders is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid gezin (of familiale verzekering) niet wettelijk verplicht.

Wat als je geen familiale verzekering hebt?

Een familiale verzekering dekt de schade die jou, je partner, kinderen of huisdieren per ongeluk aan anderen toebrengen. Als je zelf schade lijdt, zullen we je belangen verdedigen tot in de rechtbank. Weet dat zo’n verzekering in België niet verplicht, maar wel verstandig is.

De meeste Belgen hebben dan ook een familiale verzekering. Als je geen familiale hebt, moet je de veroorzaakte schade zelf betalen. Je zal jezelf ook moeten verdedigen als je volgens jou onterecht aansprakelijk gesteld wordt voor schade. De kosten kunnen dan hoog oplopen. Als je bedenkt dat een familiale verzekering minder dan 8 euro per maand kost, neem je beter het risico niet.

Ook als je geen kinderen of huisdieren hebt, is een familiale een aanrader. Er zijn namelijk heel wat situaties waarin je burgerlijk aansprakelijk gesteld kan worden voor schade. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

Je rijdt met je fiets tegen een geparkeerde auto. Je nichtje logeert bij je en schopt per ongeluk de bal in de ruit van de buren. Je gaat op bezoek bij vrienden en stoot een dure lamp om.

Wat zijn de 4 volksverzekeringen?

De volksverzekeringen De AOW – Algemene Ouderdomswet. De Wlz – Wet langdurige zorg. De Anw – Algemene nabestaandenwet. De Wajong – Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Wat gebeurd er als je geen verzekering hebt?

Wanneer u geen zorgverzekering heeft, ontvangt u een brief van het CAK. Binnen 3 maanden moet u een zorgverzekering afsluiten of aantonen dat u geen verzekeringsplicht heeft (bijvoorbeeld bij gemoedsbezwaren). Als u na 3 maanden geen zorgverzekering heeft, ontvangt u een boete.

Wat gebeurt er als je geen verzekering hebt?

Als u niet verzekerd bent, stuurt het CAK u daarover een brief. U moet dan binnen 3 maanden een zorgverzekering afsluiten of aantonen dat u zich niet hoeft te verzekeren (bijvoorbeeld wegens gemoedsbezwaren). Doet u dat niet, dan krijgt u een boete.

Welke twee soorten verzekeringen zijn er?

Er bestaan 2 soorten verzekeringen: schadeverzekeringen en sommenverzekeringen. De meeste verzekeringen zijn schadeverzekeringen.

Hoeveel verzekering zijn er?

Er zijn in het algemeen drie soorten verzekeringen te noemen voor particulieren: Schadeverzekeringen. Levensverzekeringen. Zorgverzekeringen.

Hoe weet je welke verzekeringen je hebt?

Je zorgverzekeraar stuurt je post en misschien ook e-mails, daarop staan ook de naam en contactgegevens van je verzekeraar. Weet je echt niet waar je verzekerd bent? Vraag dan een zorgverlener, bijvoorbeeld je apotheker, of die het voor je op kan zoeken.